Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
2-07-2020

Verslag van de MR vergadering

Maandag 22 juni is de MR voor het laatst dit school jaar bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Als toehoorder waren de ouders erbij aanwezig die volgend schooljaar zitting nemen in de MR, t.w. Els Roskam-Pelgrim en Jeannette Furer.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  •  De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. alle perikelen rond de coronacrisis; reacties op de videoboodschap over de toekomstbestendige groepsindeling; het vervallen van de eind Cito’s voor groep 8 en het binnenklimaat op school;
  • Het formatie- en werkverdelingsplan voor schooljaar 2020/2021 is doorgenomen en besproken. Deze is in een stemming door de personeelsgeleding goedgekeurd;
  • De evaluatie jaarplan 2019-2020 is ter informatie gedeeld en besproken. Deze zal in september ter goedkeuring aan de MR gepresenteerd worden;
  • Het concept jaarplan 2020-2021 is ter informatie gedeeld en besproken. Deze zal ook in september ter goedkeuring aan de MR gepresenteerd worden;
  • Het afscheid voor groepen 8 is besproken in samenhang met vragen die door de GMR bij de stichting Kans & Kleur hier over zijn gesteld;
  • De vervanging van 5 leden van de MR (2 ouders en 3 personeelsleden) is besproken. Er hebben zich nu voldoende leden aangemeld, waarmee de bezetting van de MR voor komende schooljaren weer compleet is en derhalve zijn er geen verkiezingen nodig;
  • Het reglement MR is geëvalueerd en ter goedkeuring aangenomen;
  • Er is afscheid genomen van de vertrekkende MR leden, t.w. Marloes Sengers, Monique de Milde, Joep Janssen, Maarten Laurant en Stefan Tichelaar.

Naast de bovengenoemde ouders nemen vanaf volgend schooljaar vanuit het team - naast Rosa Otten - zitting in de MR; Maria Baltussen, Sandra van Grinsven en Jan Kellendonk.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via Paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR