Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

17-02-2020

Nog een paar dagen en dan is het eindelijk zover. Het Heldenfeest barst los bij de Veenstampers. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jullie ook.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 08.00 uur =>      vanaf deze tijd zijn alle karren welkom
 • 08.25 uur =>      school begint
 • 10.15 uur =>     vertrek optocht
 • 11.00 uur =>     terug op school
 • 12.00 uur =>     school is uit => VAKANTIE

Hieronder zien jullie de route die we gaan lopen. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen zijn zeer welkom langs de route. We starten bij school om 10.15uur en verwachten weer terug te zijn rond 11.00uur.

 

Helaas is het ook dit jaar niet toegestaan om confetti, serpentines e.d. tijdens het lopen van de optocht over straat te gooien.

Deelnemers aan de optocht met een kar, zijn op school welkom vanaf 8.00uur. De kar moet geparkeerd worden tussen speelveld 1 en 2 in. Daar staat een verkeersregelaar die je verder uitlegt wat de bedoeling is.

Loop je als begeleider mee met een kar? Zorg dan dat je vóór 10.00uur aanwezig bent bij de klas van je kind. Dan kun je de kinderen eventueel nog helpen als dit nodig is. Loop dan samen naar de kar, welke al opgesteld staat op de paralelweg.

Als er in één aangemelde groep leerlingen zitten uit meerdere klassen, dan loopt de groep/rijdt de kar mee bij de hoogste klas (bijv 3-4 staat bij 4).

De kinderen hoeven deze dag geen fruithap en drinken mee te nemen. Er wordt voor appel, ontbijtkoek, ranja en water gezorgd. Mag uw kind dit niet in verband met allergie? Geef dan wat mee vanuit thuis.

Wij hebben er veel zin in en hopen er samen met jullie weer een leuk feest van te maken.

De werkgroep

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeerds)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR af. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 24 maart 2020 kun je je opgeven via   paschalis.mr@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 maart om 19.30 uur. Aanmelden kan via  paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

13-02-2020

Dinsdag 4 februari is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie bij de school en de werkverdeling door uitval van enkele leraren door ziekte;
 • De lerarenstakingen zijn besproken, waarbij de directie kenbaar heeft gemaakt dat alle stakende leraren van de stichting Kans en Kleur bij verschillende manifestaties buiten en binnen Wijchen actief zijn geweest. De Paschalisschool waakt er voor dat de kwaliteit van onderwijs door de stakingen niet in het geding is. Tot heden is hier ook geen indicatie voor;
 • De terugkoppeling op de begroting van de Paschalisschool voor 2020 is besproken;
 • De evaluatie werkdruk personeel is naar aanleiding van eerder input uit de vorige vergadering doorgenomen;
 • Er is terugkoppeling geweest inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de begroting van de stichting Kans en Kleur;
 • De begroting van de MR van 2019 – 2020 is gepresenteerd en goedgekeurd;
 • De vervanging van 3 leden van de MR (2 ouder geleding en 1 personeelsgeleding) is in gang gezet. Er zal zo snel mogelijk een vraag voor nieuwe ouders uitgestuurd worden via de Maandagkrant.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

We wensen u alvast een prettige vakantie toe!

De MR

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme MeerVoormekaar en Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW) bieden, een gespreksgroep voor ouders van een kind met autisme (0 t/m 18 jaar), in de gemeente Wijchen aan. We willen met de 1e groep starten in de maand maart van 2020.

Het opvoeden van een kind met autisme kan zwaar zijn. Het is al vaak een hele zoektocht om betekenis te geven aan de signalen van je kind. Ook valt het vaak niet mee om een goede plek in het onderwijs, passende zorg en begeleiding te vinden. Vroege diagnostiek is hierbij heel belangrijk. Om dit te realiseren wordt vaak veel van ouders gevraagd. Daarnaast vraagt het ook in de thuissituatie veel van ouders. Hoe zorg je er voor dat alle kinderen in het gezin evenredig aandacht krijgen en tot hun recht komen?

Het is vaak fijn om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Hoe fijn is het om in je eigen omgeving met mensen, die dezelfde ervaringen hebben, contact te leggen en eventueel samen oplossingen te vinden voor lokale situaties?

De gespreksgroep wordt geleid door Josien Warris van het team jeugd en opvoeding van MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW).

Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders bijeen in ‘t Mozaïek, 2e etage bij MeerVoormekaar van 19:30-21:30 uur.

Deelname is gratis. Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom.

Informatie en aanmelden bij: Josien Warris / MeerVoormekaar / E-mail: j.warris@meervoormekaar.nl.

Gegevens data: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2020                                 

Organisator: Josien Warris Tijd: 19.30 – 21.30 uur  

 

11-02-2020

Staking Paschalisschool

Op 30 en 31 januari was de school gesloten vanwege een staking. Waarom heeft de Paschalisschool (en de andere scholen binnen Kans en Kleur) besloten de deuren voor twee dagen dicht te houden?

Het ging deze keer niet zozeer om salarisverhoging of werkdruk. OP te merken valt dat we nog steeds ver achterblijven bij het VO. Daarnaast worden een aantal niet-structurele werkdruk verlagende middelen alweer teruggedraaid.

Nee we staken om kenbaar te maken dat we ons zorgen maken over de toekomst van het onderwijs voor uw kinderen en met name de kwaliteit hiervan. Vooral het personeelstekort is een toenemend probleem, waardoor er nu dagelijks klassen naar huis gestuurd worden in het westen van ons land. In onze regio gebeurt dat nog niet zoveel, maar toch is het al aan de orde. Dit zal alleen maar erger worden, o.a. doordat er een grote groep leerkrachten binnen de komende vijf jaar wegvalt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt ondermijnd door het naar huis sturen van groepen, dient er actie te komen vanuit Den Haag. We vinden dat er op dit gebied nog veel te weinig gebeurt. Om hier nadrukkelijk nogmaals de aandacht op te vestigen hebben de leerkrachten van Kans en Kleur gestaakt.

Op de eerste dag van de staking verzamelden zich ongeveer 100 leerkrachten uit het Wijchense basisonderwijs in de Buizerd, waaronder een tiental van onze school. Na een bevlogen speech van Hennie Biemond werd in groepen besproken wat er nu verder moet gebeuren. De gespreksonderwerpen waren zeer divers en zeker constructief. Zo werd er gekeken naar wat wij hier binnen de stichting anders zouden kunnen doen, maar ook naar wat wij zouden kunnen betekenen voor onze collega's in het westen.

Op de vrijdag is een grote groep van onze school samen met veel andere collega's uit het land naar Den Bosch gegaan, alwaar een grote manifestatie plaatsvond.

We beseffen dat het voor ouders niet altijd handig is als de scholen sluiten. Maar we willen graag dat kwalitatief goed onderwijs voor uw kinderen gewaarborgd blijft: daar doen we het uiteindelijk voor! Daarom blijven we om uw begrip vragen maar hopen tegelijkertijd dat er initiatieven vanuit de minister komen zodat we de deuren niet meer hoeven te sluiten …

Marloes Sengers en Joep Janssen

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooijackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks) zoekt drie nieuwe bestuursleden vanaf schooljaar 2020-2021). De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje).  

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar. Daarnaast zijn er nog drie vergaderingen met de groepsouders (een vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering) per schooljaar.

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad of wil je meer informatie:
Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl of spreek ons aan.

3-02-2020

Beste Veenstampers, 

Let op de uiterste inschrijfdatum nadert snel! Laatste week om je aan te melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog deelnemen aan de optocht in welke vorm dan ook (alleen, als (loop)groep, met of zonder kar), stuur dan vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. Vermeld daarbij de namen van de deelnemers en geef de naam en het telefoonnummer van de begeleider (18+) door als je met een kar mee doet. Deelnemers die zich na deze datum aanmelden, mogen natuurlijk wel mee doen, maar komen niet meer in aanmerking voor een prijs. 

Vind je het leuk om tijdens de carnavalsviering (8-12uur) te helpen met allerlei dingen achter de schermen. Stuur dan vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. 

Verder zijn wij nog op zoek naar enthousiaste juryleden. Ben jij een papa, mama, opa, oma, oom, tante, buurman of buurvrouw en vind je het leuk om samen met de andere juryleden de winnaars te bepalen voor één van de leuke prijzen? Stuur dan ook vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. 

Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen, doe dan mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Deze wordt gehouden op donderdag 19 maart 2020. 

Iedereen vanaf groep 6 kan meedoen. Je moet jezelf bij meneer Jan tot 14 februari opgeven. Als we als school mee gaan doen, moeten er minstens 10 kinderen inschrijven.

29-01-2020

In de eerste periode is er in de groepen een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. We hebben de kinderen hier ook mede verantwoordelijk gemaakt. We hebben ze geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een vreedzame manier.

Op dit moment besteden we aandacht aan de manier waarop de kinderen communiceren met anderen. Communicatieproblemen liggen vaak ten grondslag aan conflicten.

We stimuleren ze om een eigen mening te hebben en dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de een is niet altijd de mening van de ander. Belangrijk hierbij is dat je ‘oor hebt voor elkaar’.Het luisteren naar de ander, je kunnen verplaatsen in de ander en je hierin kunnen inleven en belangstelling hebben voor de ander zijn essentiele voorwaarden om goed te kunnen communiceren.

De prinsengroep voor dit jaar is weer gekozen. Prinses Caleigh met haar pages Veerle en Meike en haar adjudanten Milan en Mika gaan er samen met jullie allemaal een super leuk feest van maken.

Om het feest helemaal compleet te maken zijn wij nog op zoek naar juryleden die de prijzen voor de mooist verkleedde kinderen en de mooiste karren mogen verdelen. Wil jij graag deelnemen aan de jury, stuur dan vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Lijkt het je leuk om mee te doen met de optocht en misschien wel één van de mooie prijzen te winnen. Stuur dan ook vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com en vermeld daarbij je naam of namen van de deelnemers. Laat weten of je een kar hebt en geef dan de naam en het telefoonnummer van de begeleider door.

Als laatste zijn we nog op zoek naar hulpouders. Lijkt het je leuk om de werkgroep op vrijdag 21 februari tussen 8.00 en 12.00 uur te ondersteunen met alllerlei dingen, stuur dan ook vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Een aantal maanden geleden hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
Naast vertrouwenspersoon zijn wij ook het aanspreekpunt voor de sociale veiligheid. Wij, als coördinatoren sociale veiligheid, fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van het antipestbeleid.  

Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nl en leontien.hermens@kansenkleur.nl

Met vriendelijke groeten,

Paola van Thiel en Leontien Hermens

16-01-2020
Vergeet je niet op te geven voor de optocht vóór 10 februari 2020. 
Het is leuk om een idee te bedenken, om samen gezellig te knutselen / bouwen en bovenal hebben we natuurlijk weer mooie prijzen!
Vermeld in de mail naam (namen) / klas / telefoonnummer begeleider (18+) en of je wel/geen kar hebt.

Deze prijzen kunnen we niet verdelen zonder een enthousiaste jury. Wil je deelnemen aan de jury of wil je ons gedurende de dag helpen  met van alles en nog wat, geef je dan zo spoedig mogelijk op via paschaliscarnaval@gmail.com.

 

De vakanties voor 2020-2021 zijn bekend. U vindt deze ook onder het tabblad kalender/vakantie

* deze zijn vastgesteld door de overheid

 

** Let op! Wijchen valt onder regio zuid, maar wijkt voor de Zomervakantie af in verband met de Nijmeegse Vierdaagse

Schooljaar 2020-2021

9-01-2020

Afgelopen maand heeft uw kind, of het oudste kind van uw gezin dat op school zit, een brief meegekregen waarin wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2019-2020 te voldoen. 

Van deze bijdrage worden in dit schooljaar vele verschillende  activiteiten georganiseerd zoals de Sint Viering, Kerst Viering, Carnaval, Sportactiviteiten, Avond-4 daagse en de Schoolreis. Voor de volledige onderbouwing waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, verwijst de Ouderraad naar de website van school. De ouderbijdrage bedraagt 36 Euro per kind.

Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te kunnen voldoen terwijl u dit wel wilt, dan zou u contact kunnen opnemen met Leergeld 2stromenland. 

Bent u net als de Ouderraad enthousiast over de activiteiten die de Ouderraad organiseert? Dan is een extra bijdrage altijd welkom! U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe groot deze extra bijdrage zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad

Op vrijdag 21 februari vieren we weer Carnaval en het thema is "Helden"! 
 
Optocht
Bij carnaval hoort ook een optocht, misschien heb je er al over nagedacht in de vakantie? Wil je meedoen, alleen, met een groepje of misschien wel met de hele klas, als loopgroep of met een kar (begeleiding verplicht, 18+)? Er zijn super leuke prijzen te winnen. Je kunt je nu al opgeven, stuur vóór 10 februari 2020 een mailtje naar paschaliscarnaval@gmail.com en vermeld daarbij naam (namen) en klas. Tevens graag de naam en het telefoonnummer van de begeleider.
Let op! 10 februari is echt de einddatum, ivm beschikbaar gestelde prijzen en om teleurstelling te voorkomen is het niet mogelijk last minute nog kinderen toe te voegen. Leuke prijzen zijn altijd welkom, mocht je een leuke prijs (prijzen) ter beschikking willen stellen in de vorm van sponsoring dan kun je een mail sturen naar paschaliscarnaval@gmail.com.
 
Hulpouders
We zijn nog op zoek naar hulpouders om op 7 februari de school mee te versieren. En op 21 februari hebben we natuurlijk hulp nodig. Om oa de gymzaal in de ochtend te versieren, mee te helpen met de catering en de optocht te begeleiden zoeken we hulpouders. Vind je het gezellig om aan dit feest mee te werken stuur dan een mailtje naar paschaliscarnaval@gmail.com en geef je op!
 
Verkeersregelaars
Voor de Kerstvakantie hebben we ook een oproep gedaan voor verkeersregelaars. Helaas hebben we nog onvoldoende aanmeldingen. Het is in het belang van de veiligheid van onze kinderen dat we echte verkeersregelaars inzetten. Hiervoor doe je een korte online cursus. Op vrijdag 21 februari is dus de optocht en hebben we je hulp nodig van ongeveer 9.00uur tot 12.00uur. Wil je de optocht mee in goede banen leiden stuur dan uiterlijk vrijdag 10 januari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Wij hebben er zin in!
Groetjes van de carnavalswerkgroep

Tijdens de kerstvakantie zijn er in totaal 5 teams die dit jaar meedoen aan het Schoolhandbaltoernooi dat in het  sportcentrum Arcus georganiseerd wordt door handbalvereniging The Flyers. De kinderen van groep 5 t/m 7 spelen op vrijdag 27 december, groep 8 speelt op zaterdag 28 december. Een brief met het speelschema krijgen de kinderen en de begeleiders aan het begin van deze week. We wensen iedereen die meedoet veel succes en vooral heel veel plezier. Alle ouders die willen komen aanmoedigen zijn natuurlijk van harte welkom.

Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van harte uitnodigen voor de informatieavond ‘Voortgezet Onderwijs’ op maandag 13 januari 2020. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee en om 19.45 uur gaan we van start. Rond 20.45 uur sluiten we de avond af. Tijdens deze avond krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs, de verschillende stromingen, onze opzet van advisering en de te volgen procedure. 

Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich tot uiterlijk 6 januari opgeven, door een email te sturen naar paschalis.infovo@gmail.com  Wilt u hierbij de naam en groep van uw kind en met hoeveel personen u komt aangeven?  

Alle ouders hebben hier eerder een mail over gekregen.  

Met vriendelijke groet,  

Leerkrachten groep 6,7 & 8
Lucienne van Summeren (intern begeleider)
Sylvia van der Burgh (teamleider)

 

Beste Veenstampers, 

De Sint is net het land uit en de feestdagen staan weer voor de deur. Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval. Dit schooljaar zal de carnavalsviering zijn op vrijdag 21 februari 2020. Het thema is al bekend: HELDEN !!!

Het zal weer een super leuk feest worden en daar hoort natuurlijk een optocht bij. Meedoen met de optocht is erg leuk. Het begint al met het bedenken van een idee en daarna natuurlijk het knutselen en bouwen.

Graag willen we jullie de kans geven om wat langer na te denken over het maken van een kar of het vormen van een loopgroep. Daarom alvast dit bericht. Belangrijke aanvulling dit jaar is dat er bij élke kar een begeleider (18+) mee moet lopen in de optocht.

Dankzij de vele trouwe sponsoren zijn er super leuke prijzen te winnen. Iedereen kan meedoen, ook voor de kleuters zijn er leuke prijzen.

Na de kerstvakantie krijgen jullie verdere informatie over het aanmelden voor de optocht. 

WIE WORDT DE NIEUWE PRINS OF PRINSES?

Lijkt het jou als leerling uit groep 7 of 8 leuk om prins, prinses, adjudant of page te worden? Laat dit dan na de kerstvakantie aan je eigen leerkracht weten.

OPROEP VERKEERSREGELAARS

Tijdens de optocht hebben we langs de route, voor de veiligheid van onze kinderen, echte verkeersregelaars nodig. Hiervoor doe je een korte online cursus. Op vrijdag 21 februari is dus de optocht en hebben we je hulp nodig van ongeveer 9.00uur tot 12.00uur. Ben jij een enthousiaste mama, papa, oma of opa, stuur dan vóór maandag 16 december 2019 een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com .

 

Namens de carnavalswerkgroep

30-11-2019
Op Kerstavond 24 december is er er om 16.30 uur een Kerstspel in de Paschaliskerk.Hiervoor zijn wij op zoek naar kinderen die mee willen spelen. We oefenen op dinsdag 17 december en op donderdag 19 december van 14.30 uur tot 15.15 uur in de Paschaliskerk. Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op bij: 
 
 • Els Bergman             (024) 6411841.
 • Yvonne Janssen        (024) 6420246
 • Gerda v.d. Broek      (024) 6418279 
 
Ter info: de gezinsviering is dit jaar ook op 24 december en begint om 18.00 uur.
Wij vinden het leuk als jullie erbij zijn! Misschien tot dan!
 
Namens de werkgroep Gezinsliturgie,
 
Els Bergman.
30-11-2019

Donderdag 19 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit en vieren wij ’s avonds kerst op school. De inloop (om hapjes naar de klas te brengen) is vanaf 17.30 uur. De kerstviering start om 17.45 uur en eindigt voor alle klassen om 19.00 uur. De kerstviering bestaat uit het kerstbuffet in eigen lokaal en een andere gezellige kleine activiteit. De leerkrachten verdelen in week 50 de gerechtjes met de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen in de onderbouw maximaal 8 hapjes per leerling maken en in de bovenbouw geldt maximaal 10 hapjes per leerling, tenzij anders aangegeven door de leerkracht. Op vrijdag 20 december voeren de leerkrachten een kerstoptreden op voor de leerlingen onder schooltijd. Alle groepen zijn dan 12.00 uur vrij en start de kerstvakantie tot en met 5 januari.

Met vriendelijke groeten,

De kerstcommissie 

Op woensdag 13 november 2019 mocht ik deelnemen aan de finale van “Het Kinderdictee Wijchen”. Er deden in totaal 23 kinderen mee van verschillende basisscholen. Matisse van Groep 6b deed ook mee. Het was bij het Maaswaal College op de Veenseweg. Het duurde van 09:15 tot 11:30 uur. Mijn moeder was er ook bij. We zijn er samen met de auto naartoe gegaan. 

Toen iedereen er was gingen we naar een lokaal waar we gingen schrijven. Voordat we begonnen werd er uitgelegd hoe het werkte. Daarna begon het dictee. Toen we daarmee klaar waren kreeg je iets lekkers te eten en te drinken. Vervolgens gingen we naar de plek waar onze ouders zaten te wachten en daar deden we een Kahoot Quiz. In de tussentijd werden de dictees nagekeken. Toen de Kahoot Quiz afgelopen was, moesten we nog even wachten totdat het nakijkwerk klaar was. 

Uiteindelijk werd bekend gemaakt wie er 3e,2e en 1e waren geworden. Ze begonnen met wie er op de 3e plek was geëindigd. Daarna de 2e plek. Tot mijn grote verbazing was ik diegene! Ik mocht op het podium komen, kreeg te horen hoeveel foutjes ik had gemaakt en kreeg vervolgens een oorkonde, een boekenbon en een pen. Ik ben er heel blij mee. 

Sara Koolen 6a

Meld je aan voor CO-PRODUCTIE WAALZINNIG PUUR!

Wij zijn PUUR! een dansschool voor mensen met een beperking, onder leiding van Anouk Heuzen en Lotte Kon. Iedere dinsdagavond zijn wij op De Paschalisschool te vinden voor de wekelijkse danslessen die wij daar geven. PUUR! is al acht jaar actief in het geven van danslessen aan deze doelgroep zowel als binnenschoolse activiteit als vrijetijdsbesteding. 

PUUR! is benaderd door het Waalzinnigfestival Nijmegen om een dansproductie maken. Het mooie aan deze productie is dat het gedanst gaat worden door kinderen met en zonder beperking. Een zogeheten Co-productie. Wij vinden dat dit een mooie kans is voor beide doelgroepen om elkaar te leren kennen. Het is een productie voor zowel jongens als meisjes. Wij kijken naar het individu en de sterke kanten en zullen dit ook gebruiken in de stukken. 

PUUR! is op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen met deze dansproductie. Wij zijn opzoek naar leerlingen die in groep 5,6 of 7 zitten. Mocht uw zoon/ dochter het leuk vinden om mee te doen, kan dat! En wanneer hij/ zij iemand kent die het ook leuk lijkt om mee te doen, mag hij/ zij ook aangemeld worden. 

In totaal zijn het elf repetities en één daadwerkelijk optreden. Dit optreden is op zondag 7 juni 2020. De repetities zijn wekelijks op de dinsdag avond. Deze starten op 3 maart en lopen door tot 26 mei. De eerste vier van deze repetities zijn van 16:30 – 17:30 uur en daarbij zullen alleen de externe leerlingen les krijgen. Vanaf de vijfde repetitie wordt er gezamenlijk met de leerlingen van PUUR! geoefend van 17:30- 18:30 uur (Let op, andere tijd). De gezamenlijke repetities zijn nodig om de stukken als eenheid bij elkaar te voegen en om de doelgroepen met elkaar te laten dansen. Van elkaar te leren en elkaar te respecteren. 

Deelname aan deze co-productie is geheel kostenvrij. Wel wordt er verwacht dat er aan elke repetitie deelgenomen wordt, zodat er een goed eindproduct ontwikkelt kan worden. 

Geïnteresseerd geworden? Aanmelden kan tot 14 januari 2020 door een mail te sturen naar puurdans@gmail.com. Wilt u meer over PUUR! weten neem dan een kijkje op onze website www.puurdans.nl

Met vriendelijke groeten, 

Anouk Heuzen en Lotte Kon

21-11-2019

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover; Sinterklaas komt met zijn hele gevolg aan op de Paschalisschool. Dat zal zijn op donderdag 5 december, zo ongeveer om 8.50 uur. Sint en de Pieten zullen welkom worden geheten door juf Lieke. Het is overigens nog onzeker of Ozosnel mee komt, want hij heeft erg veel moeite met het koude weer. Wel heeft de trouwe schimmel de stal al bezocht op school en was erg blij met de wortels en andere lekkernijen. Wij waren eigenlijk niet zo blij met wat het paard achterliet, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij ...

Om de intocht op school goed te laten verlopen vragen wij aan alle ouders die willen komen kijken het volgende. Er zijn twee plekken waar u kunt gaan staan; op de stoep aan de zijkant van de school aan de kant van de ONI of op het pad tussen de school en de kunstgrasvelden, maar dan na de tweede (hoofd)poort. Sint slaat hier namelijk rechtsaf het schoolplein op en die route moet natuurlijk vrij blijven.

Wij danken u voor uw medewerking en hopen op een fijn en gezellig Sinterklaasfeest!

de Werkgroep 

16-11-2019
Lieve kinderen,

Sinterklaas is met zijn Pieten,

Van het koude Nederlandse weer aan het genieten.

De reis naar Apeldoorn was een lange tocht,

Maar wat was het daar een mooie intocht.

De ontvangst in Wijchen was ook al grandioos,

Alleen blije gezichten, niemand boos.

 

Sint keek eens in zijn grote boek,

En zag: deze week al brengen wij aan de Paschalis een bezoek!

De Pieten en Ozosnel gaan ook mee en staan paraat,

Om te zien waar bij jullie de nieuwe stal staat!

Neem woensdag mee een extra schoen,

Dan zullen de Pieten daar wat in doen.

Stop er gerust je verlanglijstje in,

En in een dikke wortel heeft Ozosnel altijd zin.

Hopelijk maken de Pieten er niet een al te grote rotzooi van,

Zodat je je schoen nog vinden kan!

 

Veel groeten van Sinterklaas

 

 

Op de website van de school staat het privacy beleid. Een van de onderdelen is het maken van foto’s. Aangezien er weer van allerlei leuke dingen zoals podiumoptredens, sinterklaas en kerst staan te gebeuren of al geweest zijn, even een opfrisser uit het privacy beleid: 

Foto’s gemaakt door de school

De scholen van Kans & Kleur vragen ouders of voogd bij inschrijving van de leerling om toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hun kinderen herkenbaar in beeld zijn en vragen ouders eenmaal per jaar deze toestemming te bevestigen. De scholen vragen specifieke toestemming voor de manier waarop de school de foto’s en video’s worden gebruikt: op parro, in de nieuwsbrief, schoolgids, folder en voor sociale media.  

Scholen van Kans & Kleur beveiligen de toegang tot foto’s en video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn op de website van de school. Ouders, voogd en verzorgers hebben alleen toegang met een code of een wachtwoord.  

Er zijn steeds vaker ouders die bewust geen foto’s van hun kinderen willen laten delen op sociale media. Als iemand een foto deelt via sociale media gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden van deze organisatie. Het is vervolgens moeilijk om controle te hebben over wat er met deze foto gebeurt. Daarom plaatsen de scholen van Kans & Kleur geen foto’s en video’s op sociale media waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn.  

Foto’s gemaakt door ouders 

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders als zij foto’s willen maken toestemming moeten vragen bij de schoolleiding. Scholen van Kans & Kleur geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders geen foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan publiceren of op sociale media plaatsen. 

6-11-2019

Soms ... gebeuren er wel eens dingen, thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen. Het kan helpen om daar over te praten, soms weet je niet met wie. Dan kun je dat tegen ons zeggen. Eén van ons luistert naar jou als je dat fijn vindt. We praten samen en misschien vinden we een oplossing.


Vorige week hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
 
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verdere stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.
 
Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nlen leontien.hermens@kansenkleur.nl
 
Met vriendelijke groeten,
 
Juf Paola en juf Leontien
 

De dagen worden korter, dus de sinterklaaswerkgroep is alweer druk met de voorbereidingen. Voor onderstaande activiteiten zoeken wij hulp:

 • Donderdagavond 14-11 gaan we om 20.00 uur de cadeautjes inpakken en de lekkernijen voor het schoenzetten klaarzetten. 
 • Op vrijdagochtend 15-11 zullen we om 8.30 uur de school versieren. 

Alle hulp is welkom! Mail even als je kan komen helpen (or.paschalis@kansenkleur.nl)

Met vriendelijke groeten, de sinterklaaswerkgroep.

4-11-2019

De MR is op 23 oktober weer bijeen geweest en we geven u hier een kort verslag van deze bijeenkomst. Na de volgende vergadering kunt u op de website dan het uitgebreide verslag lezen.

Het schoolplan 2019/2023 is uitgebreid bestudeerd en besproken en de volledige MR heeft er zijn instemming mee betuigd. Verder is de opbrengstenkatern CITO E 2018/2019 uitgelegd en besproken. De bespreking van het jaarverslag 2018/2019 is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het buitenlooprooster (surveillance) van de leerkrachten heeft mede door de inbreng van de MR een aanpassing gekregen, waardoor directie meer zichtbaar zal zijn op de speelplaats en er om 14.00 uur meer wordt gesurveilleerd.

Wat u nog van ons te goed hebt zijn de speerpunten van de MR voor dit schooljaar:

 • Aanpassing en verbetering van het schoonmaakbeleid op de Paschalisschool.
 • Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool.
 • Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool.
 • ICT veiligheid, ICT stabiliteit (bij een externe server), dataverkeer en opslag.
 • Communicatie vanuit de school naar de ouders toe.
 • Beter zichtbaar maken van de medezeggenschapsraad bij de achterban.
 • Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs. Wij willen vooral gaan monitoren op:
  • Ouders worden door het team meer geïnformeerd over de Vreedzame school.
  • Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores).
  • Het inzicht op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl 

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). Daar is onder meer te lezen dat onze volgende vergadering op maandag 2 december is. Wellicht zien we u daar! 

de MR

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Bij sommige ouders leeft de vraag waarom er op dit moment deelgenomen wordt aan de staking nu er geluiden zijn dat in het westen van het land de nood hoger is dan hier.  De vraag die o.a. bij hen rijst is: staken de teamleden uit solidariteit? Ik licht graag toe waarom het team van de Paschalisschool gaat staken. 

Vooruitlopend op het lerarentekort heeft Kans & Kleur extra gelden uitgetrokken om nu personeel aan te nemen om de grote uitstroom van personeel de komende jaren enigszins op te kunnen vangen. We zitten op dit moment dus even ruimer in ons jasje. Naast de werkdrukverlagende middelen van het rijk heeft Kans & Kleur extra werkdrukverlagende middelen gegeven aan scholen om de werkdruk te verlagen. Onze school heeft ervoor gekozen om deze middelen in te zetten door een creatieve onderwijsassistent aan te trekken, met flexdagen te werken en een leerkracht bewegingsonderwijs de gymlessen te laten verzorgen. De werkdrukverlaging wordt hierdoor ook werkelijk gevoeld door het team en is derhalve niet de grootste reden om te gaan staken.

De grootste reden is dat ook hier daadwerkelijk een lerarentekort dreigt en de extra middelen van Kans & Kleur tijdelijk zijn; de grote zorg om goed personeel te kunnen blijven aantrekken is een, in mijn ogen, terechte zorg. Het beroep van de leerkracht moet daarom nog steeds aantrekkelijker worden gemaakt door structurele werkdrukverlaging en een verhoging van de salarissen. En daarom gaat op 6 november de deur dicht.

Met hartelijke groet, namens het team, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

 

Voor het maken van de  indeling van de groepen is het fijn om te weten of er nog broertjes en/of zusjes zijn die komend schooljaar (schooljaar 2020/2021) instromen. Heeft u uw zoon/dochter nog niet ingeschreven? Dan ontvangen wij graag het inschrijfformulier voor 1 maart aanstaande. U kunt het formulier hier downloaden.

De eerste periode van dit schooljaar zit er weer op. Wat gingen die weken snel. Onze kinderen hebben al een hoop geleerd, dat is zeker. Maar, wat dan eigenlijk?

In sommige groepen was het heel zichtbaar wat de kinderen geleerd hebben. In de groepen 3 komt er om de paar dagen een nieuwe letter aan de muur te hangen, waardoor voor iedereen zichtbaar is welke letters al aangeboden zijn. Handig voor de kinderen om even te kunnen zien hoe de letter ook alweer geschreven moet worden en handig voor ons als ouders om ‘letterlijk’ te zien wat er geleerd is door de kinderen. Heel zichtbaar dus.

In de bovenbouw zagen we dat de kinderen hun eigen leren vormgeven met de weekplanners. Iedere week vullen de kinderen de te leren doelen in per vakgebied, waarbij ze ook aangeven of ze (aan het einde van de week) vinden dat ze de doelen behaald hebben. Er hangen succescriteria in diverse groepen waarmee kinderen hun werk kunnen beoordelen: heb ik me gehouden aan de criteria om dit werk met succes af te kunnen ronden?

In de kleutergroepen werd het geleerde heel zichtbaar gemaakt in de verschillende hoeken en op het themabord. Er hingen letters, woordwebben en versjes. En tijdens het thema ruimte, waren er enorm veel woorden te lezen die aan bod kwamen. En dan ging het echt niet alleen over ‘raket’, ‘maan’ en ‘ster’, maar ook begrippen als ‘lancering’, ‘komeet’ en ‘satelliet’ kwamen aan bod. Ook vragen die de kinderen hadden, werden onderzocht en uitgewerkt en vervolgens op een bord gehangen met tekeningen van de kinderen erbij.

In groep 6 stond het te leren doel voor de taalles zelfs op het raam geschreven: ‘Over 7 weken maken wij 7 van de 10 zinnen goed.’ Hierbij moesten de kinderen een lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord kunnen herkennen. Dat het doel behaald werd, konden de ouders via de Parro app lezen. Leuk nieuws! 

Maar waarschijnlijk is het leren van onze kinderen nog niet voor iedereen even zichtbaar geweest. Soms loop je de klas in en zie je kenmerken van het leren zichtbaar maken. Maar niet iedere ouder zal de klas in komen en ook nog eens hierop letten.

Parro zou hiervoor een mogelijke oplossing kunnen zijn, maar we verwachten wel van de leerkrachten dat ze regelmatig wat van het leren zichtbaar maken voor ons als ouders. Zodat we weten wat onze kinderen leren op school. Een kleine moeite denken we waarschijnlijk, al weten we best dat de leerkrachten nog veel meer te doen hebben dan foto’s maken van doelen en succescriteria. Leren zichtbaar maken, moeten we samen doen. Als we dingen missen, moeten we erom vragen. Als we ideeën hebben, moeten we ze opperen, als we kritiek hebben, moeten we die bij de juiste mensen neerleggen. 

Een nieuwe periode gaat van start. Als werkgroep zullen we onze doelen aan gaan scherpen en onze succescriteria helderder proberen te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen. Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Of kom de werkgroep versterken, er kunnen nog mensen bij. Misschien wil je eerst eens een keer komen kijken? Je bent van harte welkom.

Want leren zichtbaar maken; dat doen we samen!

Met vriendelijke groet,

Ouderwerkgroep LZM (Nicole Reijenen, Linda Koop, Jeanette Furer, Irna Habing, Linda van Nieuwamerongen en Sylvia van der Burgh)

 

Beste kinderen van groep 5 - 6 - 7,    

Wij willen jullie bedanken voor het mooie en gezellige voorlezen. Onze peuters vonden het geweldig dat jullie op visite kwamen. Wij hebben allemaal genoten !!

Groetjes van alle peuters en pedagogisch medewerkers van Peuteropvang Suikerberg

Wie kan ons helpen aan leuke, grote, zachte kussens voor onze leeshoek in het lege lokaal beneden? We starten hier met het voorlezen in groepjes. Een gezellige leeshoek geeft veel leesplezier! Heeft u iets voor ons dan kunt u dit bij de leerkrachten van groep 1-2 aangeven. Alvast bedankt,
 
Leerkrachten van groep 1-2         
 

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. “Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt.

In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht,  in alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.

Pleegzorg is er in verschillende vormen:

 • Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
 • Voor zolang als nodig
 • Crisispleegzorg

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.

Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.

Meer weten:  bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.

10-10-2019

Wat een fantastisch afscheid hebben wij 1 oktober gehad! Wij willen graag alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor alle lieve woorden, mooie bloemen en attenties. We zijn nog steeds aan het nagenieten!

Lieve groet van Annelie van Raay en Yvonne Frénay

 
Op 1 oktober zijn de groepen 1-2 naar de voorstelling  "Astronautje" geweest. 
 
De kinderen van groep 1-2 C vertellen hoe het was :
 
Dinsdag gingen we met auto's naar de bibliotheek. Want het is Kinderboekenweek en we gingen naar de voorstelling van de astronaut.
Eerst zagen we de aarde en toen de maan en de zon.
De meneer was vergeten zijn ruimtepak aan te doen. En dat moet wel in de ruimte !
Hij ging zelf een raket maken.
Steeds moest hij de code intoetsen. Wij zagen de code op zijn rug !
Hij had alles goed gedaan : de raket was gelukt !
In de raket zagen we een foto van André Kuikers ! (Kuipers ????)
De bloem kon niet op de maan groeien. Daarom kreeg die een soort helm.
Hij moest ook steeds het afval opruimen. Dan hoorde je blieb blieb.
Toen hij op de maan was ging hij met een bestuurbare auto rijden.
Toen ging hij weer naar de aarde.
En wij gingen weer terug naar school.
De meneer was erg grappig . Het was erg leuk !

Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan! 

Ken jij iemand die …

 • écht iets bijzonders heeft gedaan?
 • en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
 • bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
 • of iemand enorm heeft geholpen?
 • of iets voor een goed doel heeft gedaan. 

Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje!

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Tanja Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl.

26-09-2019

Vergadering MR dd. 19 september jl.

Als MR zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. We hebben al twee bijeenkomsten gehad in de nieuwe samenstelling. De eerste stond in het teken van oriëntatie, rolverdeling en kennismaking, terwijl we bij de tweede vergadering (19/9) met de directie samen het komende jaar doorgenomen hebben en een aantal zaken besproken hebben.

Zo hebben we de afgelopen informatieavond geëvalueerd op het deel dat de MR aanging; onze stand in de aula. Wij waren daar overwegend positief over; vele ouders toonden zich betrokken en geïnteresseerd!

De directie praatte ons bij over de status van het schoonmaakbeleid, de verkeerssituatie en het binnenklimaat van de school. Ook bespraken we het concept van het jaarverslag van de MR, we namen onze actiepunten door en stelden we de vergaderdata vast van dit schooljaar.

Binnenkort kunt u het uitgebreide verslag lezen op de website.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). O.a. kunt u daar zien dat onze volgende vergadering op woensdag 23 oktober is. Wellicht zien we u daar!

de MR

De afgelopen weken hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn, we laten de kinderen ervaren hoe het voelt om een opsteker te krijgen of een opsteker te geven. Ook leren kinderen hun eigen grenzen aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze conflicten met anderen zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier. Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een conflictsituatie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een conflict op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

26-09-2019

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek.  Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: "We gaan op reis met verhalen. Reis je mee?". Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema maar vooral nog aan het lezen van boeken. De kinderen gaan met een boek door de school reizen, elkaar voorlezen, in andere klassen voorlezen etc. We hopen op een week wat vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving. Acht  oktober mogen alle kinderen hun lievelingsboek van thuis meenemen om aan elkaar te laten zien. Vergeet u niet om de naam van uw zoon/dochter erin te schrijven? Reizen jullie thuis ook met ons mee?

Actie Bruna: 

Mocht u in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden.

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht. 

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mocht u thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

 

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. De volgende cursus start op: woensdag 25 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Zes bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Josien Warris van MeerVoormekaar, T 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Thema’s die aan bod komen zijn: 

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 

Aanmelden voor de volgende cursus kan ook vanaf nu. U kunt de flyer met alle informatie hier vinden.

In het jaarplan staan doelen en succescriteria beschreven op de volgende onderdelen:

 • Breed aanbod
 • Innovatie / uitdagende leeromgeving
 • 21e eeuwsw vaardigheden
 • Eigenaarschap
 • Samen verantwoordelijk voor de hele school
 • Vreedzame school
 • Boeiend onderwijs
 • Zelfstandig werken
 • Passend onderwijs
 • Professionalisering
 • Borgen / evalueren
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken
 • Betekenisvol onderwijs
 • Samen verantwoordelijk voor alle leerlingen

Nieuwsgierig geworden? U kunt het volledige jaarplan hier vinden. U kunt het jaarplan altijd terug vinden in de schoolgids onder het tabblad informatie van de website.

 

Na ruim 40 jaar met veel liefde en plezier te hebben gewerkt met kleuters neem ik afscheid. Met veel voldoening  kijk ik terug op mooie jaren met de kinderen, ouders en collega’s.

Als juf heb ik altijd genoten van alles wat de kleuters mij gaven en wat ik hen kon geven.

Dinsdag 1 oktober is mijn allerlaatste schooldag. Die dag zal ik ’s middags nog even afscheid nemen van mijn groep kleuters van het vorige schooljaar. Ik zal mijn klas met kinderen zeker gaan missen maar ik ga ook genieten van de mooie dingen die komen.

Dankjewel allemaal!

Liefs, juffrouw Annelie

 

En dan nadert dinsdag 01-10-2019 ineens heel erg snel ... 

Na 42 jaar met heel veel plezier en passie gewerkt te mogen hebben, breekt voor mij het moment aan om te gaan stoppen met mijn werk als juf, cultuurcoördinator, vertrouwenspersoon en coach.

Wat ben ik blij dat ik al die jaren met zoveel fijne kinderen, ouders en lieve collega’s heb mogen werken. Herinneringen in overvloed om te koesteren ... daarvoor  wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken.                                                                  

 Liefs, Yvonne 

Voor iedereen die ons nog gedag wil zeggen, wij zijn die dag om 14.00 uur in het ‘multifunctionele lokaal’ in de gang beneden.

We waren toe aan een nieuwe leesmethode voor groep 3. Vanaf dit schooljaar werken we voor lezen, maar ook voor taal met de methode Lijn 3. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee de kinderen op een speelse en verantwoorde manier leren lezen.  

Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op!  

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Bij elk thema krijgen de kinderen een sticker om in een speciaal busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kunnen de kinderen lezen!  

 Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Ieder kind werkt voor lezen in een eigen werkboek. Behalve met een werkboek werken ze het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. 

 

We zijn dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe digitale rekenmethode Pluspunt 4. De kinderen werken niet meer elke dag in hun rekenwerkboek of schrift, maar met de laptop. Dat wil niet zeggen dat er geen uitleg meer wordt gegeven aan de hele klas; de verwerking van de aangeboden leerstof wordt op de laptop gedaan. Het digitale verwerkingsprogramma heet Bingel.

In Bingel krijgt een kind na een paar fouten een makkelijkere oefening aangeboden of een oefening waarin het werkt  aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Scoort het kind goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en vermindert de oefentijd. Voor deze kinderen zijn er plustaken. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.

Het eerste deel van een les bestaat uit instructie en de basistaak. De inhoud van de basistaak sluit naadloos aan op de instructie. Na de eerste oefening biedt Bingel oefeningen op het eigen niveau van elk kind. Loopt een kind vast, dan schakelt het systeem automatisch terug naar een onderliggend doel. Na de basistaak werkt ieder kind in het lesonderdeel ‘eigen taken’ elke week aan acht gepersonaliseerde taken. Bingel analyseert de leerresultaten van het kind en combineert ze met de jaarplanning van de leerdoelen. Deze takenmix is persoonlijk en dus voor elk kind anders.

Software kan de leerkracht echter nooit volledig vervangen, omdat hij/zij de kinderen kent en ze dagelijks observeert. Daarom kan in Pluspunt makkelijk de door het systeem geselecteerde ‘eigen taken’ van een kind vervangen en aangevuld worden.

In Pluspunt Digitaal verwerken de kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opgaven die je beter op papier kunt maken, zoals de opgaven over meten en meetkunde. Er zijn twee werkboekjes per jaargroep.

Zoals bekend is het jeugdkoor in de Woezik nog het enige jeugdkoor van de Twaalf Apostelen.

Wij zingen in de Paschaliskerk het komend schooljaar nog 6 vieringen. Dat gaat met het huidige koor en de nodige invallers wel lukken om deze te “bemannen”. Maar ... waar ik me wel zorgen over maak, is dat het aantal leden te weinig is om iedere maand mee te trekken met de Kinderkaravaan.

Dus vandaar deze oproep: welke kinderen vanaf 7 jaar willen maandelijks meezingen met ons jeugdkoor bij de Kinderkaravaan? Zingen is zo leuk! Wat zou het goed zijn als we met een groot kinder/ jeugdkoor de Kinderkaravaan opluisteren.

We repeteren iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Paschaliskerk in de Woezik. We hebben enthousiaste muzikanten die ons begeleiden op de piano, gitaar, drum en een enkele keer op de cello.

Je bent van harte welkom en voor vragen mag je mij altijd bellen T (024) 6411841. Ook mag je gerust een keertje komen kijken of je het wat vindt.

Groetjes Els Bergman (dirigent)

Op 1 oktober van 09.00 uur t/m 12.00 uur wordt er spreekuur gehouden op het consultatiebureau in Wijchen: Kruisbergseweg 68, 6601 DD Wijchen. 

Natalie Faddegon

Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar

11-09-2019

Inmiddels hebben alle oudste kinderen van het gezin de waaier van de 7 regels mee naar huis gekregen. Mocht u deze net hebben ontvangen, laat het de leerkracht dan even weten. Regelmatig zullen we deze regels op school, maar ook in de maandagkrant onder de aandacht brengen.

Misschien hebt u ze al gezocht; de websites van de groepen. Helaas is die zoektocht tevergeefs, want de informatie die daar op stond komt dit jaar anders naar u toe. We hebben ervoor gekozen om zoals vanouds binnenkort de groepsinfo's te plaatsen. Anders is, dat de informatie die voorheen op de website van de groep stond in die groepsinfo wordt verwerkt. Voor het einde van de maand vindt u deze terug op de website van de school, onder het tabbad informatie → groepsinformatie. 

De fotoalbums van de school zijn verwijderd. Er komen geen nieuwe albums voor terug, want u krijgt foto's van de diverse activiteiten door de leerkracht via Parro toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Joep Janssen, ICT coöordinator

dinsdag 14.15-15.30 uur

De 2e dinsdag van de maand is er Pinkeltje, de club voor de jongste jeugd van groep 1 t/m 3. Onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligsters worden er leuke dingen gemaakt die meteen mee naar huis kunnen worden genomen. Daarbij wordt gekeken naar seizoenen en feestdagen, zodat knutselwerkjes aansluiten bij de beleving van de kinderen

Data:  10/9, 8/10, 12/11, 10/12 -2019 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 -2020
Kosten: € 6,= voor blok van 5 x, € 10,= voor hele schooljaar (10x)
Info: Anouck van der Sluizem, Tel: 06-46565933, @: sennenino@gmail.com

Meer weten over de activiteiten van Wijkvereniging Wijchen -Noord? Neem eens een kijkje op www.wijchennoord.nl

5-09-2019

Tijdens de informatieavond van de Paschalisschool op 4 september had de BSO een aantal “raadsel spelen” voor kinderen. Eén spel was “Raad het aantal blokjes”. De winnaar kon een leuk prijsje winnen.

Heel veel kinderen hebben een poging gewaagd het juist aantal blokjes te raden. Het waren er 110. Twee kinderen is het gelukt: Maud Berlo en Levi Balk. Proficiat allebei!!

Inmiddels hebben de pedagogisch medewerksters van de BSO het prijsje aan beide kinderen afgegeven.

5-09-2019
Het schooljaar is gestart en ook een aantal werkgroepen gaan weer beginnen. Een werkgroep bestaat uit een lid van de OR, een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Zij zetten de lijnen uit voor de diverse feesten en schakelen zo nodig nog meer ouders in om op de dag zelf te komen helpen. Vind je het leuk om mee te helpen organiseren? Meldt je dan aan voor een van onderstaande werkgroepen. 
 
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Carnaval
 • Avond-4-daagse
 • Schoolreisje 
 
De werkzaamheden (en dus tijdsinvestering) zijn per werkgroep verschillend. Mail ons gerust als je meer informatie wil hebben OR.paschalis@kansenkleur.nl.
 
Er is ook een groepsapp met ouders die willen helpen de school te versieren in de diverse thema's.
Als je het leuk vind om daarbij te helpen, mail je naar OR.paschalis@kansenkleur.nl

 

5-09-2019

De vakantie is voorbij. De voorbereidingen voor de Eerste Communie gaan ook weer van start. De brieven en aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 4. De aanmeldingsformulieren moeten digitaal ingeleverd worden: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl

Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen op bovenstaand e-mailadres of communiepaschalis@gmail.com. U kunt ook even bellen met het parochieelcentrum, telefoon 6412627.

U kunt ook contact opnemen met mij, Ans vd Wielen, Telefoon 6414426. 

Werkgroep Eerste Communie

Parochie de Twaalf Apostelen

31-08-2019

We willen het met jullie even over de hoofdluis hebben.

Dit plaag insect is namelijk ook mee op kamp geweest, of meegereisd uit heerlijke vakantie oorden. Is lekker gaan logeren… Gelukkig kan het alleen maar wandelen, en niet springen of vliegen. Het wandelt rustig van haar naar haar. Maakt geen onderscheidt tussen die haren, dus ziet zijn kansen schoon tijdens het maken van selfies, maar ook via haarborstels of een knuffeltje om zich te verspreiden. Is dol op een grote familie, plakt dus meerdere eitjes per dag tegen je haar aan, en binnen een dag of tien is er een nieuwe familie geboren. Sterker nog; het kan zich in jouw haren bevinden, of in dat van een vriendje of vriendinnetje. Ook bij ouders kun je ze aantreffen. Hebben we jullie aandacht?!

Kom jij ook in ons leerorkest De Muziekhelden spelen?

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden.
Kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie heb je les op een muziekinstrument en leer je samen muziek maken.

Je mag kiezen uit de volgende instrumenten:                                         

saxofoon , trompet – bugel, klarinet en fluit

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het leerorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, het hele schooljaar.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is zijn verschillende optredens door het hele schooljaar.
 • De bijdrage is € 95,- voor dit schooljaar*.

De lessen voor het schoolorkest  zijn in Het Noorderlicht (de Paulusschool) op woensdag middag 
tussen 15.00 en 16.30 uur. De lessen starten op woensdag 25 september.
Na aanmelding krijgt u bericht over de starttijd.


Wil je ook een blaasinstrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee!     
Aanmelden kan tot 20 september.

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten weer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u. Deze optredens vinden plaats in de aula.

In maart 2020 werken we een hele week aan een project. Het thema zal in de loop van het jaar bekend gemaakt worden. Ter afsluiting kunt u tijdens een inloopmoment de werkstukken van uw kind komen bewonderen. Dit zal zijn op vrijdag 27-03-2020. U bent welkom tussen 13.15 uur en 14.00 uur.

Noteert u de data in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Namens werkgroep kunst, sport en cultuur Manon van den Kerkhof