Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
29-05-2019

Verslag MR

Dinsdag 21 mei is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het verkeer om de school, het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid en de aanstelling van leerkrachten met specialismen ICT, taal, gedrag en innovatie/school ontwikkeling;
  • De notitie top talent is ter kennisgeving nogmaals kort besproken;
  • De resultaten van de veiligheidsmonitor voor ouders, personeel en leerlingen groepen 7 + 8 is gepresenteerd en besproken;
  • Er is terugkoppeling geweest van Perry inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
  • Fons Merkx (oudergeleding) zal komend schooljaar de GMR taak van Perry in de GMR overnemen. Hij kan de GMR en MR taken niet beide vervullen en legt daarom zijn functie bij de MR neer;
  • De termijn van Perry (personeelsgeleding) loopt volgend school jaar af;

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

De MR