Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
19-05-2018

Verslag Medezeggenschapsraad

Datum vergadering: dinsdag 14 mei 2018 

Afgelopen maandag 14 mei is de MR weer bij elkaar gekomen. Er waren drie toehoorders aanwezig. Deze keer zijn de volgende punten besproken:

De MR is voornemens een voorstel te doen meer geld te reserveren voor het schoonmaken van de lokalen op de Paschalisschool. Daarom heeft de MR navraag gedaan bij de schoonmaaksters op de school naar de hoeveelheid werktijd voor de schoonmaaksters en de benodigde uitbreiding hiervan. Vanuit de MR wordt nu een plan opgesteld om aan de directie voor te leggen, met als doel: schonere lokalen

Over de verhuizing zijn nu wat meer zaken bekend. Er worden zes speeltoestellen voor het schoolplein door de gemeente vergoed. Een zandbak zal door Kans & Kleur of de Paschalisschool worden bekostigd. Welke van de twee wordt nu onderzocht.

De directie heeft een toelichting gegeven over de formatie voor het komende schooljaar. De MR kon zich hier goed in vinden en de personeelsgeleding heeft de formatie goedgekeurd.

De directie heeft duidelijk de inzet van de ondersteuningsuren zorg toegelicht en inzichtelijk gemaakt door middel van uren en percentages. Vorig schooljaar was de MR kritisch over de inzet van de extra ondersteuningsuren. De MR is positief over de inzet en besteding van deze uren in het afgelopen jaar en bovenal positief over de plannen voor komend schooljaar. Mede door de inzet van een flex-leerkracht en onderwijsassistent heeft de MR vertrouwen in voldoende ondersteuningsuren zorg.

De MR heeft positief geadviseerd op het voorstel ter besteding van de innovatiegelden. Deze gelden zijn eerder eenmalig beschikbaar gesteld. Daarmee zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van tablets. Uiteraard brengt dit ook weer hogere ‘onderhouds- en vervangingskosten’ met zich mee. Maar in het kader van de 21-eeuwse vaardigheden, lijkt dit een mooie impuls voor de Paschalisschool. Uiteraard wordt in de volgende schoolbegroting rekening gehouden met deze bijkomende kosten.

Voor komend schooljaar zijn er twee ouderplaatsen beschikbaar in de MR. De zittingstermijn van Bas Fleuren verloopt na 6 jaar trouwe dienst. De MR is heel blij met de input en expertise van Bas in de MR. Afgelopen jaar heeft Bas zich vooral gericht op de kennisoverdracht binnen de MR, waarvoor dank! Ook verloopt de zittingstermijn van Lisette Arbeider. Zij stelde zich eerder al herkiesbaar om wederom plaats te nemen in de MR. Fons Merkx heeft zich ook aangemeld als kandidaat. Verder zijn er geen belangstellenden geweest. Daarmee zijn verkiezingen overbodig geworden en verwelkomen wij met trots Fons Merkx in de MR. Natuurlijk is de MR ook erg blij dat Lisette Arbeider ook de komende 3 jaren zitting zal nemen in de MR.

De MR zal ook volgend jaar bestaan uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Een belangrijk punt is dan een verbeterd contact met de achterban.

Met vriendelijke groet,

De MR.