Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
20-04-2018

Verslag Medezeggenschapsraad april 2017

Algemene bespreekpunten met de directie

  • De MR is geïnformeerd over:
  • De status van de verhuizing van de Veenhof naar de Suikerberg
  • Aankomende personele wijzigingen
  • De inzet van het ouderportaal en Parro
  • De besteding van innovatiegelden
  • Tevredenheidsonderzoek onder ouders
  • Status van de vervangingspool

Ook u wordt uiteraard over deze zaken geïnformeerd via de maandagkrant. De MR is te spreken over de openheid en duidelijkheid waarmee de directie haar informeert.

Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Op 7 november 2017 is een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op de Paschalisschool. Wat houdt een RI&E in? Iedere werkgever, dus ook het bevoegd gezag van een school, moet risico’s op het brede terrein van arbeidsomstandigheden duidelijk in kaart hebben gebracht. De ernst van deze risico’s moet zijn beoordeeld. Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen (ter verbetering van de arbeidsomstandigheden) worden opgenomen.

De directie heeft de resultaten uit het onderzoek toegelicht. De MR zal erop toezien dat de voorgestelde maatregelen die in het plan van aanpak benoemd zullen worden, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Onderzoek naar de werkdruk van personeel

Er is extra geld ter beschikking gesteld om de werkdruk van het personeel te verlagen. Het team heeft een plan opgesteld ter besteding van deze extra middelen. De personeelsgeleding heeft dit voorstel unaniem goedgekeurd. Dit leidt tot het inzetten van een extra flex-leerkracht en een extra flex-onderwijsassistent.

Formatie schooljaar 2018/2019

De directie heeft de formatie voor het komende schooljaar toegelicht aan de MR. Binnen de MR wordt over het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en de verdeling van de FTE’s gesproken. Wij hebben geen zeggenschap over de leerkrachten per groep. Hierover beslist het team met de directie.

Er komen volgend jaar weer 15 groepen. In de volgende vergadering wordt de definitieve formatie aan de MR voorgelegd, ter goedkeuring. Wanneer de groepsindelingen bekend zijn, hoort u dit uiteraard via de maandagkrant.

Presentatie tussenresultaten CITO-M

De MR heeft een analyse ontvangen van de tussenresultaten van de CITO-M. De MR is tevreden over het stuk dat is opgesteld door de leerkrachten en Lucienne. In heldere taal zijn de resultaten uiteengezet en is een prognose gegeven richting de CITO-E score. Enkele groepen verdienen op bepaalde punten extra aandacht. De MR heeft er vertrouwen in dat de directie en het team hier scherp op toeziet.

Deelname aan de GMR

Vanwege het vertrek van Esther Gunsing, zal Perry Reffeltrath vanaf komend schooljaar haar plaats innemen in de Gemeenschappelijke  MedezeggenschapsRaads (GMR). Perry zal ook lid blijven van de MR. De MR is Esther erkentelijk voor haar inzet in de GMR en blij met de toezegging van Perry, om zowel zitting te nemen in de MR als in de GMR. Deze dubbele dekking verbetert de informatie-stroom tussen beide gremia.