Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar we samen leuke activiteiten organiseren

OR: Taken van de ouderraad

v.l.n.r. Irna Habing-Kruk, Marjanka Dinnissen-Bagci, Simone Rooyackers, Jeanette Furer, Astrid van Beek en Brenda Ermers

Oudervereniging Paschalisschool. 

Op school wordt er niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. Vieringen met Kerst, Sint, Carnaval, Kinderboekenweek en schoolreisje komen echter niet vanzelf tot stand. De Paschalisschool heeft een Oudervereniging. Dit is een groep ouders die hand- en spandiensten voor de school verricht en in overleg met de school de leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. In het dagelijks taalgebruik wordt het bestuur van de Oudervereniging ook wel aangeduid met 'Ouderraad'. Als Oudervereniging streven we ernaar om de leerlingen een leuke schooltijd te geven. De Oudervereniging is een zelfstandige organisatie met leden en een bestuur. Ouders zijn automatisch lid en betalen een ‘vrijwillige ouderbijdrage' voor de activiteiten die de vereniging voor hun kinderen organiseert. De ouderraad zet zich in om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Ouderbijdrage 

De Ouderraad vraagt de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage waarmee de leuke activiteiten op school worden betaald. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Zonder geld van de ouders kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is.

Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de Oudervereniging zijn plannen voor het komende schooljaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de contributie besproken. Voor dit jaar is dat € 33,- per kind.

Activiteiten 

De leuke activiteiten op school worden door de Oudervereniging en het team georganiseerd volgens een jaarplanning. De activiteiten worden bij de start van het nieuwe schooljaar verdeeld in werkgroepen. Als bestuurslid van de Oudervereniging kan men aangeven welke activiteit hij/zij samen wil organiseren. Natuurlijk kan de Oudervereniging altijd extra hulp van ouders gebruiken! Wilt u meehelpen bij een activiteit of heeft u een leuk idee voor een activiteit? Alle ideeën zijn welkom. Of heeft u een vraag of opmerkingen voor de Oudervereniging? Neem dan gerust contact op met de Oudervereniging.

De ouderraad bestaat uit:

Dagelijks Bestuur (DB):
Voorzitter:                  Simone Rooyackers
Secretaris:                  Brenda Ermers
Penningmeester:        Astrid van Beek
Bestuursleden:           Lotte Verschragen 
 

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in principe gekozen voor een periode van drie jaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen voor twee periodes. Zij kunnen niet ook in de MR plaatsnemen en kunnen geen groepsouder zijn. Indien nodig is Sylvia van der Burgh aanwezig bij de DB-vergadering. Zij is geen lid van  het DB.

Het DB vergadert meestal vooraf aan de groepsoudervergaderingen.

DB: 01-09-2020 / 01-10-2020 / 12-01-2021 / 26-05-2021 / 06-07-2021

Jaarvergadering met aansluitend groepsoudervergadering 14-10-2020

Groepsoudervergaderingen: 20-01-2021 / 02-06-2021

Groepsouders

Voor elke klas is een groepsouder. Groepsouders ondersteunen de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen dit met andere ouders in de klas.

Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Het volgende jaar kunnen zij zich weer beschikbaar stellen.

De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar. De groepsouders zijn naast de werkgroepen een onderdeel van de ouderraad.

 

Voor meer informatie mailt u naar:  paschalis.or@kansenkleur.nl

Hier vindt u de notulen van het DB en de groepsoudervergaderingen:

2020-05-14 notulen DB

2020-01-23 verslag groepsouderoverleg

2020-01-08 notulen DB

2019-09-17 notulen DB