Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Maandag 22 juni is de MR voor het laatst dit school jaar bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Als toehoorder waren de ouders erbij aanwezig die volgend schooljaar zitting nemen in de MR, t.w. Els Roskam-Pelgrim en Jeannette Furer.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 •  De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. alle perikelen rond de coronacrisis; reacties op de videoboodschap over de toekomstbestendige groepsindeling; het vervallen van de eind Cito’s voor groep 8 en het binnenklimaat op school;
 • Het formatie- en werkverdelingsplan voor schooljaar 2020/2021 is doorgenomen en besproken. Deze is in een stemming door de personeelsgeleding goedgekeurd;
 • De evaluatie jaarplan 2019-2020 is ter informatie gedeeld en besproken. Deze zal in september ter goedkeuring aan de MR gepresenteerd worden;
 • Het concept jaarplan 2020-2021 is ter informatie gedeeld en besproken. Deze zal ook in september ter goedkeuring aan de MR gepresenteerd worden;
 • Het afscheid voor groepen 8 is besproken in samenhang met vragen die door de GMR bij de stichting Kans & Kleur hier over zijn gesteld;
 • De vervanging van 5 leden van de MR (2 ouders en 3 personeelsleden) is besproken. Er hebben zich nu voldoende leden aangemeld, waarmee de bezetting van de MR voor komende schooljaren weer compleet is en derhalve zijn er geen verkiezingen nodig;
 • Het reglement MR is geëvalueerd en ter goedkeuring aangenomen;
 • Er is afscheid genomen van de vertrekkende MR leden, t.w. Marloes Sengers, Monique de Milde, Joep Janssen, Maarten Laurant en Stefan Tichelaar.

Naast de bovengenoemde ouders nemen vanaf volgend schooljaar vanuit het team - naast Rosa Otten - zitting in de MR; Maria Baltussen, Sandra van Grinsven en Jan Kellendonk.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via Paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar groepsouders. 

Als groepsouder ondersteun je de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen dit met de andere ouders in de klas. Je bent tevens voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt. 

Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Er zijn maximaal twee groepsouders per groep. De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar.

Mocht je meer informatie willen, mail ons gerust (paschalis.or@kansenkleur.nl).

Opgeven kan voor 03-07-2020 op bovenstaande mail. Vergeet niet te vermelden voor welke groep je groepsouder wil worden.

Bij meer dan twee aanmeldingen per groep zullen wij jullie vragen dit onderling op te lossen. Lukt dit niet, zal er geloot worden.

Groeten van de Ouderraad

Voor het nieuwe schooljaar zijn de studie(mid)dagen en vrije (mid)dagen inmiddels vastgesteld. In het onderstaande schema staan ze voor u op een rijtje. U kunt deze altijd terugvinden onder het tabblad kalender bij vakanties.

 

De Avond4daagse gaat dóór!

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij: Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben?

Zie deze link voor meer informatie.

 

Dit schooljaar gaat het schoolreisje, vanwege het Coronavirus, niet door. Daarom wordt het schoolreisje doorgeschoven naar volgend schooljaar. De werkgroep gaat wel bekijken of zij dit schooljaar nog een gezellige dag kunnen organiseren voor de kinderen. 

De OR is nog in beraad over hoe de ouders van groep 8 gecompenseerd gaan worden. Er is immers van hun ouderbijdrage al twee jaar gespaard voor het schoolreisje, terwijl de kinderen niet meer profiteren van het schoolreisje volgend jaar.

Groetjes van de werkgroep schoolreisje en de OR.

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooyackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks zoekt 3 nieuwe bestuursleden vanaf volgend schooljaar 2020-2021. De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.  

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje). In elke werkgroep zit een bestuurslid en is al dan niet gecombineerd met een werkgroep vanuit school. 

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar in de avond. Daarnaast zijn er nog 3 vergaderingen met de groepsouders (de vergadering in oktober wordt voorafgegaan door de jaarvergadering) per schooljaar. Bij alle vergaderingen is een directielid van school aanwezig.  

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad (invulling taak nader te bepalen) of wil je meer informatie? Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl

Om het brengen en halen van de kinderen soepel te laten verlopen hebben we een filmpje gemaakt. Lees ook de tekst bij het filmpje, leg het uit aan uw kind(eren) en bekijk het samen. Om het filmpje te bekijken, klikt u op de volgende link: https://youtu.be/Pe2VHRNZCP4

Hartelijke groeten, het team

Verslag van de MR vergadering

Dinsdag 21 april is de MR in een extra ingelaste vergadering bijeen geweest. Gezien de omstandigheden zaten alle leden thuis en werd er vergaderd via Teams.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. bezetting van het personeel en de inzet van de werkdruk verlagende middelen;
 • De impact van Corona is uitgebreid besproken:
  • Gelukkig zijn er op het moment geen zieken onder het personeel, maar er wordt in alle plannen wel rekening gehouden met enkele leraren die in risico groepen zitten.
  • Het contact met en toezicht op leerlingen is goed.
  • Het ‘leren op afstand’ was een uitdaging, maar is goed opgepakt. Alle leerkrachten hebben het goed opgepakt en sommige hebben op dit gebied veel geleerd. Om alle leerlingen thuis les te kunnen geven tijdens de crisis zijn 66 laptops uitgeleend. Ook zijn Teams en Classroom versneld uitgerold. De oudergeleding van de MR spreekt hierover lof uit naar de leraren en in het bijzonder voor degenen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt vanuit de ICT.
  • De gevolgen voor de CITO toetsen zijn toegelicht. Er wordt overwogen deze in september of oktober af te nemen.
  • De directie heeft de verschillende scenario's voor heropening van de school na de Meivakantie uiteengezet, zodat de MR hier op een later tijdstip over mee kan stemmen.
  • Ouders zullen zo snel als mogelijk geïnformeerd worden over de te nemen stappen.     
  • Het concept formatieplan voor 2020/2021 is besproken. Door dalende leerling aantallen is een structurele aanpassing van het beleid noodzakelijk. De directie heeft de noodzaak en de plannen hiervoor uiteengezet. Deze plannen en acties worden op een later tijdstip door directie ook openbaar gemaakt. De MR heeft middels 7 stemmen voor en 1 onthouding ingestemd met de voorgestelde wijzigingen.
 • De vervanging van vier leden van de MR (2 ouders en 2 personeelsleden) is besproken. Er heeft zich één ouder aangemeld, die al actief meedenkt en twee vergaderingen als toehoorder heeft bijgewoond. Er is echter nog steeds één ouder nodig om de geleding compleet te maken. De oproep voor nieuwe leden zal zo snel mogelijk via de Maandagkrant herhaald worden. Vanuit de personeelsgeleding is er tot nu toe nog geen aanmelding binnen gekomen. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken of wil je een vergadering van de MR bijwonen? Meld je dan aan via dit mailadres: Paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

We werken als school nu met het programma Teams of Classroom en merken dat kinderen daarin zeer behendig zijn. Dat is fijn maar we krijgen van meerdere ouders reacties over het chatkanaal waar wij als leerkrachten geen zicht op hebben. We vinden het prima dat leerlingen onderling contact hebben op die manier, maar vragen leerlingen om daar geen vervelende opmerkingen op te zetten. Dat is heel kwetsend om te moeten lezen, vooral als die opmerking over een leerling gaat. 

De leerlingen worden ook door de eigen leerkracht op het juiste gebruik gewezen maar ik wil jullie vragen om af en toe mee te kijken met jullie kind. Het chatkanaal zelf is namelijk niet zichtbaar voor de leerkrachten.

Het is op dit moment helaas technisch niet mogelijk om dit anders op te lossen. 

Met hartelijk groet, namens het team, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

Woensdag 25 maart was er een MR vergadering. Gezien de omstandigheden kwamen we niet bij elkaar op school zoals gewoonlijk, maar hebben we met elkaar gesproken via Teams. Dit ging heel goed en zelfs een belangstellende ouder kon op deze manier de vergadering bijwonen. Bedankt voor je belangstelling, Els!

Hieronder vindt u een kort verslag. Over enige tijd is een uitgebreider verslag te lezen op de website.

Natuurlijk werd eerst besproken hoe het team actie heeft ondernomen op de ontstane situatie na de schoolsluiting. Lieke gaf aan trots te zijn op het team hoe hard en effectief er is gewerkt om het voor kinderen thuis mogelijk te maken om schooltaken te doen. Als pilot zijn direct twee groepen gestart met Google Classroom. Een aantal groepen heeft werkboekjes gemaakt en werken deels online. Via het overkoepelende ICTBO Wijchen is er een mogelijkheid om met de overige groepen met een andere applicatie te gaan werken. Dit zal op heel korte termijn ingezet gaan worden. Duidelijk is inmiddels dat veel kinderen thuis de sociale contacten met klasgenoten missen.

Opvang op school voor ouders in cruciale beroepen is geregeld. Het aantal kinderen dat de school bezoekt varieert dagelijks van 4 tot 18 leerlingen.

De resultaten zijn besproken van de CITO M. In enkele groepen vallen de rekenresultaten tegen. Dit zou wellicht te maken kunnen hebben met de invoering van de digitale methode. Lucienne (IB) zal worden gevraagd in de volgende MR-vergadering meer verduidelijking te geven.

Daarnaast is het mobiliteitsplan voorgelegd. Door de omstandigheden is dit nog niet met het team doorgenomen. Wel is duidelijk dat wanneer er een formatieoverschot is er gedwongen mobiliteit moet plaatsvinden.

Er ontstaan volgend schooljaar vacatures in de MR, zowel bij de ouder- als de personeelsgeleding. In de Maandagkrant komt wederom een oproep aan ouders en ook binnen het team zal dit kenbaar worden gemaakt.

De vergadertijden zijn besproken. Er lag een voorstel om i.p.v. 6 keer per jaar een avondvergadering te beleggen, ca. 10 keer per jaar te vergaderen aan het eind van de middag. Dit laatste voorstel is aangenomen; data en precieze tijden worden aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.

Tevens lag er een verzoek vanuit de directie om het aantal leden van de MR terug te brengen naar 3/3 (3 ouders, 3 personeelsleden) i.p.v. 4/4 zoals nu. Hierover zijn de meningen binnen de MR erg verdeeld.

En om met iets positiefs te eindigen; Maarten gaat voor een leuk cadeautje zorgen voor Marloes, want die is deze week bevallen van een wolk van een dochter, Tess. Gefeliciteerd Marloes!

de MR

MeerVoormekaar biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Gedurende de periode van de coronacrisis blijft deze opvoedingsondersteuning beschikbaar. Gezinnen die,  juist nu,  behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met medewerkers van MeerVoormekaar: 

https://www.meervoormekaar.nl/bericht-voor-ouders/

25-03-2020

De Corona perikelen zijn ook van invloed op de Avond4daagse in Wijchen. Helaas heeft wandelsport vereniging ‘De Posthoorn’ moeten beslissen dat deze  in Wijchen dit jaar niet door zal gaan.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Avond4daagse

 

23-03-2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij de tweede regel van de 7 regels.

Ouders geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels die voor onze kinderen gelden.

 • Denk hierbij aan de verkeerssituatie. Ouders dragen dit nieuwe beleid uit door de nieuwe regels na te leven. De kinderen volgen daarin automatisch mee in het goede gedrag.
 • Denk aan: op tijd komen. Zorg dat je op tijd op school bent en laat zien dat ‘te laat’ komen niet normaal is. 

Werkgroep ouderbetrokkenheid

 

Wat je doet

                       heeft veel

                       meer impact

dan wat je zegt

13-03-2020
Carnaval is inmiddels weer even geleden. We hebben er met zijn allen een super leuk Heldenfeest van gemaakt. De optocht was door het prachtige weer ook deze keer zeer geslaagd. Via deze weg willen wij natuurlijk nog alle sponsoren bedanken. Zonder hen zouden we niet zo'n mooi feest kunnen organiseren. Als je de letter of het nummer welke je gekregen hebt voor de optocht nog niet hebt teruggegeven, doe dit dan alsnog bij je eigen leerkracht.
 
Wij hebben genoten en kijken uit naar het volgende carnavalsjaar met de Veenstampers.
 
Namens de Carnavalswerkgroep
 

In december 2019 heeft uw kind, of het oudste kind van uw gezin dat op school zit, een brief meegekregen waarin wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2019-2020 te voldoen. We hebben al vele bijdragen mogen ontvangen, waarvoor dank. Echter er staan nog een aantal activiteiten op het programma, waarvoor we uw bijdrage goed kunnen gebruiken.

Van deze bijdrage worden in dit schooljaar vele verschillende  activiteiten georganiseerd zoals de Sint Viering, Kerst Viering, Carnaval, Sportactiviteiten, Avond-4 daagse en de Schoolreis. Voor de volledige onderbouwing waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, verwijst de Ouderraad naar de website van school. De ouderbijdrage bedraagt 36 Euro per kind.

Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te kunnen voldoen terwijl u dit wel wilt, dan zou u contact kunnen opnemen met Leergeld 2stromenland. 

Bent u net als de Ouderraad enthousiast over de activiteiten die de Ouderraad organiseert? Dan is een extra bijdrage altijd welkom! U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe groot deze extra bijdrage zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad

Op maandag 23 maart om 8:30 uur wordt de projectweek landen feestelijk geopend op het schoolplein.

Deze week staat er in elke groep een land centraal waarbij leuke en leerzame activiteiten plaats vinden.

Op vrijdag 27 maart willen we de projectweek afsluiten met een wereldreis. Hiervoor willen wij jullie van harte uitnodigen. U kunt die middag vanaf 13:15 binnenlopen om samen met uw kind(eren) al het moois te bewonderen. Wij hebben er zin in! Tot dan!

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vorig schooljaar zijn de 7 regels opgesteld. Deze zijn opgesteld om helder te hebben wat we van elkaar verwachten. Jullie hebben hiervan een setje meegekregen. Als werkgroep ouderbetrokkenheid vinden wij het belangrijk om de regels voor ouders onder de aandacht te blijven brengen. Komende weken zal in de maandagkrant een regel voor ouders, voorzien van een context, voorbij komen zodat de regel meer betekenis krijgt. De eerste regel is: “Ouders hebben vertrouwen in hun kind”.

Bron: https://www.jmouders.nl/5x-versterk-het-vertrouwen-tussen-jou-en-je-kind/

 

 

Donderdag 19 maart vindt om 9.00 uur in de aula van onze school de Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe plaats. Er zijn 14 kinderen uit de bovenbouw die zich daarvoor hebben opgegeven. Zij gaan net als ruim 60 miljoen deelnemers in bijna 80 landen aan de slag met allerlei moeilijke reken- en wiskunde opgaven.

Alle deelnemers krijgen van hun juf of meester nog precies te horen wat ze die dag mee moeten nemen. Als de uitslagen binnen zijn, krijgt iedereen zo snel mogelijk bericht van de resultaten.
We wensen iedereen veel succes en vooral veel rekenplezier.

Ook u zult wellicht vragen hebben rondom het Coronavirus. Naar aanleiding daarvan wil ik u informeren over het volgende: wij volgen op school de maatregelen van het RIVM en de GGD op. Omdat deze wellicht wijzigen door verdere uitbreiding van het virus verwijs ik u naar de site www.rivm.nl. Hier staan met tijdstip en datum de laatste wijzigingen aangegeven.

Op de site: https://www.rijksoverheid.nl/ond...us-en-onderwijs is het advies van de overheid voor scholen en ouders te vinden. Indien u vragen heeft (bijvoorbeeld n.a.v. uw vakantiebestemming) kunt u contact opnemen met uw huisarts of de GGD. Deze is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-1447144.

Als u vervolgens advies/maatregelen geadviseerd krijgt voor u en uw gezin, wilt u dan met de directeur Lieke van de Ven contact opnemen? 

17-02-2020

Nog een paar dagen en dan is het eindelijk zover. Het Heldenfeest barst los bij de Veenstampers. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jullie ook.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 08.00 uur =>      vanaf deze tijd zijn alle karren welkom
 • 08.25 uur =>      school begint
 • 10.15 uur =>     vertrek optocht
 • 11.00 uur =>     terug op school
 • 12.00 uur =>     school is uit => VAKANTIE

Hieronder zien jullie de route die we gaan lopen. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen zijn zeer welkom langs de route. We starten bij school om 10.15uur en verwachten weer terug te zijn rond 11.00uur.

 

Helaas is het ook dit jaar niet toegestaan om confetti, serpentines e.d. tijdens het lopen van de optocht over straat te gooien.

Deelnemers aan de optocht met een kar, zijn op school welkom vanaf 8.00uur. De kar moet geparkeerd worden tussen speelveld 1 en 2 in. Daar staat een verkeersregelaar die je verder uitlegt wat de bedoeling is.

Loop je als begeleider mee met een kar? Zorg dan dat je vóór 10.00uur aanwezig bent bij de klas van je kind. Dan kun je de kinderen eventueel nog helpen als dit nodig is. Loop dan samen naar de kar, welke al opgesteld staat op de paralelweg.

Als er in één aangemelde groep leerlingen zitten uit meerdere klassen, dan loopt de groep/rijdt de kar mee bij de hoogste klas (bijv 3-4 staat bij 4).

De kinderen hoeven deze dag geen fruithap en drinken mee te nemen. Er wordt voor appel, ontbijtkoek, ranja en water gezorgd. Mag uw kind dit niet in verband met allergie? Geef dan wat mee vanuit thuis.

Wij hebben er veel zin in en hopen er samen met jullie weer een leuk feest van te maken.

De werkgroep

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeerds)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR af. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 24 maart 2020 kun je je opgeven via   paschalis.mr@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 maart om 19.30 uur. Aanmelden kan via  paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

13-02-2020

Dinsdag 4 februari is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie bij de school en de werkverdeling door uitval van enkele leraren door ziekte;
 • De lerarenstakingen zijn besproken, waarbij de directie kenbaar heeft gemaakt dat alle stakende leraren van de stichting Kans en Kleur bij verschillende manifestaties buiten en binnen Wijchen actief zijn geweest. De Paschalisschool waakt er voor dat de kwaliteit van onderwijs door de stakingen niet in het geding is. Tot heden is hier ook geen indicatie voor;
 • De terugkoppeling op de begroting van de Paschalisschool voor 2020 is besproken;
 • De evaluatie werkdruk personeel is naar aanleiding van eerder input uit de vorige vergadering doorgenomen;
 • Er is terugkoppeling geweest inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de begroting van de stichting Kans en Kleur;
 • De begroting van de MR van 2019 – 2020 is gepresenteerd en goedgekeurd;
 • De vervanging van 3 leden van de MR (2 ouder geleding en 1 personeelsgeleding) is in gang gezet. Er zal zo snel mogelijk een vraag voor nieuwe ouders uitgestuurd worden via de Maandagkrant.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

We wensen u alvast een prettige vakantie toe!

De MR

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme MeerVoormekaar en Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW) bieden, een gespreksgroep voor ouders van een kind met autisme (0 t/m 18 jaar), in de gemeente Wijchen aan. We willen met de 1e groep starten in de maand maart van 2020.

Het opvoeden van een kind met autisme kan zwaar zijn. Het is al vaak een hele zoektocht om betekenis te geven aan de signalen van je kind. Ook valt het vaak niet mee om een goede plek in het onderwijs, passende zorg en begeleiding te vinden. Vroege diagnostiek is hierbij heel belangrijk. Om dit te realiseren wordt vaak veel van ouders gevraagd. Daarnaast vraagt het ook in de thuissituatie veel van ouders. Hoe zorg je er voor dat alle kinderen in het gezin evenredig aandacht krijgen en tot hun recht komen?

Het is vaak fijn om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Hoe fijn is het om in je eigen omgeving met mensen, die dezelfde ervaringen hebben, contact te leggen en eventueel samen oplossingen te vinden voor lokale situaties?

De gespreksgroep wordt geleid door Josien Warris van het team jeugd en opvoeding van MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW).

Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders bijeen in ‘t Mozaïek, 2e etage bij MeerVoormekaar van 19:30-21:30 uur.

Deelname is gratis. Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom.

Informatie en aanmelden bij: Josien Warris / MeerVoormekaar / E-mail: j.warris@meervoormekaar.nl.

Gegevens data: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2020                                 

Organisator: Josien Warris Tijd: 19.30 – 21.30 uur  

 

11-02-2020

Staking Paschalisschool

Op 30 en 31 januari was de school gesloten vanwege een staking. Waarom heeft de Paschalisschool (en de andere scholen binnen Kans en Kleur) besloten de deuren voor twee dagen dicht te houden?

Het ging deze keer niet zozeer om salarisverhoging of werkdruk. OP te merken valt dat we nog steeds ver achterblijven bij het VO. Daarnaast worden een aantal niet-structurele werkdruk verlagende middelen alweer teruggedraaid.

Nee we staken om kenbaar te maken dat we ons zorgen maken over de toekomst van het onderwijs voor uw kinderen en met name de kwaliteit hiervan. Vooral het personeelstekort is een toenemend probleem, waardoor er nu dagelijks klassen naar huis gestuurd worden in het westen van ons land. In onze regio gebeurt dat nog niet zoveel, maar toch is het al aan de orde. Dit zal alleen maar erger worden, o.a. doordat er een grote groep leerkrachten binnen de komende vijf jaar wegvalt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt ondermijnd door het naar huis sturen van groepen, dient er actie te komen vanuit Den Haag. We vinden dat er op dit gebied nog veel te weinig gebeurt. Om hier nadrukkelijk nogmaals de aandacht op te vestigen hebben de leerkrachten van Kans en Kleur gestaakt.

Op de eerste dag van de staking verzamelden zich ongeveer 100 leerkrachten uit het Wijchense basisonderwijs in de Buizerd, waaronder een tiental van onze school. Na een bevlogen speech van Hennie Biemond werd in groepen besproken wat er nu verder moet gebeuren. De gespreksonderwerpen waren zeer divers en zeker constructief. Zo werd er gekeken naar wat wij hier binnen de stichting anders zouden kunnen doen, maar ook naar wat wij zouden kunnen betekenen voor onze collega's in het westen.

Op de vrijdag is een grote groep van onze school samen met veel andere collega's uit het land naar Den Bosch gegaan, alwaar een grote manifestatie plaatsvond.

We beseffen dat het voor ouders niet altijd handig is als de scholen sluiten. Maar we willen graag dat kwalitatief goed onderwijs voor uw kinderen gewaarborgd blijft: daar doen we het uiteindelijk voor! Daarom blijven we om uw begrip vragen maar hopen tegelijkertijd dat er initiatieven vanuit de minister komen zodat we de deuren niet meer hoeven te sluiten …

Marloes Sengers en Joep Janssen