Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Op 13 november was het zover. Van bijna alle basisscholen in Wijchen deden kinderen mee aan het Kinderdictee. Sara Koolen uit groep 6A behaalde de tweede plaats. Van harte gefeliciteerd!

 

16-11-2019
Lieve kinderen,

Sinterklaas is met zijn Pieten,

Van het koude Nederlandse weer aan het genieten.

De reis naar Apeldoorn was een lange tocht,

Maar wat was het daar een mooie intocht.

De ontvangst in Wijchen was ook al grandioos,

Alleen blije gezichten, niemand boos.

 

Sint keek eens in zijn grote boek,

En zag: deze week al brengen wij aan de Paschalis een bezoek!

De Pieten en Ozosnel gaan ook mee en staan paraat,

Om te zien waar bij jullie de nieuwe stal staat!

Neem woensdag mee een extra schoen,

Dan zullen de Pieten daar wat in doen.

Stop er gerust je verlanglijstje in,

En in een dikke wortel heeft Ozosnel altijd zin.

Hopelijk maken de Pieten er niet een al te grote rotzooi van,

Zodat je je schoen nog vinden kan!

 

Veel groeten van Sinterklaas

 

 

Op de website van de school staat het privacy beleid. Een van de onderdelen is het maken van foto’s. Aangezien er weer van allerlei leuke dingen zoals podiumoptredens, sinterklaas en kerst staan te gebeuren of al geweest zijn, even een opfrisser uit het privacy beleid: 

Foto’s gemaakt door de school

De scholen van Kans & Kleur vragen ouders of voogd bij inschrijving van de leerling om toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hun kinderen herkenbaar in beeld zijn en vragen ouders eenmaal per jaar deze toestemming te bevestigen. De scholen vragen specifieke toestemming voor de manier waarop de school de foto’s en video’s worden gebruikt: op parro, in de nieuwsbrief, schoolgids, folder en voor sociale media.  

Scholen van Kans & Kleur beveiligen de toegang tot foto’s en video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn op de website van de school. Ouders, voogd en verzorgers hebben alleen toegang met een code of een wachtwoord.  

Er zijn steeds vaker ouders die bewust geen foto’s van hun kinderen willen laten delen op sociale media. Als iemand een foto deelt via sociale media gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden van deze organisatie. Het is vervolgens moeilijk om controle te hebben over wat er met deze foto gebeurt. Daarom plaatsen de scholen van Kans & Kleur geen foto’s en video’s op sociale media waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn.  

Foto’s gemaakt door ouders 

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders als zij foto’s willen maken toestemming moeten vragen bij de schoolleiding. Scholen van Kans & Kleur geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders geen foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan publiceren of op sociale media plaatsen. 

6-11-2019

Soms ... gebeuren er wel eens dingen, thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen. Het kan helpen om daar over te praten, soms weet je niet met wie. Dan kun je dat tegen ons zeggen. Eén van ons luistert naar jou als je dat fijn vindt. We praten samen en misschien vinden we een oplossing.


Vorige week hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
 
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verdere stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.
 
Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nlen leontien.hermens@kansenkleur.nl
 
Met vriendelijke groeten,
 
Juf Paola en juf Leontien
 

De dagen worden korter, dus de sinterklaaswerkgroep is alweer druk met de voorbereidingen. Voor onderstaande activiteiten zoeken wij hulp:

 • Donderdagavond 14-11 gaan we om 20.00 uur de cadeautjes inpakken en de lekkernijen voor het schoenzetten klaarzetten. 
 • Op vrijdagochtend 15-11 zullen we om 8.30 uur de school versieren. 

Alle hulp is welkom! Mail even als je kan komen helpen (or.paschalis@kansenkleur.nl)

Met vriendelijke groeten, de sinterklaaswerkgroep.

4-11-2019

De MR is op 23 oktober weer bijeen geweest en we geven u hier een kort verslag van deze bijeenkomst. Na de volgende vergadering kunt u op de website dan het uitgebreide verslag lezen.

Het schoolplan 2019/2023 is uitgebreid bestudeerd en besproken en de volledige MR heeft er zijn instemming mee betuigd. Verder is de opbrengstenkatern CITO E 2018/2019 uitgelegd en besproken. De bespreking van het jaarverslag 2018/2019 is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het buitenlooprooster (surveillance) van de leerkrachten heeft mede door de inbreng van de MR een aanpassing gekregen, waardoor directie meer zichtbaar zal zijn op de speelplaats en er om 14.00 uur meer wordt gesurveilleerd.

Wat u nog van ons te goed hebt zijn de speerpunten van de MR voor dit schooljaar:

 • Aanpassing en verbetering van het schoonmaakbeleid op de Paschalisschool.
 • Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool.
 • Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool.
 • ICT veiligheid, ICT stabiliteit (bij een externe server), dataverkeer en opslag.
 • Communicatie vanuit de school naar de ouders toe.
 • Beter zichtbaar maken van de medezeggenschapsraad bij de achterban.
 • Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs. Wij willen vooral gaan monitoren op:
  • Ouders worden door het team meer geïnformeerd over de Vreedzame school.
  • Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores).
  • Het inzicht op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl 

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). Daar is onder meer te lezen dat onze volgende vergadering op maandag 2 december is. Wellicht zien we u daar! 

de MR

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Bij sommige ouders leeft de vraag waarom er op dit moment deelgenomen wordt aan de staking nu er geluiden zijn dat in het westen van het land de nood hoger is dan hier.  De vraag die o.a. bij hen rijst is: staken de teamleden uit solidariteit? Ik licht graag toe waarom het team van de Paschalisschool gaat staken. 

Vooruitlopend op het lerarentekort heeft Kans & Kleur extra gelden uitgetrokken om nu personeel aan te nemen om de grote uitstroom van personeel de komende jaren enigszins op te kunnen vangen. We zitten op dit moment dus even ruimer in ons jasje. Naast de werkdrukverlagende middelen van het rijk heeft Kans & Kleur extra werkdrukverlagende middelen gegeven aan scholen om de werkdruk te verlagen. Onze school heeft ervoor gekozen om deze middelen in te zetten door een creatieve onderwijsassistent aan te trekken, met flexdagen te werken en een leerkracht bewegingsonderwijs de gymlessen te laten verzorgen. De werkdrukverlaging wordt hierdoor ook werkelijk gevoeld door het team en is derhalve niet de grootste reden om te gaan staken.

De grootste reden is dat ook hier daadwerkelijk een lerarentekort dreigt en de extra middelen van Kans & Kleur tijdelijk zijn; de grote zorg om goed personeel te kunnen blijven aantrekken is een, in mijn ogen, terechte zorg. Het beroep van de leerkracht moet daarom nog steeds aantrekkelijker worden gemaakt door structurele werkdrukverlaging en een verhoging van de salarissen. En daarom gaat op 6 november de deur dicht.

Met hartelijke groet, namens het team, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

 

Voor het maken van de  indeling van de groepen is het fijn om te weten of er nog broertjes en/of zusjes zijn die komend schooljaar (schooljaar 2020/2021) instromen. Heeft u uw zoon/dochter nog niet ingeschreven? Dan ontvangen wij graag het inschrijfformulier voor 1 maart aanstaande. U kunt het formulier hier downloaden.

De eerste periode van dit schooljaar zit er weer op. Wat gingen die weken snel. Onze kinderen hebben al een hoop geleerd, dat is zeker. Maar, wat dan eigenlijk?

In sommige groepen was het heel zichtbaar wat de kinderen geleerd hebben. In de groepen 3 komt er om de paar dagen een nieuwe letter aan de muur te hangen, waardoor voor iedereen zichtbaar is welke letters al aangeboden zijn. Handig voor de kinderen om even te kunnen zien hoe de letter ook alweer geschreven moet worden en handig voor ons als ouders om ‘letterlijk’ te zien wat er geleerd is door de kinderen. Heel zichtbaar dus.

In de bovenbouw zagen we dat de kinderen hun eigen leren vormgeven met de weekplanners. Iedere week vullen de kinderen de te leren doelen in per vakgebied, waarbij ze ook aangeven of ze (aan het einde van de week) vinden dat ze de doelen behaald hebben. Er hangen succescriteria in diverse groepen waarmee kinderen hun werk kunnen beoordelen: heb ik me gehouden aan de criteria om dit werk met succes af te kunnen ronden?

In de kleutergroepen werd het geleerde heel zichtbaar gemaakt in de verschillende hoeken en op het themabord. Er hingen letters, woordwebben en versjes. En tijdens het thema ruimte, waren er enorm veel woorden te lezen die aan bod kwamen. En dan ging het echt niet alleen over ‘raket’, ‘maan’ en ‘ster’, maar ook begrippen als ‘lancering’, ‘komeet’ en ‘satelliet’ kwamen aan bod. Ook vragen die de kinderen hadden, werden onderzocht en uitgewerkt en vervolgens op een bord gehangen met tekeningen van de kinderen erbij.

In groep 6 stond het te leren doel voor de taalles zelfs op het raam geschreven: ‘Over 7 weken maken wij 7 van de 10 zinnen goed.’ Hierbij moesten de kinderen een lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord kunnen herkennen. Dat het doel behaald werd, konden de ouders via de Parro app lezen. Leuk nieuws! 

Maar waarschijnlijk is het leren van onze kinderen nog niet voor iedereen even zichtbaar geweest. Soms loop je de klas in en zie je kenmerken van het leren zichtbaar maken. Maar niet iedere ouder zal de klas in komen en ook nog eens hierop letten.

Parro zou hiervoor een mogelijke oplossing kunnen zijn, maar we verwachten wel van de leerkrachten dat ze regelmatig wat van het leren zichtbaar maken voor ons als ouders. Zodat we weten wat onze kinderen leren op school. Een kleine moeite denken we waarschijnlijk, al weten we best dat de leerkrachten nog veel meer te doen hebben dan foto’s maken van doelen en succescriteria. Leren zichtbaar maken, moeten we samen doen. Als we dingen missen, moeten we erom vragen. Als we ideeën hebben, moeten we ze opperen, als we kritiek hebben, moeten we die bij de juiste mensen neerleggen. 

Een nieuwe periode gaat van start. Als werkgroep zullen we onze doelen aan gaan scherpen en onze succescriteria helderder proberen te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen. Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Of kom de werkgroep versterken, er kunnen nog mensen bij. Misschien wil je eerst eens een keer komen kijken? Je bent van harte welkom.

Want leren zichtbaar maken; dat doen we samen!

Met vriendelijke groet,

Ouderwerkgroep LZM (Nicole Reijenen, Linda Koop, Jeanette Furer, Irna Habing, Linda van Nieuwamerongen en Sylvia van der Burgh)

 

Beste kinderen van groep 5 - 6 - 7,    

Wij willen jullie bedanken voor het mooie en gezellige voorlezen. Onze peuters vonden het geweldig dat jullie op visite kwamen. Wij hebben allemaal genoten !!

Groetjes van alle peuters en pedagogisch medewerkers van Peuteropvang Suikerberg

Wie kan ons helpen aan leuke, grote, zachte kussens voor onze leeshoek in het lege lokaal beneden? We starten hier met het voorlezen in groepjes. Een gezellige leeshoek geeft veel leesplezier! Heeft u iets voor ons dan kunt u dit bij de leerkrachten van groep 1-2 aangeven. Alvast bedankt,
 
Leerkrachten van groep 1-2         
 

Wil je een bijdrage leveren aan de hoofdluisbestrijding Paschalisschool? Dan zijn we opzoek naar jou!

Wij zijn voor dit schooljaar nog steeds op zoek naar een nieuwe coördinator (of 2 coördinatoren) hoofdluis. Je kunt nog terugvallen op de coördinatoren die vertrokken zijn. Maar misschien wil je er juist een eigen draai aan geven. Voor interesse en informatie kun je contact opnemen met Femke of Maike.

We horen graag iets van je.

femke@wasscher.net en maike@zantenvan.nl

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. “Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt.

In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht,  in alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.

Pleegzorg is er in verschillende vormen:

 • Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
 • Voor zolang als nodig
 • Crisispleegzorg

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.

Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.

Meer weten:  bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.

10-10-2019

Wat een fantastisch afscheid hebben wij 1 oktober gehad! Wij willen graag alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor alle lieve woorden, mooie bloemen en attenties. We zijn nog steeds aan het nagenieten!

Lieve groet van Annelie van Raay en Yvonne Frénay

 
Op 1 oktober zijn de groepen 1-2 naar de voorstelling  "Astronautje" geweest. 
 
De kinderen van groep 1-2 C vertellen hoe het was :
 
Dinsdag gingen we met auto's naar de bibliotheek. Want het is Kinderboekenweek en we gingen naar de voorstelling van de astronaut.
Eerst zagen we de aarde en toen de maan en de zon.
De meneer was vergeten zijn ruimtepak aan te doen. En dat moet wel in de ruimte !
Hij ging zelf een raket maken.
Steeds moest hij de code intoetsen. Wij zagen de code op zijn rug !
Hij had alles goed gedaan : de raket was gelukt !
In de raket zagen we een foto van André Kuikers ! (Kuipers ????)
De bloem kon niet op de maan groeien. Daarom kreeg die een soort helm.
Hij moest ook steeds het afval opruimen. Dan hoorde je blieb blieb.
Toen hij op de maan was ging hij met een bestuurbare auto rijden.
Toen ging hij weer naar de aarde.
En wij gingen weer terug naar school.
De meneer was erg grappig . Het was erg leuk !

Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan! 

Ken jij iemand die …

 • écht iets bijzonders heeft gedaan?
 • en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
 • bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
 • of iemand enorm heeft geholpen?
 • of iets voor een goed doel heeft gedaan. 

Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje!

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Tanja Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl.

26-09-2019

Vergadering MR dd. 19 september jl.

Als MR zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. We hebben al twee bijeenkomsten gehad in de nieuwe samenstelling. De eerste stond in het teken van oriëntatie, rolverdeling en kennismaking, terwijl we bij de tweede vergadering (19/9) met de directie samen het komende jaar doorgenomen hebben en een aantal zaken besproken hebben.

Zo hebben we de afgelopen informatieavond geëvalueerd op het deel dat de MR aanging; onze stand in de aula. Wij waren daar overwegend positief over; vele ouders toonden zich betrokken en geïnteresseerd!

De directie praatte ons bij over de status van het schoonmaakbeleid, de verkeerssituatie en het binnenklimaat van de school. Ook bespraken we het concept van het jaarverslag van de MR, we namen onze actiepunten door en stelden we de vergaderdata vast van dit schooljaar.

Binnenkort kunt u het uitgebreide verslag lezen op de website.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). O.a. kunt u daar zien dat onze volgende vergadering op woensdag 23 oktober is. Wellicht zien we u daar!

de MR

De afgelopen weken hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn, we laten de kinderen ervaren hoe het voelt om een opsteker te krijgen of een opsteker te geven. Ook leren kinderen hun eigen grenzen aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze conflicten met anderen zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier. Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een conflictsituatie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een conflict op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

26-09-2019

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek.  Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: "We gaan op reis met verhalen. Reis je mee?". Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema maar vooral nog aan het lezen van boeken. De kinderen gaan met een boek door de school reizen, elkaar voorlezen, in andere klassen voorlezen etc. We hopen op een week wat vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving. Acht  oktober mogen alle kinderen hun lievelingsboek van thuis meenemen om aan elkaar te laten zien. Vergeet u niet om de naam van uw zoon/dochter erin te schrijven? Reizen jullie thuis ook met ons mee?

Actie Bruna: 

Mocht u in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden.

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht. 

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mocht u thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

 

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. De volgende cursus start op: woensdag 25 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Zes bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Josien Warris van MeerVoormekaar, T 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Thema’s die aan bod komen zijn: 

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 

Aanmelden voor de volgende cursus kan ook vanaf nu. U kunt de flyer met alle informatie hier vinden.

In het jaarplan staan doelen en succescriteria beschreven op de volgende onderdelen:

 • Breed aanbod
 • Innovatie / uitdagende leeromgeving
 • 21e eeuwsw vaardigheden
 • Eigenaarschap
 • Samen verantwoordelijk voor de hele school
 • Vreedzame school
 • Boeiend onderwijs
 • Zelfstandig werken
 • Passend onderwijs
 • Professionalisering
 • Borgen / evalueren
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken
 • Betekenisvol onderwijs
 • Samen verantwoordelijk voor alle leerlingen

Nieuwsgierig geworden? U kunt het volledige jaarplan hier vinden. U kunt het jaarplan altijd terug vinden in de schoolgids onder het tabblad informatie van de website.

 

Na ruim 40 jaar met veel liefde en plezier te hebben gewerkt met kleuters neem ik afscheid. Met veel voldoening  kijk ik terug op mooie jaren met de kinderen, ouders en collega’s.

Als juf heb ik altijd genoten van alles wat de kleuters mij gaven en wat ik hen kon geven.

Dinsdag 1 oktober is mijn allerlaatste schooldag. Die dag zal ik ’s middags nog even afscheid nemen van mijn groep kleuters van het vorige schooljaar. Ik zal mijn klas met kinderen zeker gaan missen maar ik ga ook genieten van de mooie dingen die komen.

Dankjewel allemaal!

Liefs, juffrouw Annelie

 

En dan nadert dinsdag 01-10-2019 ineens heel erg snel ... 

Na 42 jaar met heel veel plezier en passie gewerkt te mogen hebben, breekt voor mij het moment aan om te gaan stoppen met mijn werk als juf, cultuurcoördinator, vertrouwenspersoon en coach.

Wat ben ik blij dat ik al die jaren met zoveel fijne kinderen, ouders en lieve collega’s heb mogen werken. Herinneringen in overvloed om te koesteren ... daarvoor  wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken.                                                                  

 Liefs, Yvonne 

Voor iedereen die ons nog gedag wil zeggen, wij zijn die dag om 14.00 uur in het ‘multifunctionele lokaal’ in de gang beneden.

We waren toe aan een nieuwe leesmethode voor groep 3. Vanaf dit schooljaar werken we voor lezen, maar ook voor taal met de methode Lijn 3. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee de kinderen op een speelse en verantwoorde manier leren lezen.  

Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op!  

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Bij elk thema krijgen de kinderen een sticker om in een speciaal busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kunnen de kinderen lezen!  

 Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Ieder kind werkt voor lezen in een eigen werkboek. Behalve met een werkboek werken ze het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. 

 

We zijn dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe digitale rekenmethode Pluspunt 4. De kinderen werken niet meer elke dag in hun rekenwerkboek of schrift, maar met de laptop. Dat wil niet zeggen dat er geen uitleg meer wordt gegeven aan de hele klas; de verwerking van de aangeboden leerstof wordt op de laptop gedaan. Het digitale verwerkingsprogramma heet Bingel.

In Bingel krijgt een kind na een paar fouten een makkelijkere oefening aangeboden of een oefening waarin het werkt  aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Scoort het kind goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en vermindert de oefentijd. Voor deze kinderen zijn er plustaken. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.

Het eerste deel van een les bestaat uit instructie en de basistaak. De inhoud van de basistaak sluit naadloos aan op de instructie. Na de eerste oefening biedt Bingel oefeningen op het eigen niveau van elk kind. Loopt een kind vast, dan schakelt het systeem automatisch terug naar een onderliggend doel. Na de basistaak werkt ieder kind in het lesonderdeel ‘eigen taken’ elke week aan acht gepersonaliseerde taken. Bingel analyseert de leerresultaten van het kind en combineert ze met de jaarplanning van de leerdoelen. Deze takenmix is persoonlijk en dus voor elk kind anders.

Software kan de leerkracht echter nooit volledig vervangen, omdat hij/zij de kinderen kent en ze dagelijks observeert. Daarom kan in Pluspunt makkelijk de door het systeem geselecteerde ‘eigen taken’ van een kind vervangen en aangevuld worden.

In Pluspunt Digitaal verwerken de kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opgaven die je beter op papier kunt maken, zoals de opgaven over meten en meetkunde. Er zijn twee werkboekjes per jaargroep.

Zoals bekend is het jeugdkoor in de Woezik nog het enige jeugdkoor van de Twaalf Apostelen.

Wij zingen in de Paschaliskerk het komend schooljaar nog 6 vieringen. Dat gaat met het huidige koor en de nodige invallers wel lukken om deze te “bemannen”. Maar ... waar ik me wel zorgen over maak, is dat het aantal leden te weinig is om iedere maand mee te trekken met de Kinderkaravaan.

Dus vandaar deze oproep: welke kinderen vanaf 7 jaar willen maandelijks meezingen met ons jeugdkoor bij de Kinderkaravaan? Zingen is zo leuk! Wat zou het goed zijn als we met een groot kinder/ jeugdkoor de Kinderkaravaan opluisteren.

We repeteren iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Paschaliskerk in de Woezik. We hebben enthousiaste muzikanten die ons begeleiden op de piano, gitaar, drum en een enkele keer op de cello.

Je bent van harte welkom en voor vragen mag je mij altijd bellen T (024) 6411841. Ook mag je gerust een keertje komen kijken of je het wat vindt.

Groetjes Els Bergman (dirigent)

Op 1 oktober van 09.00 uur t/m 12.00 uur wordt er spreekuur gehouden op het consultatiebureau in Wijchen: Kruisbergseweg 68, 6601 DD Wijchen. 

Natalie Faddegon

Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar

11-09-2019

Inmiddels hebben alle oudste kinderen van het gezin de waaier van de 7 regels mee naar huis gekregen. Mocht u deze net hebben ontvangen, laat het de leerkracht dan even weten. Regelmatig zullen we deze regels op school, maar ook in de maandagkrant onder de aandacht brengen.

Misschien hebt u ze al gezocht; de websites van de groepen. Helaas is die zoektocht tevergeefs, want de informatie die daar op stond komt dit jaar anders naar u toe. We hebben ervoor gekozen om zoals vanouds binnenkort de groepsinfo's te plaatsen. Anders is, dat de informatie die voorheen op de website van de groep stond in die groepsinfo wordt verwerkt. Voor het einde van de maand vindt u deze terug op de website van de school, onder het tabbad informatie → groepsinformatie. 

De fotoalbums van de school zijn verwijderd. Er komen geen nieuwe albums voor terug, want u krijgt foto's van de diverse activiteiten door de leerkracht via Parro toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Joep Janssen, ICT coöordinator

dinsdag 14.15-15.30 uur

De 2e dinsdag van de maand is er Pinkeltje, de club voor de jongste jeugd van groep 1 t/m 3. Onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligsters worden er leuke dingen gemaakt die meteen mee naar huis kunnen worden genomen. Daarbij wordt gekeken naar seizoenen en feestdagen, zodat knutselwerkjes aansluiten bij de beleving van de kinderen

Data:  10/9, 8/10, 12/11, 10/12 -2019 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 -2020
Kosten: € 6,= voor blok van 5 x, € 10,= voor hele schooljaar (10x)
Info: Anouck van der Sluizem, Tel: 06-46565933, @: sennenino@gmail.com

Meer weten over de activiteiten van Wijkvereniging Wijchen -Noord? Neem eens een kijkje op www.wijchennoord.nl

5-09-2019

Tijdens de informatieavond van de Paschalisschool op 4 september had de BSO een aantal “raadsel spelen” voor kinderen. Eén spel was “Raad het aantal blokjes”. De winnaar kon een leuk prijsje winnen.

Heel veel kinderen hebben een poging gewaagd het juist aantal blokjes te raden. Het waren er 110. Twee kinderen is het gelukt: Maud Berlo en Levi Balk. Proficiat allebei!!

Inmiddels hebben de pedagogisch medewerksters van de BSO het prijsje aan beide kinderen afgegeven.

5-09-2019
Het schooljaar is gestart en ook een aantal werkgroepen gaan weer beginnen. Een werkgroep bestaat uit een lid van de OR, een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Zij zetten de lijnen uit voor de diverse feesten en schakelen zo nodig nog meer ouders in om op de dag zelf te komen helpen. Vind je het leuk om mee te helpen organiseren? Meldt je dan aan voor een van onderstaande werkgroepen. 
 
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Carnaval
 • Avond-4-daagse
 • Schoolreisje 
 
De werkzaamheden (en dus tijdsinvestering) zijn per werkgroep verschillend. Mail ons gerust als je meer informatie wil hebben OR.paschalis@kansenkleur.nl.
 
Er is ook een groepsapp met ouders die willen helpen de school te versieren in de diverse thema's.
Als je het leuk vind om daarbij te helpen, mail je naar OR.paschalis@kansenkleur.nl

 

5-09-2019

De vakantie is voorbij. De voorbereidingen voor de Eerste Communie gaan ook weer van start. De brieven en aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 4. De aanmeldingsformulieren moeten digitaal ingeleverd worden: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl

Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen op bovenstaand e-mailadres of communiepaschalis@gmail.com. U kunt ook even bellen met het parochieelcentrum, telefoon 6412627.

U kunt ook contact opnemen met mij, Ans vd Wielen, Telefoon 6414426. 

Werkgroep Eerste Communie

Parochie de Twaalf Apostelen

31-08-2019

We willen het met jullie even over de hoofdluis hebben.

Dit plaag insect is namelijk ook mee op kamp geweest, of meegereisd uit heerlijke vakantie oorden. Is lekker gaan logeren… Gelukkig kan het alleen maar wandelen, en niet springen of vliegen. Het wandelt rustig van haar naar haar. Maakt geen onderscheidt tussen die haren, dus ziet zijn kansen schoon tijdens het maken van selfies, maar ook via haarborstels of een knuffeltje om zich te verspreiden. Is dol op een grote familie, plakt dus meerdere eitjes per dag tegen je haar aan, en binnen een dag of tien is er een nieuwe familie geboren. Sterker nog; het kan zich in jouw haren bevinden, of in dat van een vriendje of vriendinnetje. Ook bij ouders kun je ze aantreffen. Hebben we jullie aandacht?!

Kom jij ook in ons leerorkest De Muziekhelden spelen?

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden.
Kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie heb je les op een muziekinstrument en leer je samen muziek maken.

Je mag kiezen uit de volgende instrumenten:                                         

saxofoon , trompet – bugel, klarinet en fluit

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het leerorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, het hele schooljaar.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is zijn verschillende optredens door het hele schooljaar.
 • De bijdrage is € 95,- voor dit schooljaar*.

De lessen voor het schoolorkest  zijn in Het Noorderlicht (de Paulusschool) op woensdag middag 
tussen 15.00 en 16.30 uur. De lessen starten op woensdag 25 september.
Na aanmelding krijgt u bericht over de starttijd.


Wil je ook een blaasinstrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee!     
Aanmelden kan tot 20 september.

27-08-2019

 

 

 

 

 

Tja, die vraag stelden wij onszelf als werkgroep ook tijdens ons laatste overleg. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat dit nogal wisselt. Als we in de school lopen, zien we in alle klassen dat er heel hard gewerkt is aan het zichtbaar maken van het leren. Overal hangen prachtige posters met leerdoelen en aan de bij gehangen namen is te zien of de kinderen vinden dat ze iets al kunnen, of dat ze nog even mogen oefenen.

De leerkuil hangt in iedere klas en al heel veel kinderen kunnen zo vertellen wat die kuil laat zien. Vanuit onze werkgroep zijn onze eigen verhalen in de maandagkrant gepubliceerd om daarmee duidelijk te maken wat de leerkuil inhoudt en hoe je deze in verschillende situaties, en dus ook thuis, tegenkomt en kan gebruiken.


Ook zijn er heel veel succescriteria te vinden; voor de schrijfles in groep 5 bijvoorbeeld, maar ook voor het maken van een vouwwerkje of tekenopdracht in de kleuterklassen. De kinderen weten waar hun werk aan moet voldoen, dus is het voor hen zichtbaar wat ze aan het leren zijn.

In de school is het leren dus echt wel zichtbaar. Maar hoe zit dat met ons, de ouders? Is het voor ons duidelijk wat de kinderen leren? Zijn er tips voor school, zodat we meer zichtbaar krijgen wat de kinderen leren? En ook, leeft het eigenlijk wel buiten de school? Hoe kunnen we er als werkgroep voor zorgen dat ‘leren zichtbaar maken’ echt gaat leven voor iedereen? En dan niet alleen op school, maar ook thuis?

Natuurlijk hadden we gehoopt op grootse stappen die we zouden zetten dit schooljaar. Iedere periode een pijler van de visie benadrukken, veel delen op Parro, regelmatig een berichtje in de maandagkrant. Maar eerlijk is eerlijk, onze plannen waren te groot voor 1 schooljaar en we hebben voor onszelf zichtbaar gemaakt dat we ook in kleine stapjes mogen denken. Als werkgroep ga je (gelukkig!) ook door leerkuilen en daar baseer je je vervolgacties op.

Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep. Ben jij enthousiast, heb je ideeën over het nog meer zichtbaar maken van het leren van onze kinderen, en wil je actief met ons meedenken en doen? Dan zoeken we jou! Je kunt je aanmelden bij Sylvia via het mailadres: sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

Volgend schooljaar hopen we het leren nog zichtbaarder te maken en meer betrokkenheid van iedereen te stimuleren. Wordt vervolgd dus. Want leren: dat doen we samen, op school en thuis. Daarom gaan we komend schooljaar vol enthousiasme verder met het zichtbaar maken van het leren. Omdat onze kinderen volgens deze visie werken. Omdat de leerkrachten hier heel hard aan werken. Omdat wij erin geloven. Doet u mee?

Nicole Reijnen, Irna Habing-Kruk, Linda Koop, Linda van Nieuwamerongen

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten weer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u. Deze optredens vinden plaats in de aula.

In maart 2020 werken we een hele week aan een project. Het thema zal in de loop van het jaar bekend gemaakt worden. Ter afsluiting kunt u tijdens een inloopmoment de werkstukken van uw kind komen bewonderen. Dit zal zijn op vrijdag 27-03-2020. U bent welkom tussen 13.15 uur en 14.00 uur.

Noteert u de data in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Namens werkgroep kunst, sport en cultuur Manon van den Kerkhof

28-06-2019

De Bibliotheek Wijchen en SpeelOtheek Wijchen presenteren: De LEGO Zomerweken! Voor jong en oud is er van alles te beleven tijdens de zomervakantie in de bibliotheek in het LEGO-thema.

Het programma:
(Alle activiteiten zijn gratis.)
Neem een kijkje bij de LEGO-expositie, speel LEGO-spelletjes op de Wii of op een reuzetouchscreen, doe mee aan de activiteiten van het LEGO-parcours of laat je fantasie de vrije loop in een van de bouwhoeken.

27-06-2019

Dit schooljaar heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan alsnog de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt €33,- per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het tweejaarlijkse schoolreisje mogelijk!

25-06-2019

Dinsdag 20 juni is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • Kennismaking met het nieuwe lid van de oudergeleding, t.w. Babette Boer;
 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid, verplaatsing van het kunstwerk op het schoolplein en de inhuur van een vakdocent gym;
 • De resultaten van de CITO/Iep voor groep 8 zijn gepresenteerd en besproken;
 • Het concept schoolplan en jaarplan zijn gepresenteerd en besproken;
 • Het werkverdelingsplan is besproken en ter goedkeuring aan de personeelsgeleding voorgelegd;
 • De situatie van het binnenklimaat in relatie met de komende zeer warme dagen is  besproken. De directie heeft haar zorgen geuit en de MR gevraagd mee te denken over mogelijkheden tijdens deze dagen;
 • Er is terugkoppeling geweest van Fons inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
 • Marloes heeft een korte samenvatting gepresenteerd over de streefnorm van Stichting Kans en Kleur; 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. We wensen u alvast een prettige vakantie toe! 

De MR

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar groepsouders. Als groepsouder ondersteun je de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen je dit met de andere ouders in de klas. Je bent voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Er zijn maximaal 2 groepsouders per groep. De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar.

Mocht je meer informatie willen, mail ons gerust (or.paschalis@kansenkleur.nl).

 

Opgeven kan met via bovenstaande mailadres. Vermeldt daarbij even in welke groep je groepsouder wil worden. Bij meer dan 2 aanmeldingen per groep zullen wij jullie vragen dit onderling op te lossen. Lukt dit niet, zal er door de ouderraad geloot worden.

Groeten van de Ouderraad

18-06-2019
We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen met het realiseren van de avond 4 daagse. 
 
Dank voor de hulp met het inschrijven, het vervoer en de hulp bij onze stand. Ook dank aan Jumbo Herenstraat die ons gesponsord heeft. We hebben achteraf prachtig weer gehad en met ruim 300 personen gelopen met onze school.
 
Voor Catheleyne en Ingrid was het de laatste keer. We hebben het altijd met veel energie en plezier gedaan.
Simone (ouderraad) heeft dit jaar meegedraaid. Mocht je volgend jaar willen helpen, stuur dan een mail naar de ouderraad.
 
Allemaal een sportieve zomervakantie gewenst.
 
Groet,
Werkgroep Avond 4 daagse
Catheleyne, Ingrid en Simone

De inloopmiddag van donderdag 27 juni (13.30 - 14.00 uur) zal in het teken staan van techniek. Deze hele week gaan we op school aan de slag met techniek. In alle klassen zullen proefjes gedaan worden en zullen de kinderen technieken toe gaan passen in eigen werkjes. Er gaat gewerkt worden met kleuren, luchtdruk, beweging, elektriciteit en chemische reacties. De kinderen zullen dit alles presenteren tijdens de inloop op donderdag.

Op vrijdag 28 juni zullen we de techniekweek afsluiten met het eindfeest. Op deze spectaculaire dag gaan alle klassen genieten van een wonderbaarlijke show van professoren. Daarnaast krijgen alle groepen een workshop aangeboden. Onder andere: labwerk, glowshow, science of security en recherchewerk. Verder gaan de groepen 1 t/m 4 nog een foto-zoektocht doen en de groepen 5 t/m 8 een renspel met opdrachten. 

We hopen op een spetterende, knallende week met een superleuke afsluiting op vrijdag. 

Werkgroep techniek/eindfeest

Voor onze Ouderrraad zijn wij op zoek naar een penningmeester die onze huidige penningmeester (Astrid van Beek) in het school jaar 2020-2021 zal gaan vervangen. 

Als penningmeester heb je met alle facetten van de Ouderraad te maken, blijf je op de hoogte van wat er op school leeft en bewaak je de budgetten van de diverse werkgroepen.

Een belangrijke taak is het opstellen en verspreiden van de brieven/mails betreffende de jaarlijkse ouderbijdrage. De uitdaging voor jou en de medebestuursleden hierbij is om zoveel mogelijk bijdragen te ontvangen. Tevens stel je jaarlijks de begroting voor het komende schooljaar op en stel je jaarlijks de staat van baten en lasten samen. Het is een hele leuke en uitdagende functie waarin je ook jouw creativiteit kwijt kunt.

Het zou fijn zijn als je volgend schooljaar (2019-2020) mee kunt lopen met Astrid, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. Heb je interesse en/of vragen over deze functie mail dan naar: or.paschalis@kansenkleur.nl

14-06-2019

Donderdag 20 juni 2019 komt de MR weer bij elkaar. De agenda is te vinden op de site van de MR.Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus jullie zijn van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden op MR.paschalis@kansenkleur.nl 

De MR.

Beste ouders, 

Graag ontvangen wij aanstaande woensdag 12 juni de laatste verkoopboekjes van de Jantje beton actie retour. De meesten zijn al ingeleverd, bedankt hiervoor, maar een aantal missen we dus nog. De verkoopboekjes mogen gewoon bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. 

Binnenkort zullen wij u laten weten wat de uiteindelijke opbrengst is geweest voor onze school. 

 

Werkgroep Sponsoring
Lucienne H en Melanie

 

7-06-2019

Groep 7 (en 8) hebben de afgelopen weken gastlessen gehad verzorgd door ouders die bij het bedrijf NXP werken. De eerste les was een les met uitleg over het bedrijf en de chips (voor in apparaten) die ze maken met bijbehorende opdrachten en een quiz. De tweede les was een proefjesles. In deze les deden de kinderen allerlei technische proefjes. Namens groep 7A vertellen een paar kinderen er hieronder over.

Afgelopen maandag heeft groep 8 een paar proefjes gedaan met NXP. Er waren verschillende proefjes te doen, met name dingen met chips. Maar bijvoorbeeld ook met statische ballonnen. Veel kinderen vonden het leuk om te doen, omdat het iets anders is dan wat je normaal doet op school. Ook vonden veel kinderen het leerzaam; sommige kinderen  wisten er namelijk nog niet zo veel van. De mensen van NXP vertelden veel over zichzelf en over de chips. Chips zijn apparaatjes, die bijvoorbeeld in een telefoon of een auto zitten.

                                                           Recensies:  

Lynn: ”Ik vind de statische ballonnen een heel leuk proefje om te doen. Ik vind ook dat er veel over te leren was. En we zouden het echt vaker moeten doen, zodat je niet de hele dag in de klas hoeft te zitten, maar dat je er ook even uit kan.”                                                                                                        

Thijs:  “Ik vind het een zeer interessant en ook leerzaam project. Ik vond het ook leuk om een keer samen met de  hele klas iets leuks te doen. En er even uit te zijn."

Diewertje: “Ik vond het heel leuk. Het knipperlicht maken vond ik ook  erg leuk om te doen. Met de microscopen werken was ook heel leuk  omdat je dan een chip van heel dicht bij zag.”

                                            Geschreven door: Laura & Sanne

 

 

Beste Ouders,

Omdat één van onze MR ouders zitting neemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de MR op zoek naar een nieuw lid!

Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 13 juni 2019 12:00 uur kun je je opgeven via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op 20 juni 2019 om 19.30 uur (Aanmelden kan via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl)

Ik ga julie iets vertellen over de molen. De molen heeft helen groten wieken met zeilen en touwen er op. De wieke vange de wint op. Anders gaat de wint door de gaatjes heen. En de touwen die zijn voor de zwaaren zakken sodat de mensen die niet hoefen te tillen. En in die zakken zitten korrels dat heet meel en van meel kun je brood maken en pannenkoeken, taart en pizza en koek. En het brood is verschilent bevoorbeeld witbrood en tijgerbrood en witbrood. De wieken draaien door de wind want als het hart waait dan draaien de wieken ook hart. Door de wieken gaan de zaken om hoog. En het dak kan draaien.

Groetjes van klas 4B.

29-05-2019

Dinsdag 21 mei is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het verkeer om de school, het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid en de aanstelling van leerkrachten met specialismen ICT, taal, gedrag en innovatie/school ontwikkeling;
 • De notitie top talent is ter kennisgeving nogmaals kort besproken;
 • De resultaten van de veiligheidsmonitor voor ouders, personeel en leerlingen groepen 7 + 8 is gepresenteerd en besproken;
 • Er is terugkoppeling geweest van Perry inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
 • Fons Merkx (oudergeleding) zal komend schooljaar de GMR taak van Perry in de GMR overnemen. Hij kan de GMR en MR taken niet beide vervullen en legt daarom zijn functie bij de MR neer;
 • De termijn van Perry (personeelsgeleding) loopt volgend school jaar af;

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

De MR

28-05-2019
Ruim 300 aanmeldingen hebben we gekregen voor de Avond4daagse. Veel kinderen die met begeleiding vanaf 4 juni vier dagen gaan lopen. We zijn trots op dit aantal, het ligt iets hoger dan vorig jaar!
 
Vanaf morgen liggen de boekjes en inschrijfkaarten klaar op school. Deze worden door de leerkracht meegegeven.
Tevens krijgt uw kind ook het schoolshirt mee.
 
Tenslotte is er goed gehoor gegeven aan de oproep voor de stand. De bezetting is voor alle dagen rond.
De ouders, familie en leerkrachten die meehelpen, ontvangen deze week/dit weekeinde meer info via de mail.
 
Groet,
Werkgroep Avond4daagse.

De vakanties voor het komend schooljaar vindt u op de website onder het tabblad kalender/vakantie. Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog een aantal studiedagen, vrije (mid)dagen voor alle groepen en vrije dagen alleen voor groep 1-2. Wanneer de kinderen een middag vrij zijn, gaat de school om 12.00 uur uit. Deze dagen worden tevens opgenomen in de info-kalender die iedereen vlak voor de grote vakantie via de mail krijgt toegestuurd.

LET OP: 10-10-2019 is 28-11-2019 geworden! 

Vrije dagen groep 1-2

 

Studie(mid)dagen groep 1 t/m 8 vrij

 

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

 vrijdag

13-09-2019

 

maandag

16-09-2019

 

vrijdag

06-12-2019

maandag

11-11-2019

 

donderdag

28-11-2019

 

donderdagmiddag

19-12-2019

vrijdag

29-11-2019

 

donderdagmiddag

30-01-2020

 

vrijdagmiddag

20-12-2019

maandag

03-02-2020

 

dinsdag

10-03-2020

 

vrijdagmiddag

21-02-2020

maandag

16-03-2020

 

dinsdagmiddag

16-06-2020

 

Goede vrijdag

10-04-2020

vrijdag

03-04-2020

 

 

 

 

Vrijdag

10-07-2020

vrijdag

29-05-2020

 

 

 

 

 

 

maandag

22-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

We zijn op zoek naar ouders van kinderen uit groep 7/8, om zo te zorgen dat alle klassen binnen de school vertegenwoordigd zijn in de Werkgroep ouderbetrokkenheid (voorheen werkgroep communicatie). 

Wat doet de Werkgroep ouderbetrokkenheid in het kort:

De werkgroep Ouderbetrokkenheid komt zo'n 4 keer per jaar samen, met als doel om de ouderbetrokkenheid, informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren.

De leden zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school, houden actualiteit van informatie in de gaten en screenen communicatiemiddelen op juistheid. Samen doen we ons best om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en waar nodig te vergroten.  

Juist vanwege dit doel zijn we op zoek zijn naar ouders van kinderen uit groep 7/8 om lid te worden van de werkgroep, de overige groepen zijn allemaal redelijk vertegenwoordigd met de reeds zittende ouders. De groepen 7/8 bevatten de wat oudere kinderen binnen de school en dat vraagt soms een wat andere aanpak, een wat andere manier van communiceren. Daarom deze oproep! 

Heeft u een kind dat komend jaar in groep 7/8 van de Paschalisschool zit en vindt u het fijn om mee te denken? Dan zoeken we u!

Meldt u dan nu aan via: directie-paschalis@kansenkleur.nl 

Alvast bedankt! 

Groet, 

De Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij wil ik u laten weten dat komend schooljaar de volgende groepen worden gevormd:

 • Drie groepen 1-2
 • Twee groepen 3
 • Een groep 4
 • Twee groepen 5
 • Twee groepen 6
 • Twee groepen 7
 • Twee groepen 8 

Zodra alles rond is krijgt u informatie over welke leerkracht voor welke groep staat en (indien van toepassing) in welke groep uw kind geplaatst is. 

Met hartelijke groet, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

Sinds een paar dagen staan er bakken voor plastic doppen in de school. Een staat er in de aula en een bij de hoofdingang. De bedoeling is dat er plastic doppen in deze bakken worden gedaan. Het zou fijn zijn als dat er heel veel worden.

Deze actie is van KNGF Geleidenhonden voor mensen in Wijchen met een hulphond. Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Daarmee verdiend KNGF Geleidenhonden geld om mensen in Wijchen met een hulphond te helpen met allerlei spulletjes, zoals: tuigjes, mandjes, medicatie, voer, hesjes, pleeggezinnen en nog veel meer!

De actie heet ‘Ruim je dop hier op.’ Dus als je thuis al plastic doppen hebt of het leuk lijkt om te sparen voor mensen met een hulphond, lever je doppen dan nu in! Aan de bakken hangen flyers, daarop staat nog meer informatie en nog meer andere punten om plastic doppen in te leveren. 

Alvast bedankt! Lotte Moolenaar Groep 8A

 


 
De Kleine Jantje Beton Loterij is van start. Familie, vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Van ieder verkocht lootje gaat 50% naar onze school. Samen komen we in actie voor meer spelen. Koop jij ze ook? Heel veel succes voor onze lotenverkopers! Jullie zijn bikkels! 
 
Werkgroep Sponsoring,  
Lucienne Hoogenboom en Melanie Megens 

Hoe vaak heb je als ouder niet gehoord.. “Als je nou elke dag eens zou willen lezen met je kind ... al is het maar 10 minuten”. Maar die 10 minuten in plannen in een druk gezin met kinderen die moeten zwemmen, sporten en aandacht vragen is soms best lastig ... Hier wat tips om toch te kunnen oefenen ...al is het maar 10 minuten:

 • Tip 1: Bewaak de tijd! Maar doe het niet zelf. Ofwel zet een eierwekker of iets dergelijks op de te oefenen tijd en plaats die achter jullie, in ieder geval zo dat je hem niet ziet en vooral niet hoor te tikken. Hierdoor kun je samen met je kind mopperen op de tijd die traag gaat of juist blij zijn met de tijd die vliegt. Als de wekker afgaat stop je meteen, al is het midden in de zin. Niet nog even de zin of bladzijde aflezen! Als je kind na een tijdje aangeeft dat hij/zij dat wel wil, dan heb je heel wat gewonnen.
 • Tip 2: De tijd en de plaats. Er bestaat geen ideale plaats of tijd om te oefenen met je kind. Wat in ieder geval belangrijk is dat je samen de tijd en de plaats uitkiest. 
 • Tip 3: Hoe? Bekijk de titel en de plaatjes. Vraag je kind te voorspellen waar de tekst over zal gaan. Je kunt dit ook halverwege nog een keer vragen. Bespreek na het lezen of de voorspelling is uitgekomen. Het is niet fout als het niet zo is.

Voor meer tips om het lezen thuis leuker en zinvoller te maken kun je kijken op:
http://www.dyadon.nl/downloads/Al-is-het-maar-10-minuten-e-book.pdf

Veel leesplezier … al is het maar 10 minuten.
 

Namens de leeswerkgroep, Paola van Thiel

 

De afgelopen weken  hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn en hoe je je eigen grenzen kunt aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.      

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze ruzie’s (conflicten) zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier.

Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een ruzie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een ruzie op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

De Seo-werkgroep