Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
8-02-2019

Van de MR

Verslag MR vergadering

Maandag 21 januari is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  • De actiepunten van de vorige vergadering zijn behandeld en waar mogelijk afgestreept;
  • Mededelingen en ingekomen stukken zijn behandeld;
  • Er is terugkoppeling geweest van Perry inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Perry is als lid van de personeelsgeleding toegetreden tot de werkgroep financiën van de GMR;
  • Er is uitgebreid gesproken over de speerpunten van de MR. Hieruit zijn nieuwe actie- en aandachtspunten gekomen waaraan gewerkt gaat worden in de loop van het schooljaar;
  • Naar aanleiding van de speerpunten zijn ook de doelstellingen van de MR aangescherpt en geformuleerd.
  • Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

De MR