Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

11-10-2018

Op 6 september is de informatie avond “nieuwe stijl” geweest. De MR was aanwezig met een stand, die druk bezocht is. Wij zijn blij dat we zoveel mensen hebben bereikt en te woord hebben kunnen staan. 

Tijdens de avond was er gelegenheid de MR vragen te stellen en aandachtspunten aan te dragen. Dit hebben vele ouders (en kinderen) dan ook gedaan. We kregen naast enthousiaste reacties waardevolle terugkoppeling en er werden meerdere aandachts- en zorgpunten aangedragen zoals: 

 • De verkeerssituatie rond school
 • Het privacy beleid en de informatie voorziening vanuit de school
 • Het klimaat binnen de school
 • Het schoonmaak beleid
 • Speeltoestellen, spelactiviteiten en zandbak na de verhuizing van de veenhof
 • Informatie avond ´nieuwe stijl´ en informatie voorziening naar de ouders

Dit is belangrijke informatie voor de MR en geeft ons een goed beeld wat er bij ouders leeft. Ook geeft het ons inzicht op welke punten we goed bezig zijn en waar we onze aandacht op moeten (blijven) richten. Samen maken we de Paschalisschool. Bedankt voor uw inbreng! 

De MR zal de informatie avond en de aangedragen aandachtspunten bespreken en evalueren.

10-10-2018

Dit jaar is er weer een zaalvoetbaltoernooi in Sportcentrum Arcus. De kinderen van groep 7 en  8 hebben inmiddels een inschrijfformulier voor het zaalvoetbal meegekregen. De school zorgt voor het opgeven van die teams.

Voor het Panna-2x2-voetbal moeten de kinderen, die daaraan mee willen doen, zichzelf opgeven bij Sport Service Wijchen. Dit is op zondag 4 november in sportcentrum Arcus en is bedoeld voor kinderen van groep 5, 6 en 7. Schrijf je uiterlijk in voor 20 oktober op www.sportservicewijchen.nl (zie de flyer)

 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. We hebben instemmings-, advies- en initiatiefrecht. In het belang van de kinderen van de Paschalisschool, wil de MR graag haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen en de begeleiding daarvan. Daarom nodigen wij u graag uit voor een lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’.
 
In deze interactieve lezing vertelt Saskia op de Weegh graag over haar initiatief NieuwsgierigerWijs en de ervaringen met haar eigen kinderen. Bent u ook nieuwsgierig naar:
·        Hoe u de pure ontwikkeling van uw kind kunt begeleiden?
·        Hoe maakt u ruimte voor de van nature aanwezige nieuwsgierigheid van kinderen?
·        Welke handvatten en kaders helpen daarbij?
Laat u inspireren om met uw kind op ontdekkingstocht te gaan zijn/haar nieuwsgierigheid achterna.
 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de uitnodiging. Noteer de datum van in uw agenda!
U kunt zich aanmelden tot woensdag 24 oktober via: mr.paschalis@kansenkleur.nl
 
Uiteraard zorgen wij voor iets lekker bij de koffie en thee.
De lezing is gratis!
 
We hopen u te zien op donderdag 8 november.
Hartelijke groet,
De Medezeggenschapsraad
 

De vergadering had deze keer als vanouds een lekker volle agenda. We hebben het volgende besproken:

 • de inzet van Parro als communicatiemiddel alsmede de privacy hier omheen;
 • er komt een duidelijk stappenplan voor de gevallen dat er geen vervanging voorhanden is bij ziekte van de leerkrachten;
 • de speerpunten van de MR voor het komende schooljaar; één van deze speerpunten is het beter inzicht verkrijgen in het proces voor het bewaken van de voortgang van de leerlingen;
 • de informatieavond nieuwe stijl - de reacties waren overwegend positief, waarbij opgemerkt dat er best nog wel wat bijgesteld kan worden, maar dat gezien de korte voorbereidingstijd er wel een compliment kan worden gegeven aan al diegenen die deze avond mogelijk hebben gemaakt (zie ook elders en deze Maandagkrant);
 • uitgebreid is er gesproken over het schoonmaakbeleid - er is onderzoek geweest en hieruit bleek dat er stappen vooruit zijn te maken, maar daar hangt een prijskaartje aan;
 • er werden enkele binnengekomen brieven van ouders behandeld - zij hebben inmiddels antwoord gehad;
 • de nadere uitnodiging richting de lezing op 8 november over "Nieuwsgierigerwijs' werd besproken - u hoort nog zeker meer over;
 • Fons liet zien dat er veel op internet te vinden is als het gaat om school specifieke informatie als aantal leerkrachten vs. leerlingen, inzet functiemix, leeftijd verdeling leerkrachten enz. - dit kan van belang zijn voor toekomstige besluitvorming;

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Met vriendelijke groet, de MR

Inmiddels is de ouderwerkgroep weer bij elkaar geweest. Aan het begin van dit jaar is deze gestart. Bedenken hoe en wat we gaan doen heeft wel even wat van ons gevraagd. Na een tijd in de leerkuil te hebben gezeten, zijn we eruit. De werkgroep wil de taal van 'Leren Zichtbaar Maken' die op school wordt gebruikt verbinden met situaties thuis. Hoe en wanner kun je deze taal ook thuis inzetten. Niet alleen voor de kinderen,  maar ook voor jezelf. Want leren doe je nu eenmaal een leven lang. Daarnaast kunt u ouders uit de werkgroep ook vragen stellen.  We starten  met de leerkuil. Wilt u weten welke ouders er in de werkgroep zitten? Bij meer stellen zij zich nogmaals aan u voor en hier met foto. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh, teamleider 

De volledige flyer kunt u hier  downloaden

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Om 8:15 uur gingen we met de groepen 8 naar de Meerval. Er kwamen ook andere groepen 8 van andere scholen. Eerst gingen alle meisjes wedstrijdzwemmen en de jongens daarna. De eerste ronde was de schoolslag. Acht kinderen sprongen tegelijk in het water. De eerste drie die aan de overkant kwamen waren door naar ronde twee. Toen kwam ronde drie. De eerste drie gingen naar ronde vier. Zo ging het een paar keer tot ronde vijf. Ronde vijf was de finale. Daarna kwam vrije slag. Dan mag je zelf weten wat je gaat doen: schoolslag, borstcrawl, rugcrawl of welke manier dan ook. 

Prijzen

Lars uit 8B is in de prijzen gevallen. Hij heeft de vrije slag gewonnen en ook de schoolslag. Fabio uit 8A heeft ook een medaille gewonnen, een zilveren bij de vrije slag. We wonnen ook een beker met team- estafette. Daar waren we derde mee geworden. Teun, Bas en Coen deden mee. En we hebben een beker gewonnen met het algemene klassement daar zijn we tweede mee geworden.

Plezier

Iedereen heeft veel plezier gehad, we mochten tussendoor vrij zwemmen. Jammer dat alleen de groepen 8 mee mogen doen, want we willen graag nog eens keer! 

Groetjes: Lot en Kay uit groep 8B

28-09-2018

Op de informatieavond hebben we bij de stand van de directie aan u gevraagd een top 5 aan te kruisen. Het ging om voorbeelden van verschillende regels. Op de Paschalisschool is dat wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op mogen aanspreken. De hele uitslag kunt u hier  downloaden.

De onderstaande regels zijn het meest gekozen en voegen we toe aan de 7 regels die we ook gemaakt hebben voor directie, teamleider en intern begeleider. Wanneer de 7 regels ook voor de leerkrachten en kinderen zijn vastgesteld, zullen we deze aan u presenteren. Naast informatie op de website en via de maandagkrant, maken we hier ook posters van die in de school komen te hangen.  

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen hebben wij op de Paschalisschool de volgende regels. Ouders: 

 1. Geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden. 

 1. Hebben vertrouwen in hun kind. 

 1. Zijn betrokken bij het leerproces van hun kind 

 1. Werken optimaal met ons samen, met een respectvolle houding. 

 1. Kunnen voor een gesprek of vraag terecht bij de leerkracht van hun kind. Daarnaast kunnen zij terecht bij de teamleider, intern begeleider en de directeur. 

 1. Delen de zorg met de leerkracht als hun kind uit balans is. 

 1. Respecteren de leerkracht als professional. 

De jaarvergadering over het schooljaar 2017-2018 zal worden gehouden op woensdag 10 oktober van 20.15 uur tot 21.00 uur in de lerarenkamer. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk, aanmelden is niet nodig. 

Aansluitend is het eerste groepsouderoverleg van dit schooljaar. Hiervoor zijn alle groepsouders uitgenodigd. 

Groeten van de OR

26-09-2018

Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek. Op school zal er voor alle groepen een leuke opening zijn. Ook zullen wij in de periode van de kinderboekenweek hier op school extra aandacht aan schenken.  

Op vrijdag 12 oktober willen wij zorgen voor een leuke afsluiting. Omdat het thema van dit jaar “vriendschap” is en dus ook verbinding centraal staat willen we afsluiten met een spelletjesmiddag. Wilt u uw kind deze dag een gezelschapsspel meegeven naar school?! Dan kunnen wij er een gezellige middag van maken. Vergeet niet de naam van uw kind op het spel te zetten.  

Actie Bruna:  

Mochten jullie in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden. 

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht. 

 

Met vriendelijke groet, namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

26-09-2018
Wij zijn erg blij met de aanmeldingen voor de werkgroepen die wij al gehad hebben. Echter zoeken wij voor onderstaande werkgroepen nog enthousiaste ouders:
 • Kerst
 • Avondvierdaagse
 • Sport
Mocht je nog twijfelen en meer informatie willen over de werkzaamheden in de werkgroepen, kun je ook altijd contact opnemen met de ouderraad. Aanmelden kan via: or.paschalis@kansenkleur.nl
26-09-2018

Ik ben Josien Kersten, schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het sociaal wijkteam Wijchen. Werkzaam op vrijdag in de even weken van 8.30 tot 10.00 op de Paschalisschool. U kunt bij mij binnen lopen voor informatie / advies of een afspraak maken via de intern begeleider Lucienne van Summeren.

 

24-09-2018

Graag informeren we u over de communicatie tussen school en ouders. Velen van u hebben al gemerkt dat het inschrijven voor ouderavonden anders verloopt, maar er zijn meer veranderingen. Deze veranderingen zijn doorgevoerd enerzijds door andere wetgeving (de AVG), anderzijds om het u en ons gemakkelijker te maken. 

In Parro hebben we een fijn en veilig middel gevonden om direct met u te communiceren. De leerkracht kan berichtjes en foto’s vanuit de klas sturen en u dus ook uitnodigen voor een gesprek. Parro is te gebruiken op uw mobieltje, maar ook op de pc. 

In Parro kunt u aangeven welke privacy-instellingen u voor uw kind(eren) wilt instellen. We willen u vragen om dit z.s.m. (in ieder geval voor 1 oktober), te doen voor ieder kind afzonderlijk. Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem zodat het voor de school zichtbaar is. 

Hoe u dit kunt doen is te zien door de volgende link te volgen:  

https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren  

(stap voor stap: klik op icoontje helemaal rechtsonder, ga naar mijn profiel, scroll naar uw kind(eren), klik op de drie puntjes achter uw kind, open instellingen, pas deze aan en opslaan) 

Wanneer u uw privacy voorkeuren aangeeft, krijgt u de volgende vragen te zien, die u met ja of nee kan beantwoorden (een korte uitleg staat er achter): 

(gebruik van) beeldmateriaal nieuwsbrief 

 

de Maandagkrant 

(gebruik van) beeldmateriaal Parro 

 

foto’s vanuit de groep 

(gebruik van) beeldmateriaal schoolgids 

 

deze staat op de website 

(gebruik van) beeldmateriaal social media 

 

n.v.t. 

(gebruik van) beeldmateriaal website 

 

foto’s alleen te zien met een wachtwoord 

binnen Parro kunnen ouders mij benaderen 

 

uw telefoonnummer is niet zichtbaar 

De laatste vraag (“binnen parro kunnen ouders mij benaderen”) hebben wij toegevoegd, omdat we van ouders te horen kregen dat het moeilijker is om kinderen onderling te laten afspreken; het informatieboekje is immers vervallen.  

We zullen u aan het begin van ieder schooljaar vragen om deze gegevens te bekijken en evt. aan te passen. We willen sterk benadrukken dat alles binnen Parro goed beveiligd is en dat anderen niet uw persoonlijke gegevens (bijv. uw telefoonnummer of adres) te zien krijgen. 

Een ander communicatiemiddel was de website van de groep zelf. De websites van de groepen worden momenteel opnieuw ingericht en gaan in het weekend van 29/30 september online. Hierop komen geen foto’s meer te staan maar alleen informatie over de groep. Onderdeel hiervan wordt ook weer de ‘groepsinfo’, zoals die er voorgaande jaren ook stond. 

Mocht u nog vragen hebben, ook op technisch gebied, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet,  

De directie en ICT werkgroep

Zoals bekend zijn er vanuit het Rijk extra werkdrukverlagende middelen aan alle basisscholen in Nederland beschikbaar gesteld. Zo ook aan onze school.

Voorwaarde, die gesteld is door het Rijk, was dat het team bepaalde waar het geld aan uit kon worden gegeven en dat dit verantwoord moest worden aan het bestuur van Kans & Kleur. Aan het team is in de vorm van een klein onderzoek gevraagd waar de werkdruk uit bestond. Nadat hier helderheid over werd verkregen en duidelijk werd waar behoefte aan was, heeft het team besloten om dit schooljaar (schooljaar 2018-2019) te werken met een flex leerkracht en een creatieve onderwijsassistent. 

De uren dat de flex leerkracht voor de groep staat, kan de groepsleerkracht andere werkzaamheden verrichten bestaande uit onder andere: administratieve taken, kijken bij een collega in de klas, het schrijven van rapporten en het voorbereiden en/of uitwerken van oudergesprekken. Het gevolg van het inzetten van de flex leerkracht is dat er op die dagen een andere leerkracht voor de groep staat. Deze leerkracht is verbonden aan onze school en is daarom geen onbekende voor de kinderen.

De onderwijsassistent heeft als opdracht om groepen of kleinere groepjes te ondersteunen en daarnaast om samen met de leerkracht handvaardigheid structureel aan te bieden in de verschillende groepen.

Medio dit schooljaar evalueren we hoe de inzet van de middelen wordt ervaren en of we dit in deze vorm doorzetten. De eerste geluiden zijn in ieder geval erg positief.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

Directeur

24 september 2018 komt de MR weer bij elkaar. De agenda is te vinden op de site van de MR. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus jullie zijn van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden op MR.paschalis@kansenkleur.nl 

De MR.

19-09-2018

De brieven en aanmeldingsformulieren voor de Eerste Communie zijn weer op school afgegeven in groep 4. Als u uw kind mee wilt laten doen met de Eerste Communie kunt u het aanmeldingsformulier invullen en in de bus doen bij de kerk waar u wilt dat uw kind de Communie doet. 

Heeft u vragen dan kunt u uw vraag mailen naar:

Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Werkgroep Eerste Communie Parochie de Twaalf Apostelen

Beste kinderen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Wij kijken als team terug op een zeer geslaagde ouderavond. De betrokkenheid was groot en de kinderen bleken uitstekende rondleiders te zijn die veel over de groep, de leerstof, het gebouw, de medegebruikers en andere partners van de school wisten te vertellen.

In de gang stond een ‘durf te vragen bord’ waar meerdere vragen door kinderen en ouder(s)/verzorger(s) zijn gesteld. De vragen die zijn gesteld beantwoorden we nu of in een later stadium via de maandagkrant.

 • Kunnen we volgende keer gezamenlijk starten in de lagere groepen zodat we andere ouders spreken? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
 • Waarom doen jullie het in deze vorm? Kinderen kunnen heel goed vertellen wat er op school gebeurt en wat ze leren. We hopen dat het voor meer betrokkenheid zorgt bij ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is het fijn dat de MR, OR, directie, SMW, de leerlingenraad, onze partners de BSO en PSZ en de omliggende sportverenigingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te laten zien en de gelegenheid krijgen om te vertellen waar ze mee bezig zijn.
 • Waarom mogen kinderen van groep 4 t/m 8 niet op de fietsen van de kleuters? De fietsen die van de Veenhof komen zijn bestempeld als kleutermateriaal en wordt als zodanig ook gebruikt.
 • Hoe lang bestaat deze school? Het schoolgebouw bestaat 9 jaar maar de Paschalisschool zelf bestaat al sinds 1931.
 • Kunnen we meer tijd krijgen om te eten? Naast het leren vinden we het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen op een dag. Meer tijd voor het eten zou betekenen dat we de tijd van het buitenspelen moeten inkorten waardoor er minder ruimte is voor beweging; daar kiezen we nu niet voor.
 • Doen we dit volgend jaar weer? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
 • Kunnen jullie het volgend jaar met een speurtocht doen? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
 • Kan er meer aandacht zijn voor verrijking tijdens de avond? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
 • Waarom valt de pauze in de gymles? Er is inmiddels een nieuw rooster gemaakt waarbij getracht is om de gymles anders te plannen of het pauzemoment is verschoven.
 • Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te doen? De directie was bekend met de organisatie PR-factor en zij kwamen met het idee. De concrete uitvoering is verder bedacht door het gehele team.

De directie heeft tijdens deze avond zeven regels gepresenteerd waaraan de directeur, de teamleider en de intern begeleider zich willen houden. Wat mogen ouders, leerlingen van de directie verwachten. Deze vraag is ook aan ouder(s)/verzorger(s) gesteld: waar mag het team u aan houden? Er zijn veel formulieren ingevuld. Ook de leerkrachten hebben voor zichzelf een aantal regels op papier gezet; ook daar zullen zeven regels uit volgen. Zodra alles compleet is zullen alle regels/verwachtingen worden gepresenteerd.

Voor de onderstaande activiteiten kunnen er nog kinderen aangemeld worden. Daarvoor kunt u het aanmeldstrookje mét verschuldigd bedrag vóór 21 september in de brievenbus doen bij Mireille Roelofs, Kanariestraat 21

 

KOKEN VOOR KINDEREN - workshops 

Samen een maaltijd bereiden en opeten, hoe leuk en leerzaam is dat! De “mannen met pannen” die zelf ook 1x per maand in Noorderlicht koken en eten zullen de workshops voorbereiden en begeleiden. Dus toekomstige topchefs, meld je aan!

 

Ook voor de jongste kinderen uit groep 1 en 2 zal er een kookworkshop worden gegeven. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd en zullen de recepten daarop aangepast worden.
Keukenprinsesjes én keukenprinsen zijn van harte welkom op deze workshop!

KOKEN VOOR TIENERS

Bij voldoende belangstelling willen we starten met kooklessen voor tieners. Het idee is om lekker en gezond te koken met de etenswaren die je in iedere koelkast kunt vinden. Een enthousiaste vrijwilligster hebben we al maar zij start pas als er een groepje van minimaal 4 personen is. De kooklessen zullen aan het einde van de middag (vanaf 16.30/17.00 uur) plaatsvinden zodat ook jouw oudere broers en zussen mee kunnen doen!

U kunt de informatie met het aanmeldstrookje hier  downloaden

7-09-2018

Zoals u heeft kunnen merken zijn de groepssites nog niet, zoals andere jaren, in de lucht. Met de intrede van de Parro app zijn we ons aan het beraden over de inhoud. We houden u via de maandagkrant op de hoogte. 

De afgelopen twee jaar is er op school een pilot geweest van het communicatieprogramma Parro. Veel ouders hebben hier al kennis mee gemaakt. Via Parro kunnen leerkrachten berichtjes met of zonder foto's sturen, maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Vanaf dit jaar gaan we Parro ook inzetten om u uit te nodigen voor ouderavonden. U kunt zich dan thuis inschrijven en hoeft niet meer hiervoor naar school te komen. De komende week al krijgt u via de leerkracht en uitnodiging om deel te nemen aan Parro en vervolgens om zich in te schrijven voor de komende omgekeerde oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 8. De bedoeling is om de inschrijving a.s. dinsdag te starten.

Voor alle duidelijkheid: alles wat er gedeeld wordt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen de eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. Uw telefoonnummer blijft privé.

Het handigste is om de app op uw telefoon te zetten via de Apple App store of de Google Play Store. Desgewenst kunt u Parro ook via de computer gebruiken: https://talk.parro.com. Wilt u meer weten over Parro? Ga naar https://parro.education/

Werkgroep ICT

Het programmaboekje Noorderlicht met daarin informatie over de naschoolse activiteiten dit najaar is te vinden op de website www.wijchennoord.nl
Op (uw) school is een beperkt aantal papieren exemplaren van het boekje verkrijgbaar.
 
Voor de diverse activiteiten kunnen deelnemers nog worden aangemeld, voor meer informatie kunt u ook terecht bij Erik Berns, Brede School coördinator Noorderlicht via noorderlichtwijchen@gmail.com

 

7-09-2018

Beste ouders,

Het schooljaar is begonnen en op 28 augustus jl. is ook de MR weer gestart.
Dit jaar met Marloes Sengers als nieuw lid in de personeelsgeleding en Fons Merkx als nieuw lid in de oudergeleding.

De taakverdeling van de MR voor schooljaar 2018/2019 is als volgt:

Oudergeleding: 
Lisette Arbeider - voorzitter 
Maarten Laurant - vicevoorzitter 
Fons Merkx - penningmeester 
Stefan Tichelaar - PR 

Personeelsgeleding:
Joep Janssen - PR
Monique de Milde - secretaris
Perry Reffeltrath - communicatie achterban
Marloes Sengers - literatuur

Op website van de school kunt u ons terugvinden (http://www.paschalisschool.nl/de-school-wijchen/medezeggenschapsraad/). U vindt daar o.a. ons vergaderschema, activiteitenplan en verslagen van onze bijeenkomsten. En wilt u eens een vergadering meemaken? Dat kan, maar wel graag van te voren even aangeven via de mail.

Als u vragen heeft spreek ons aan op het schoolplein of mail ons op het volgende email adres: MR.Paschalis@kansenkleur.nl

Met vriendelijke groeten,

De MR.

Aanvang cursus: woensdag 19 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Zes bijeenkomsten, niet in de vakantie. Er zijn geen kosten aan verbonden.  Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, T 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 

In het voorjaar van 2019 start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.

Hierbij nogmaals de digitale versie van de beknopte kalender met informatie voor diegene die dit in de maandagkrant van juli hebben gemist of nieuw zijn. Deze is tevens te vinden bij downloads. Na de eerste versie zijn er een aantal aanpassingen gedaan die u hieronder kunt lezen.

 • In de eerste kalender stond bij 11 maart dat alle kinderen vrij zijn. In het algemene overzicht (naast de maand januari) stonddeze datum niet benoemd. De kinderen hebben deze dag niet vrij.
 • In de kalender stond bij  6 juni dat alle kinderen 12 uur vrij zijn. In het algemene overzicht (naast de maand januari) stond deze datum niet benoemd. De kinderen hebben deze dag niet vrij.
 • Op 20 juni gaan rapporten groep 3-8 mee en op 24 juni. Dit moet zijn 24 juni.

U kunt hier  een volledige versie van de kalender met info dowloaden.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

Teamleider

Musical ‘Spector – het beste zit van binnen’

Zondag 23 september 13.30 uur      H. Antonius Abt Wijchen 

Een musical in de kerk voor en door kinderen. En jullie krijgen een speciale uitnodiging! Speciaal voor alle kinderen die communie en vormsel hebben gedaan! Neem al jullie vrienden, broertjes, zusjes, nichtjes en neefjes mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De Kisi Kids hebben graag veel publiek en de kerk is groot genoeg! 

Natuurlijk leuk voor jong en oud !!

De ouderraad organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten. Dit kunnen zij natuurlijk niet alleen. Hierbij worden zij geholpen door diverse werkgroepen (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, avondvierdaagse, schoolreisje, afscheid groep 8, versieren, sport).

Een werkgroep organiseert de activiteit met budget van de ouderraad (vrijwillige ouderbijdrage). Iedere werkgroep is anders. De ene is meer werk dan de ander maar vele handen maken licht werk. Vaak zitten de leden van een werkgroep meerdere jaren in deze werkgroep. 

Nu het schooljaar weer van start is gegaan zijn er ook al werkgroepen die weer willen gaan beginnen. Vindt jij het leuk om mee te organiseren? Geef je op voor 1 van de werkgroepen via or.paschalis@kansenkleur.nl. Wil je meer informatie over de verschillende werkgroepen dan kan je natuurlijk ook altijd mailen.

 

 

De school is weer begonnen, de kinderen zitten in een nieuwe groep en gaan dit jaar weer veel leren. Wat gaan ze leren? Hoe gaat het jaar er voor uw kind uitzien? We willen u dat graag laten weten. U bent misschien gewend dat de leerkracht vertelt wat er allemaal gaat gebeuren in de klas.

 MAAR DIT KEER GAAT HET ANDERS! 

Niet de juf of de meester gaat u informeren maar … uw eigen zoon of dochter!

De kinderen gaan dit samen met de leerkracht voorbereiden. Op donderdag 6 september komt u, samen met uw kind of kinderen naar school toe. U gaat dan met uw kind naar het lokaal. Daar wordt uw kind uw gids. Met  een ‘Wegwijskaart’ vertelt uw kind wat er allemaal gebeurt of gaat gebeuren op school. U zult verrast zijn hoe goed de kinderen dit zelf kunnen. Mocht u als ouder deze avond echt niet kunnen komen, dan kan ook de oppas, opa en/of oma of iemand anders met uw zoon/dochter meekomen. 

De rondleiding is in het lokaal maar ook in de gangen van de school. Daar komt u ook de ouderraad, de medezeggenschapsraad en PSZ /BSO De Eerste Stap tegen. 

Tussen 18.00-20.00 uur kunt u de school bezoeken. De rondleiding duurt naar verwachting maximaal een uur tot vijf kwartier. U kunt meteen om 18.00 uur starten, maar ook later. U kiest dus een begintijd die u het beste uitkomt. We kijken uit naar uw komst 6 september!

Het team

23-08-2018

We willen het met jullie even over de hoofdluis hebben. Dit plaag insect is namelijk ook mee op kamp geweest, of meegereisd uit heerlijke vakantieoorden. Is lekker gaan logeren. Gelukkig kan het alleen maar wandelen, en niet springen of vliegen.

Het wandelt rustig van haar naar haar. Maakt geen onderscheidt tussen die haren, dus ziet zijn kansen schoon tijdens het maken van selfies, maar ook via haarborstels of een knuffeltje om zich te verspreiden. Is dol op een grote familie, plakt dus meerdere eitjes per dag tegen je haar aan, en binnen een dag of tien is er een nieuwe familie geboren.

Sterker nog; het kan zich in jouw haren bevinden, of in dat van een vriendje of vriendinnetje. Ook bij ouders kun je ze aantreffen. Hebben we jullie aandacht?!

Geen nood:  In de schoolgids op de site van de school, onder het kopje “luizenbestrijding” kun je lezen hoe je de familie hoofdluis het beste op kunt sporen en wat je het beste kunt doen wanneer je ze geconstateerd hebt.

Hulp is onderweg: ieder jaar staat er weer een team van luizenpluis ouders klaar om jullie te ondersteunen bij de controles. Hun doen dat in de eerste week na iedere vakantie.

Via de mail houden ze jullie op de hoogte wanneer ze gaan controleren, die dag hoeven er geen ingewikkelde vlechten of gel in het haar. Wanneer het je eigen kind betreft wordt je gebeld. En wordt er van je verwacht om diezelfde dag nog met behandelen te beginnen. Kinderen hoeven niet eerder opgehaald te worden. Via de mail worden de rest van de ouders ingelicht. Zonder een naam te noemen. Al is het niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Hoofdluis discrimineert immers niet.

Team samenstellen: iedere groep heeft minimaal twee, liever meer, ouders nodig voor de controles. In overleg met de leerkracht spreken jullie een dag af. Dit duurt gemiddeld drie kwartier. Er zijn al ouders gestart. Bij de meeste groepen gaat het team door tijdens het nieuwe schooljaar.

Wij vragen iedereen die meedoet om zich aan te melden, zodat wij een compleet overzicht hebben. Vooral voor de groepen 1-2 doen wij een oproep. Maar weet dat de verantwoording ten alle tijden bij de ouders zelf ligt. Hun controleren thuis zelf, behandelen zelf en melden bij hun luizenpluis team wanneer ze hoofdluis ontdekt hebben.  De controle op school is om ouders te ondersteunen. De luizencoördinators ondersteunen het luizenpluis team. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen met vragen bij hun terecht.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Dit mag naar Maike van Zanten; maike@zantenvan.nl Voor vragen kun je bij Maike of bij Femke Wasscher femkewasscher@hotmail.com terecht. Wij zijn jullie luizencoördinatoren.

Succes, groetjes Femke en Maike.

P.S.  in de berging van school staat een groene bak met controle stokjes en klassen- invullijsten.

Bedankt!

23-08-2018

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook de MR gaat, versterkt met twee nieuwe leden, weer aan de slag! Dinsdag 28 augustus 2018 komen wij weer bij elkaar. De agenda is te vinden op de site van de MR. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus jullie zijn van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden op MR.paschalis@kansenkleur.nl 

De MR.

Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Het Sportfondsenbad wil dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag op uw school is, komen zwemmen voor slechts € 2,00 p.p. (i.p.v. € 6,00) in Sportfondsenbad Nijmegen-West. Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur en de leerlingen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook is er dan een leuk spelprogramma/stormbaan.

Dit is een actie van het zwembad en niet van onze school. Voor informatie vooraf aan een studiedag kunt u terecht op de facebookpagina van het zwembad. http://www.facebook.com/SportfondsenbadenNijmegen

De studiedagen vindt u terug in het informatiebulletin en bij vakanties.

De MR is voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. We hadden een volle agenda waaronder de evaluatie van het jaarplan van afgelopen schooljaar, het nieuwe jaarplan voor komend schooljaar en enkele ingezonden stukken. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

3-07-2018

We zijn blij te kunnen vertellen dat de vacature voor groep 1-2A en groep 4 A is ingevuld. Rosa Otten komt het team komend schooljaar versterken.

Daarnaast hebben we Angela Christ aangenomen als onderwijsassistent. Angela is een bekend gezicht op de Suikerberg. Ze heeft afgelopen jaar gewerkt in de Schakelklas en bij BSO de eerste stap. Angela zal daar waar nodig in de groepen ter ondersteuning aanwezig zijn en daarnaast zal zij de leerkrachten ondersteunen in het geven van creatieve vakken.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

Directeur

Na overleg binnen Kans & Kleur is het volgende besloten: Foto's en opnames van kinderen door ouders/verzorgers mogen worden gemaakt voor eigen gebruik, maar niet gedeeld worden op social media.

Hartelijke groet,

Lieke van der Ven

Directeur

29-06-2018

Op de eerste zondag van de vakantie (8 juli) worden de websites van de groepen gesloten. Wilt u er nog foto's vanaf halen dan kunt u dat doen tot die datum.

U was altijd gewend dat direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar deze sites weer de lucht in gingen. Dit jaar zal dat iets later zijn. We willen de sites een andere inhoud geven en zijn ons daar nu over aan het beraden.

Met vriendelijke groeten, het team

Zoals u eerder al hebt gelezen in de maandagkrant, gaan we werken met nieuwe communicatiemiddelen; een ouderportaal en een communicatieapp.

We gaan als eerste van start met de inrichting van ons ouderportaal. Alle ouders waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen de laatste schoolweek een e-mail met inloggegevens. Deze gegevens bestaan uit een unieke inlognaam en automatisch gegeneerd wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u zelf aanpassen. 

We starten met de inrichting van uw eigen persoonlijke gegevens. Via het ouderportaal heeft u inzicht in uw eigen gegevens en die van uw kind. Via deze portal kunt u ook een verzoek indien om gegevens te laten wijzigen. Dit doet u door te klikken op het ‘potloodje’. De voorgestelde wijziging wordt dan automatisch doorgestuurd naar de administratie van de Paschalisschool. De wijziging wordt dan na een laatste controle handmatig doorgevoerd. 

In een later stadium kunnen we het gebruik van het ouderportaal verder uitbouwen en gaan we ook van start met de app; Parro. 

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag! 

Met vriendelijke groet,

Maikel Beumer

25-06-2018
De avond 4 daagse zit er al weer 3 weken op. Met onze school waren we weer goed vertegenwoordigd in het wandellegioen! Gelukkig zat het weer mee, en kunnen we als organisatie terugkijken op een mooie 4 daagse.
 
We willen de ouders bedanken die meegeholpen hebben met het opbouwen van de stand, het inschenken van de limonade en het uitdelen van snoep, komkommers, koek en chips. Bij elkaar hebben we bijna 200 liter limonade en 50 liter water geschonken.
 
Karin bedankt voor het regelen, voor alles omtrent de stand, de indeling van de hulp en het bestellen van de boodschappen. Dit was voor jou het laatste jaar.
 
Omdat Ingrid nog 1 jaar de 4 daagse doet voor komend schooljaar, hebben we versterking nodig in de werkgroep. Wil je meehelpen om komend schooljaar de 4 daagse te organiseren in juni 2019, meld je dan aan. Dan kun je meedenken, helpen hoe het gaat. Catheleyne blijft in de werkgroep. Aanmelden kan via het email adres van de ouderraad or.paschalis@kansenkleur.nl
We hebben al heel wat aanmeldingen gehad voor groepsouders 2018-2019. Bij meer dan twee aanmeldingen zal er door de OR worden geloot. Degene die dit betreft hebben daarover een mail ontvangen. 

Voor de volgende groepen zijn wij nog op zoek naar 1 of 2 groepsouders: 1/2A, 1/2C, 4B en 7A.
Wilt u weten wat het inhoud om groepsouder te zijn, dan is informatie te vinden op de website onder het tabblad onze school met het kopje 'ouderraad' of mail ons (or.paschalis@kansenkleur.nl

Er is een lijst gemaakt door SameNoord. SameNoord werkt aan gezondheid van gezinnen en een kindvriendelijke omgeving in Noord-Wijchen.

Veel ouders geven aan niet te weten wat er allemaal is in Wijchen. Daarom is er een overzicht gemaakt dat u hier kunt downloaden. U vindt hier informatie over:

 • Financiële hulp
 • Mantelzorg
 • Gezamenlijke eetactiviteiten
 • Gezond eten
 • Sporten
 • Kindvriendelijke wijk
 • Informatiebronnen

Vragen of reacties? gwink@ggdgelderlandzuid.nl / 06 4632 7992 (Gerda).

In verband met de nieuwe privacywet, is het niet meer mogelijk dat u foto's maakt bij alle activiteiten die door school worden georganiseerd.

Hoe gaan we het dan wel doen? Want uiteraard is het belangrijk foto's te hebben van de speciale momenten van de schoolloopbaan van uw kind. Bij de diverse activiteiten, zoals de komende tijd o.a. musical, uitvliegen van groep 1-2 en uitkruien van groep 8, zullen we afspreken dat er iemand foto's komt maken. Deze zullen vervolgens via het tabblad fotoalbum op de website worden geplaatst. Dit is een beveiligde omgeving met een wachtwoord. Op deze manier kunnen we de veiligheid en de privacy van een ieder respecteren en waarborgen.

Het team 

14-06-2018

Woensdag 27 juni is het wisseluurtje voor alle groepen. Normaliter gaan de leerlingen naar het lokaal waar zij volgend schooljaar ook zitten. Dit is door de verhuizing helaas niet voor alle groepen mogelijk. De groepen 1-2 hebben het wisseluurtje daarom nog op de locatie Veenhof. De overige groepen zijn met het wisseluurtje op de Suikerberg.

Wanneer uw zoon/dochter naar groep 2-3 of groep 3 gaat, zijn zij voor het wisseluurtje op de Suikerberg. School regelt dat zij daar heen gaan en u kunt uw zoon/dochter om 14.00 uur op de Suikerberg ophalen. De groepen 1-2 zijn die dag met het wisseluurtje gewoon om 14.10 uur uit.

 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

Teamleider

Imke de Grood en Roos Halma kwamen met een verrassend goed doordacht plan. De twee winnaars van de kindergemeenteraadsverkiezingen scoorden namelijk in 2017 hoge ogen met hun project ‘Kunst voor ieder’. De leerlingen van de Paschalisschool lieten in hun presentatie zien hoe ze van de € 2500,- een veel groter bedrag willen gaan maken. Niet voor zichzelf, maar voor de stichting Energy4all. Energy4all zet zich al jaren in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Wat is een energiestofwisselingsziekte nou eigenlijk? Iedere dag worden er kinderen geboren met deze ziekte. In Nederland zijn dit er al zo’n twee per week. Deze kinderen worden geboren met een aantasting van hun hart, hersenen, lever en de spieren. Ze zijn niet alleen doodmoe, maar door de jaren heen vallen er ook steeds meer organen uit. Veel van deze kinderen overlijden dan ook op jonge leeftijd en hier is helemaal niks aan te doen. Tenzij er een medicijn wordt ontwikkeld om deze kinderen te helpen.

Stel je eens voor dat je een dochter, zoon, nichtje of neefje hebt die dagelijks te moe is om naar school te gaan. Die niet kan sporten, niet kan spelen of andere leuke dingen kan doen. Een kind waarvan je enorm bent gaan houden en waarvan je weet dat het hoogstwaarschijnlijk haar tiende verjaardag niet zal gaan halen. Ongelofelijk toch dat dit in deze tijd nog kan voorkomen.

Het is alweer zo’n 50 jaar geleden dat Wijchen-Noord grotendeels als wijk voltooid is.

Om dit te vieren organiseren Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord en Wijkvereniging Wijchen-Noord op 23 juni a.s. het 50-jarig bestaan van de wijk. Zij doen dat met de gratis activiteit 'Happen en Stappen in Wijchen-Noord'. Deze activiteit is geschikt voor jong en oud en de route (van zo’n 5 km.) is ook geschikt voor mensen met een rolstoel of rollator. Voor de jeugd is de route er als een fototocht met opdrachten en spellen onderweg.

Er kan tussen 10.00 en 12.00 uur gestart worden in Noorderlicht (Roerdompstraat 76 Wijchen) met koffie en iets lekkers en vanaf daar volgt een smakelijke speurtocht door de wijk.

Wil je ook meedoen? Meld je dan (alleen óf met je buren, vrienden, familie) aan vóór 16 juni. U kunt hier het strookje downloaden en ingevuld in leveren bij de bar van de wijkvereniging of door een mail met je gegevens te sturen naar activiteiten@wvwn.nl

 

Voor het schooljaar 2018-2019 vindt u de vrije dagen en de vakanties op de website onder het tabblad kalender/vakantie. Daarnaast zijn alle dagen inmiddels ook opgenomen in de kalender. Wanneer er een middag vrij is gaat de school om 12.00 uur uit.

Alle vrije dagen op een rijtje:

Studiedagen groep 1 t/m 8 vrij

maandag

17-09-2018

donderdag

22-11-2108

woensdag 

20-03-2019

dinsdag

11-06-2019

dinsdagmiddag

19-02-2019

vrijdagmiddag

24-05-2019

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

donderdagmiddag

20-12-2018

vrijdag

21-12-2018

vrijdagmiddag

01-03-2019

vrijdag

19-04-2019

vrijdag

05-07-2019

Vrije dagen groep 1-2

vrijdag

14-09-2018

maandag

29-10-2018

maandag

03-12-2018

vrijdag

01-02-2019

maandag

04-02-2019

vrijdag

17-05-2019

maandag

03-06-2019

vrijdag

21-06-201931-05-2018

De jongens van het voetbalteam Paschalisschool 1 hebben het dit jaar wel erg ver geschopt. Nadat ze in Wijchen al de finaleronde hadden doorlopen, lukte het ook om in Gendt veel wedstrijden te winnen. Woensdag 23 mei zijn ze met hun coaches en begeleiders om 12.15 uur in de auto gestapt om de eer van de Paschalisschool in Ermelo te verdedigen. Het is de voetballers helaas niet gelukt om nog een ronde verder te komen, maar het moet wel even vermeld worden dat een team zover is gekomen. Dat hebben we nog niet vaak mee gemaakt. We willen alle ouders die op wat voor manier dan ook bij de schoolvoetbalwedstrijden geholpen hebben heel hartelijk bedanken. We hopen volgend jaar weer gebruik te kunnen maken van jullie enthousiaste inzet.

Werkgroep Buitenschoolse sport

Elk jaar kreeg u een informatieboekje met daarin de kalender en van alle klassen een adressenlijst met persoonlijke gegevens. Bij inschrijven werd gevraagd welke gegevens in het boekje mochten worden vermeld. In verband met de nieuwe wetgeving op de privacy is dit niet meer mogelijk en gaan wij de inhoud van het informatieboekje op een 'digitale' manier met u delen. 

De kalender vindt u nu al op de website. De komende weken wordt deze gevuld met informatie die betrekking heeft op het nieuwe schooljaar. Onder het tabblad kalender komen bij vakantie de vrije dagen voor de diverse groepen te staan. Een overzicht van de vrije dagen vindt u ook in een van de komende maandagkranten. Houdt u deze dus in de gaten.

Op de website mogen alleen nog foto's zichtbaar zijn waar  toestemming voor is gegeven. Voor de foto's die op de pagina's van de hoofdwebsite staan is toestemming gevraagd aan de ouders van de kinderen, wanneer zij daar herkenbaar op staan. Dit is niet gebeurd bij de groepsfoto's die bij de groepen staan. Deze hebben wij inmiddels verwijderd. We gaan ons beraden hoe we de groepssites komend schooljaar gaan inrichten. Was de website nog niet veilig, inmiddels is er een veiligheidscertificaat toegekend. U kunt dit zien aan het slotje, veilig en https://  voor het www-adres.

Naast de website gaan we werken met het ouderportaal met daaraan gekoppeld de communicatieapp Parro. Voordat we dit kunnen openstellen, zullen we u toestemming vragen welke gegevens in het ouderportaal zichtbaar mogen zijn voor anderen. In het ouderportaal kunt u alleen de groep waar uw kind(eren) in zit(ten) inkijken. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh 

Datum vergadering: dinsdag 14 mei 2018 

Afgelopen maandag 14 mei is de MR weer bij elkaar gekomen. Er waren drie toehoorders aanwezig. Deze keer zijn de volgende punten besproken:

De MR is voornemens een voorstel te doen meer geld te reserveren voor het schoonmaken van de lokalen op de Paschalisschool. Daarom heeft de MR navraag gedaan bij de schoonmaaksters op de school naar de hoeveelheid werktijd voor de schoonmaaksters en de benodigde uitbreiding hiervan. Vanuit de MR wordt nu een plan opgesteld om aan de directie voor te leggen, met als doel: schonere lokalen

Over de verhuizing zijn nu wat meer zaken bekend. Er worden zes speeltoestellen voor het schoolplein door de gemeente vergoed. Een zandbak zal door Kans & Kleur of de Paschalisschool worden bekostigd. Welke van de twee wordt nu onderzocht.

De directie heeft een toelichting gegeven over de formatie voor het komende schooljaar. De MR kon zich hier goed in vinden en de personeelsgeleding heeft de formatie goedgekeurd.

De directie heeft duidelijk de inzet van de ondersteuningsuren zorg toegelicht en inzichtelijk gemaakt door middel van uren en percentages. Vorig schooljaar was de MR kritisch over de inzet van de extra ondersteuningsuren. De MR is positief over de inzet en besteding van deze uren in het afgelopen jaar en bovenal positief over de plannen voor komend schooljaar. Mede door de inzet van een flex-leerkracht en onderwijsassistent heeft de MR vertrouwen in voldoende ondersteuningsuren zorg.

De MR heeft positief geadviseerd op het voorstel ter besteding van de innovatiegelden. Deze gelden zijn eerder eenmalig beschikbaar gesteld. Daarmee zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van tablets. Uiteraard brengt dit ook weer hogere ‘onderhouds- en vervangingskosten’ met zich mee. Maar in het kader van de 21-eeuwse vaardigheden, lijkt dit een mooie impuls voor de Paschalisschool. Uiteraard wordt in de volgende schoolbegroting rekening gehouden met deze bijkomende kosten.

Voor komend schooljaar zijn er twee ouderplaatsen beschikbaar in de MR. De zittingstermijn van Bas Fleuren verloopt na 6 jaar trouwe dienst. De MR is heel blij met de input en expertise van Bas in de MR. Afgelopen jaar heeft Bas zich vooral gericht op de kennisoverdracht binnen de MR, waarvoor dank! Ook verloopt de zittingstermijn van Lisette Arbeider. Zij stelde zich eerder al herkiesbaar om wederom plaats te nemen in de MR. Fons Merkx heeft zich ook aangemeld als kandidaat. Verder zijn er geen belangstellenden geweest. Daarmee zijn verkiezingen overbodig geworden en verwelkomen wij met trots Fons Merkx in de MR. Natuurlijk is de MR ook erg blij dat Lisette Arbeider ook de komende 3 jaren zitting zal nemen in de MR.

De MR zal ook volgend jaar bestaan uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Een belangrijk punt is dan een verbeterd contact met de achterban.

Met vriendelijke groet,

De MR.

Hierbij wil ik u informeren dat het team van de Paschalisschool heeft besloten om mee te doen aan de provinciale staking (op initiatief van PO in actie en in navolging van de staking van andere provincies) op woensdag 30 mei 2018. Tevens zijn er bij meer twee artikelen te downloaden die onderschrijven waarom er wordt gestaakt en waarin begrip wordt gevraagd dat de school wederom een dag dichtgaat.

Met hartelijke groet, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

26-04-2018

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School.

In de Vreedzame Schoollessen wordt een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Ook leren de leerlingen op een goede manier met elkaar te communiceren en hoe men met gevoelens om kan gaan. Daarnaast leren de kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid op kunnen lossen. Soms komen leerlingen er samen niet uit. Dan kan iemand die niets met de situatie te maken heeft, bemiddelen bij het oplossen van het probleem. Wij noemen dat ‘mediatie’. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn speciaal opgeleid om te bemiddelen als dat nodig is.

Ook gedurende dit schooljaar besteden alle klassen hier aandacht aan. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen wij u per blok op de hoogte stellen waar we op dat moment schoolbreed mee bezig zijn.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Kijkt u dan eens op www.vreedzameschool.nl of neem contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep SEO, Kaily Tiellemans.

Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om via school in te schrijven voor de Avond-4 Daagse 2018. De avond 4-Daagse dit jaar is van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8  Juni. De te lopen afstanden die dit jaar worden uitgezet door wandelvereniging de Posthoorn zijn 5, 7,5  en 12,5 km. Dit zijn dezelfde afstanden als vorig jaar. De startlocatie is ook weer dit jaar: Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen. Onder meer vindt u verdere informatie over het inschrijven. Het inschrijfbriefje kunt u hier  downloaden.

Beste Ouders,

Aan het eind van dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe ouders!

Wat doet de MR De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR van de Paschalisschool bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 keer per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en praat je graag mee over het beleid van de Paschalisschool? Meld je dan aan! Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei 2018 via MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan uiteraard ook! De eerstvolgende vergadering is op maandag 14 mei om 19.30 uur (Aanmelden kan via MR.Paschalis@kansenkleur.nl).

De werkgroep Communicatie heeft als doelstelling om de informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren. Zij zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school: wat hoor je op het schoolplein, in de klas of een andere manier van ouders? Wat lees je in de maandagkrant en op de website? Wat mis je? Door samen in dialoog te gaan en zaken concreet te bespreken, kan er indien nodig actie ondernomen worden. Onze ervaring is dat de onderlinge communicatie tussen ouders en school up-to-date gehouden wordt door de korte lijntjes.  

Daarnaast screent de werkgroep de informatie in de maandagkrant op juistheid en de actualiteit van de website. De werkgroep Communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de directie. Twee à drie per jaar komt de werkgroep bij elkaar en tussendoor is er emailcontact indien nodig. We zijn op zoek naar nieuwe leden, met kinderen uit groep 1 t/m 8. Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan graag aan voor 16 november bij directie-paschalis@kansenkleur.nl!

Hartelijke groet,

werkgroep communicatie

Een verandering is het meest succesvol, wanneer we gezamenlijk optrekken. Daarom organiseren we voor alle ouders van de Paschalisschool een ouderavond over ´Leren zichtbaar maken´ op maandag 20 november. Mocht uw zoon/dochter in de komende maanden gaan instromen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Deze avond neemt Joost Maarschalkerweerd u mee in ´de wereld´ van het zichtbaar maken van de lerende leerling. Hoe kijken we tegen leren aan en wat betekent dit voor u als ouder. Wat zeggen de onderzoeken van John Hattie ons en wat willen we daarmee op de Paschalisschool. We blijven wel dezelfde Paschalisschool, maar met andere accenten. Het mooie is dat we zelf de regie hebben. We gaan dat versterken met wat het meeste effect heeft op het leren van onze kinderen.

U kunt zich opgeven  via het volgende mailadres lzm@paschalisschool.nl o.v.v. het aantal personen, de naam van uw kind(eren) en eventueel de groep. Waar we de avond organiseren hangt af van het aantal inschrijvingen. We starten in ieder geval met een inloop om 19.30 uur. We hopen u die avond te mogen ontmoeten.

Het team van de Paschalisschool

 

Wanneer leerkrachten het leren zien door de ogen van hun leerlingen ...

zien de leerlingen zichzelf als hun eigen leerkracht!

Het gebeurt geregeld dat ouders een gesprek aanvragen voor in de avond. Dit kan een paar keer per jaar, wanneer de avonden ook vast zijn ingeroosterd binnen onze gesprekkencyclus. Voor alle overige gesprekken kunt u  overdag bij de leerkracht terecht, binnen de reguliere werktijden. 

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator