Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
3-04-2019

Van de MR

Maandag 18 maart is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het verkeer om de school, het instellen/aantrekken van leerkrachten met specialismen ICT, taal, gedrag en innovatie/school ontwikkeling en de notitie talenten waar in vastgelegd word hoe om te gaan met bijzonder verlof aanvragen;

Het Strategisch beleidsplan is ter informatie besproken;

Er is een samenvatting van de opbrengsten van de Cito-M voor leerjaar 2018/2019 gepresenteerd en besproken. De MR is tevreden over het stuk dat is opgesteld door Lucienne (IB) en waarin in heldere taal de resultaten zijn uiteengezet. De Paschalisschool scoort volgens de opbrengsten voldoende en voor nagenoeg alle groepen boven landelijk gemiddelde. De extra aandacht ten aanzien van groei en ontwikkeling van enkele groepen heeft duidelijk resultaat laten zien, maar zal in de loop van het schooljaar verder uitgevoerd moeten worden. De MR heeft er daarom vertrouwen in dat de directie en het team de groepsdoelen goed in het vizier hebben en hier ook scherp op blijven toezien;

De status van het binnenklimaat van de school is mondeling toegelicht door de directie. Er is een controle geweest van het gebouw door een onafhankelijke partij. De bevindingen van deze zijn vastgelegd in een verslag dat samen met duidelijke aanbevelingen en ondersteuning van de stichting Kans en Kleur aan de gemeente gepresenteerd kan worden;

Er is terugkoppeling geweest van Perry inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) m.b.t. de financiële begroting en het strategisch beleid van de stichting Kans en Kleur. Volgend schooljaar zal de functie van Perry als lid van de werkgroep financiën van de GMR door een lid van de oudergeleding overgenomen moeten worden. Fons Merkx zal deze taak op zich nemen;

Door omstandigheden is de taakverdeling van de MR herverdeeld. De herverdeelde taken zijn nu als volgt:

  • Maarten Laurant (voorzitter);
  • Joep Janssen (vice voorzitter);
  • Lisette Arbeider (Secretaris); 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

De MR