Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
25-06-2019

Verslag MR

Dinsdag 20 juni is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  • Kennismaking met het nieuwe lid van de oudergeleding, t.w. Babette Boer;
  • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid, verplaatsing van het kunstwerk op het schoolplein en de inhuur van een vakdocent gym;
  • De resultaten van de CITO/Iep voor groep 8 zijn gepresenteerd en besproken;
  • Het concept schoolplan en jaarplan zijn gepresenteerd en besproken;
  • Het werkverdelingsplan is besproken en ter goedkeuring aan de personeelsgeleding voorgelegd;
  • De situatie van het binnenklimaat in relatie met de komende zeer warme dagen is  besproken. De directie heeft haar zorgen geuit en de MR gevraagd mee te denken over mogelijkheden tijdens deze dagen;
  • Er is terugkoppeling geweest van Fons inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
  • Marloes heeft een korte samenvatting gepresenteerd over de streefnorm van Stichting Kans en Kleur; 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. We wensen u alvast een prettige vakantie toe! 

De MR