Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

De school is gelukkig weer open. Steeds meer regels en afspraken zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer zien. Daarom hebben we met een document alle afspraken op een rijtje gezet. Op deze manier kunnen we allemaal terug vinden hoe het precies zit. We hopen van harte dat al deze maatregelen ons straks weer terug brengen richting het oude normaal.  Daar gaan we voor, samen moeten we het doen! U kunt het hele het document hier vinden.

10-02-2021

Donderdag 28 januari zijn we dit jaar voor de vijfde keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams.   


Hieronder volgt een kleine samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten: 

 • Verschillende ouders hebben de MR gemaild over het thuisonderwijs. Alle ouders die gereageerd hebben, bedankt voor moeite. We waarderen en leren van alle tips en tops, deze zijn gebundeld in één verzamellijst. Deze lijst wordt gedeeld met alle leerkrachten en is middels deze link te vinden .
 • De begroting van de Paschalisschool is besproken, dit blijft een gesprekspunt totdat er meer zekerheid is. 
 • De resultaten van het WMKPO onderzoek worden een volgende keer behandeld. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR 

Beste ouders,
De eerste week van het thuiswerken zit er weer op. Hopelijk is het gelukt om jullie kinderen thuis te begeleiden met de online lessen. Vanuit de MR zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen met het thuisonderwijs. Het leren op afstand en het volgen van online lessen vraagt veel van ouders. Daarbij zullen de meeste ouders ook het eigen werk nog thuis uitvoeren. Deze combinatie vergt een hoop organisatievermogen, creativiteit, flexibiliteit en geduld.
De school heeft veel ervaring opgedaan tijdens de eerste lockdown. De verbeterpunten zijn meegenomen in de organisatie van deze tweede lockdown. Als MR zijn wij benieuwd hoe jullie deze (tweede) thuiswerk periode ervaren. We horen dat graag van jullie als ouders (onze achterban).
Daarom willen wij jullie vragen om ons te informeren over jullie ervaringen. Met deze informatie kunnen wij directie informeren over de positieve punten (behouden) en de verbeterpunten (zover mogelijk doorvoeren). 

We willen jullie als ouders vragen om een mail (paschalis.mr@kansenkleur.nl) te sturen met een (korte) reactie op onderstaande punten:

 • Naam kind (maar het mag ook anoniem):
 • Groep waarin je kind(eren) zit(ten):
 • Wat gaat er goed?
 • Wat kan beter?
 • Overige opmerkingen: 

Laten we samen zorgen voor een gezond en goed (digitaal) leerklimaat. Probeer daarom de kinderen ook de digitale (sociale) omgangsregels bij te brengen, daarmee doelen we bijvoorbeeld op het niet dempen van de leerkrachten tijdens een online les, de microfoon uitzetten wanneer dat gevraagd wordt, niet chatten tijdens de lessen als dat niet de bedoeling is, etc.

Overigens: wij zijn niet alleen benieuwd naar jullie ervaring inzake het thuiswerken. Ook over andere onderwerpen ontvangen wij graag jullie ervaringen (deze kunnen positief en negatief zijn) en suggesties ter verbetering. Hoe meer wij ‘horen’ van onze achterban, hoe beter wij onze rol kunnen vervullen. 

We vernemen jullie reacties graag.

Veel succes gewenst met het thuisonderwijs. 

Hartelijke groet en bovenal blijf gezond!

De medezeggenschapsraad

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeerds)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Voor het maken van de  indeling van de groepen is het fijn om te weten of er nog broertjes en/of zusjes zijn die komend schooljaar (schooljaar 2021/2022) instromen. Heeft u uw zoon/dochter nog niet ingeschreven? Dan ontvangen wij graag het inschrijfformulier voor 1 maart aanstaande. U kunt het formulier hier downloaden.

19-12-2020

Dinsdag 8 december zijn we dit jaar voor de derde keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Jessie Suripatty was voor de eerste keer aanwezig als ouderlid.   

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten: 

 • Lieke heeft nogmaals het verzoek ingediend om volgend schooljaar 2021-2022 de MR te wijzigingen in 3 leden per geleding. Dit komt neer op 3 ouders en 3 leerkrachten.  
 • De begroting van de MR is door de penningmeester besproken en deze is goedgekeurd door de directie.  
 • Lieke heeft verslag gedaan van de Corona ontwikkelingen op school. Het aantal ziekmeldingen is niet buitensporig.  Af en toe wordt er een ouder positief getest. Ouders weten goed, hoe ze moeten handelen. Geen enkele zorg bij Lieke dat er een haard aanwezig is. Het blijft spannend wat het echte griepseizoen zal brengen in januari, februari, maart.  
 • In afstemming met het dagelijks bestuur van de MR (secretaris en voorzitter) heeft Lieke de begroting van 2021 niet ingediend. Dit heeft alles te maken met de huidige financiële situatie binnen Kans&Kleur en de consequenties voor de Paschalisschool. Wel heeft zij de MR op de hoogte gebracht van de geplande begroting.  
 • Lieke heeft een terugkoppeling gegeven over het geven van Engels vanaf groep 1. Dit is uitgezocht door de innovatiewerkgroep en overgenomen door het MT. Zij zijn door middel van een onderzoek tot de conclusie gekomen, dat het voor onze school de beste optie is om Engels te geven vanaf groep 7.  
 • De resultaten van het WMKPO onderzoek worden een volgende keer besproken.  

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR 

Beste ouders/verzorgers,
Eerder dit jaar stelden wij ons voor als medezeggenschapsraad  (MR) in de maandagkrant. We waren op dat moment nog niet compleet. Inmiddels zit Jessie Suripatty ook als ouder in de MR. Ze stelt zich hieronder voor: 

Mijn naam is Jessie Suripatty - van den Broek en sinds november ben ik lid van de oudergeleding van de MR van de Paschalisschool. Ik ben moeder van Kyan (groep 1-2c) en Manoah (1 jaar), 33 jaar en werk drie dagen in de week als leerkracht groep 7/8 in Arnhem.
Ik vind een goede verbinding tussen ouders en de school erg belangrijk en geloof erin dat we allemaal het beste voor de kinderen willen. Ik heb er zin in om komende drie jaar als MR lid mee te denken en adviezen te geven! 

Als MR spreken wij met Lieke (directie). Wij vertegenwoordigen dan de ouders en de personeelsleden. Lieke informeert ons over zaken die spelen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. Op sommige momenten hebben we instemmingsrecht (de MR moet het plan goedkeuren, anders gaat het niet door). In ons jaarverslag lees je wat we vorig jaar hebben gedaan. In ons activiteitenplan staat genoemd waar we dit jaar extra aandacht voor hebben. Daar is onlangs nog iets belangrijks bij gekomen: de maatregelen die binnen Kans & Kleur en dus ook binnen de Paschalisschool nodig zijn om op langere termijn financieel gezond te blijven. Alle ouders hebben hier eerder een brief over gehad van Lieke. Dit zal het hele schooljaar nog wel een aandachtpunt blijven.
Aanstaande dinsdag 8 december om 16.00u vergaderen we weer. Onze (digitale) vergadering is openbaar. Wil je aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via paschalis.mr@kansenkleur.nl. Na onze vergadering zorgen we ook weer voor een samenvatting in de Maandagkrant. 

Groeten namens de hele raad:
Rosa Otten - Sandra van Grinsven - Jan Kellendonk - Maria Baltussen - Jessie Suripatty - Babette Boer - Lisette Arbeider (secretaris) - Els Roskam (voorzitter)

3-12-2020

Dag allemaal,
Bij deze wil ik me voorstellen aan jullie: mijn naam is Ranjani Boesten en ik ben vanaf 1 december werkzaam als Administratief Medewerker op de Paschalisschool. Ik woon in Arnhem, samen met Jeroen en mijn 2 zoontjes, Cas (11) en Niek (8). In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen of dingen ondernemen met mijn gezin. De afgelopen jaren heb ik ook op een basisschool gewerkt, ik heb er veel zin in om nu aan de slag te gaan op de Paschalisschool. In deze bijzondere tijd zullen we elkaar waarschijnlijk niet gauw zien. Mochten jullie vragen hebben of contact willen opnemen: mail of bel gerust! Mijn werkdagen zijn: maandag- en woensdagmiddag en donderdag- en vrijdagochtend.

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis drie keer per week Schoolmelk aangeboden! Onze school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen. Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf . Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.
o 20 weken, 3 dagen per week.
o Zuivel beschikbaar voor elk kind.
o Aanleren van gezonde eetgewoontes.

Wat kunt u verwachten?
Op Dinsdag, Woensdag en Donderdag zal er op School Schoolmelk worden aangeboden! Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoef t u geen drinken mee te geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht:

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Afgelopen jaar zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot.

10-09-2020

Woensdag 30 september start de kinderboekenweek.  Het thema dat de titel, "En toen" meekrijgt, draait om het verkennen van de werelden van vroeger. Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema, maar vooral nog aan het lezen van boeken. We hopen op een week die vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving.  

Actie Bruna: 

Mochten jullie in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden. 

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie van 01-09 t/m 31-12 waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht.  

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mochten jullie thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kun je inleveren bij de leerkracht van je kind.

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.