Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
29-01-2020

De Vreedzame school

In de eerste periode is er in de groepen een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. We hebben de kinderen hier ook mede verantwoordelijk gemaakt. We hebben ze geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een vreedzame manier.

Op dit moment besteden we aandacht aan de manier waarop de kinderen communiceren met anderen. Communicatieproblemen liggen vaak ten grondslag aan conflicten.

We stimuleren ze om een eigen mening te hebben en dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de een is niet altijd de mening van de ander. Belangrijk hierbij is dat je ‘oor hebt voor elkaar’.Het luisteren naar de ander, je kunnen verplaatsen in de ander en je hierin kunnen inleven en belangstelling hebben voor de ander zijn essentiele voorwaarden om goed te kunnen communiceren.

In de groepen 1-2 komen aspecten aan bod als: kinderen praten met elkaar, vertellen en luisteren om de beurt. Praten met je lichaam, belangrijk om ook op de lichaamstaal te letten. Kinderen leren dat ze een eigen mening kunnen hebben zonder dat dat tot een conflict hoeft te leiden. En ook leren ze dat het af en toe nodig is om het eens te worden met elkaar, wanneer ieder zijn eigen mening geeft.

In de hogere groepen leren we de kinderen: dat je duidelijk vertelt of beschrijft, dat er een misverstand kan zijn als je elkaar niet goed begrijpt en je hierdoor soms een conflict kunt krijgen. Ook wordt er geleerd dat ieder een ander gezichtspunt kan hebben, je in de schoenen van een ander kunt gaan staan en dat je een eigen mening mag en kan hebben. Dat goed luisteren belangrijk is om elkaar te begrijpen.

Ook leren de kinderen omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen. Hoe we ons gedragen wordt in hoge mate geleid door gevoelens. De emotie boosheid krijgt speciale aandacht. We leren kinderen dat er met boosheid niets mis is en helpen ze met hun boosheid om te gaan. 

In groep 1-2 gaan we in op de meest basale gevoelens: blij, verdrietig, boos en bang. We beelden dit uit samen met aap en tijger, lezen er boeken over en laten kinderen zien en vertellen hoe ze zich voelen in verschillende situaties. Bij boosheid in conflictsituaties leren we ze eerst rustig te worden, af te koelen.

In de hogere groepen komt aan bod: herkennen en benoemen van zoveel mogelijk gevoelens. Het leren over te brengen van hun dagelijkse gevoelens. Het omgaan met boosheid, welk gedrag vertonen ze als ze boos zijn. Welk gedrag maakt meer of minder boos met behulp van een boosheidsthermometer. Op welke manier kun je afkoelen als je boos bent.

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een rode, blauwe en gele pet in de klas. Met de rode pet op wil je je zin krijgen door duwen, trekken of vechten. Met de blauwe pet op geef je de ander de zin. Je praat er niet over en maakt er geen ruzie over. Met de gele pet op ga je met elkaar praten om het op te lossen zodat iedereen tevreden is. Hierbij leren ze ook op te komen voor elkaar.

De Seo-werkgroep