Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
6-05-2020

Verslag van de MR vergadering

Verslag van de MR vergadering

Dinsdag 21 april is de MR in een extra ingelaste vergadering bijeen geweest. Gezien de omstandigheden zaten alle leden thuis en werd er vergaderd via Teams.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. bezetting van het personeel en de inzet van de werkdruk verlagende middelen;
 • De impact van Corona is uitgebreid besproken:
  • Gelukkig zijn er op het moment geen zieken onder het personeel, maar er wordt in alle plannen wel rekening gehouden met enkele leraren die in risico groepen zitten.
  • Het contact met en toezicht op leerlingen is goed.
  • Het ‘leren op afstand’ was een uitdaging, maar is goed opgepakt. Alle leerkrachten hebben het goed opgepakt en sommige hebben op dit gebied veel geleerd. Om alle leerlingen thuis les te kunnen geven tijdens de crisis zijn 66 laptops uitgeleend. Ook zijn Teams en Classroom versneld uitgerold. De oudergeleding van de MR spreekt hierover lof uit naar de leraren en in het bijzonder voor degenen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt vanuit de ICT.
  • De gevolgen voor de CITO toetsen zijn toegelicht. Er wordt overwogen deze in september of oktober af te nemen.
  • De directie heeft de verschillende scenario's voor heropening van de school na de Meivakantie uiteengezet, zodat de MR hier op een later tijdstip over mee kan stemmen.
  • Ouders zullen zo snel als mogelijk geïnformeerd worden over de te nemen stappen.     
  • Het concept formatieplan voor 2020/2021 is besproken. Door dalende leerling aantallen is een structurele aanpassing van het beleid noodzakelijk. De directie heeft de noodzaak en de plannen hiervoor uiteengezet. Deze plannen en acties worden op een later tijdstip door directie ook openbaar gemaakt. De MR heeft middels 7 stemmen voor en 1 onthouding ingestemd met de voorgestelde wijzigingen.
 • De vervanging van vier leden van de MR (2 ouders en 2 personeelsleden) is besproken. Er heeft zich één ouder aangemeld, die al actief meedenkt en twee vergaderingen als toehoorder heeft bijgewoond. Er is echter nog steeds één ouder nodig om de geleding compleet te maken. De oproep voor nieuwe leden zal zo snel mogelijk via de Maandagkrant herhaald worden. Vanuit de personeelsgeleding is er tot nu toe nog geen aanmelding binnen gekomen. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken of wil je een vergadering van de MR bijwonen? Meld je dan aan via dit mailadres: Paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR