Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
27-03-2020

Verslag van de MR vergadering

Woensdag 25 maart was er een MR vergadering. Gezien de omstandigheden kwamen we niet bij elkaar op school zoals gewoonlijk, maar hebben we met elkaar gesproken via Teams. Dit ging heel goed en zelfs een belangstellende ouder kon op deze manier de vergadering bijwonen. Bedankt voor je belangstelling, Els!

Hieronder vindt u een kort verslag. Over enige tijd is een uitgebreider verslag te lezen op de website.

Natuurlijk werd eerst besproken hoe het team actie heeft ondernomen op de ontstane situatie na de schoolsluiting. Lieke gaf aan trots te zijn op het team hoe hard en effectief er is gewerkt om het voor kinderen thuis mogelijk te maken om schooltaken te doen. Als pilot zijn direct twee groepen gestart met Google Classroom. Een aantal groepen heeft werkboekjes gemaakt en werken deels online. Via het overkoepelende ICTBO Wijchen is er een mogelijkheid om met de overige groepen met een andere applicatie te gaan werken. Dit zal op heel korte termijn ingezet gaan worden. Duidelijk is inmiddels dat veel kinderen thuis de sociale contacten met klasgenoten missen.

Opvang op school voor ouders in cruciale beroepen is geregeld. Het aantal kinderen dat de school bezoekt varieert dagelijks van 4 tot 18 leerlingen.

De resultaten zijn besproken van de CITO M. In enkele groepen vallen de rekenresultaten tegen. Dit zou wellicht te maken kunnen hebben met de invoering van de digitale methode. Lucienne (IB) zal worden gevraagd in de volgende MR-vergadering meer verduidelijking te geven.

Daarnaast is het mobiliteitsplan voorgelegd. Door de omstandigheden is dit nog niet met het team doorgenomen. Wel is duidelijk dat wanneer er een formatieoverschot is er gedwongen mobiliteit moet plaatsvinden.

Er ontstaan volgend schooljaar vacatures in de MR, zowel bij de ouder- als de personeelsgeleding. In de Maandagkrant komt wederom een oproep aan ouders en ook binnen het team zal dit kenbaar worden gemaakt.

De vergadertijden zijn besproken. Er lag een voorstel om i.p.v. 6 keer per jaar een avondvergadering te beleggen, ca. 10 keer per jaar te vergaderen aan het eind van de middag. Dit laatste voorstel is aangenomen; data en precieze tijden worden aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.

Tevens lag er een verzoek vanuit de directie om het aantal leden van de MR terug te brengen naar 3/3 (3 ouders, 3 personeelsleden) i.p.v. 4/4 zoals nu. Hierover zijn de meningen binnen de MR erg verdeeld.

En om met iets positiefs te eindigen; Maarten gaat voor een leuk cadeautje zorgen voor Marloes, want die is deze week bevallen van een wolk van een dochter, Tess. Gefeliciteerd Marloes!

de MR