Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

waar je het beste uit jezelf haalt

Ons onderwijs

Zichtbaar lerende leerlingen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie. 

Onze aanpak is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar wat werkt in de klas, om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten waardoor leerlingen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.

Voor meer informatie: visible-learning.org/.

Op de Paschalisschool maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de leerlingen door het gebruik van:

  • leerdoelen,
  • succescriteria,
  • coöperatieve werkvormen,
  • feedback,
  • de gezamenlijk leertaal.


Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden: 

  • Waar ga ik heen?
  • Waar sta ik nu?
  • Wat is mijn volgende stap?

Zo helpen we leerlingen hun eigen 'leraar' te worden. 

 

Hoe werken we in de groepen 1-2

Uw kind leert op deze leeftijd veel door te doen en te ontdekken. We noemen dat handelend leren. U herkent het vast wel. Wat uw kind de ene dag nog niet kan, kan hij/zij de volgende dag wel. Of juist andersom. Op school is dat niet anders. We willen hier op school zo goed mogelijk bij aansluiten. Bij ons op school doen we dat in de groepen 1-2 met Onderbouwd.

Onderbouwd, speels werken aan doelen

Uw kind kan al vroeg spelen als geen ander. En daar willen we bij de onderwijsmethode Onderbouwd gebruik van maken. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan uw kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat op een ontspannen manier kennis wordt vergaard. Die kennis heeft hij/zij in de volgende groepen nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

In drie stappen worden alle materialen aangeboden:

Leerstap 1: Introductie in de grote kring

Tijdens de eerste leerstap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd. Hierbij maken we gebruik van Villa Letterpret, Fred van de Rekenflat of Wim de Woordspin. Via poppenspel leren kinderen op een laagdrempelige en boeiende manier.

LeerstapLeerstap 2: Verwerking in kleine groepjes

Tijdens de tweede leerstap wordt het materiaal ingezet tijdens de werkles.

Leerstap 3: Individueel controlemoment

Voor alle kinderen is er een kaart waarop alle leervorderingen worden bijgehouden. Zo krijgt het kind zicht op welke materialen al beheerst worden en welke nog niet. Voor elk ontwikkelingsmateriaal dat goed gemaakt wordt door de kinderen, krijgen ze een stempel. Zijn alle materialen, die bij een bepaald doel horen, goed gemaakt, dan komt er een sticker op de kaart. Zo kunnen kinderen precies bijhouden wat ze al kunnen en waarmee ze nog moeten werken.

Volgen van de ontwikkeling

Bij de start van uw kind in groep 1 heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit is ongeveer twee weken nada uw kind is ingestroomd. We krijgen met dit gesprek een goed beeld hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan is verlopen.

De ontwikkeling van uw kind volgen we doelgericht met Onderbouwd. De observaties die de leerkracht tijdens de kringactiviteiten en het werken / spelen van uw kind doet zijn van groot belang. Bij elke aanbieding van een doel schat de leerkracht in of uw kind dit al kan. Als dat zo is, wordt er een zogenaamde verrijkingsopdracht aangeboden. Zo blijft en wordt uw kind uitgedaagd te leren. Heeft uw kind nog herhaling nodig? Dat past binnen het ‘leren’ van kleuters. Dan bieden we het materiaal op een later tijdstip nog eens aan. Vinden we dat uw kind extra aandacht nodig heeft op een bepaald gebied, dan nodigen we u uit voor een gesprek. Samen bespreken we dan wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en welke bijdrage u als ouder kan leveren.

Omdat kleuters zich op hun eigen manier en op hun eigen moment ontwikkelen, hebben we ervoor gekozen geen CITO - toets af te nemen in de groepen 1-2.

Rapport

In groep 2 krijgen alle kinderen voor het eerst een rapport in maart en in juni. 

Kinderen van groep 1 krijgen nog geen rapport. U wordt in juni wel uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Uiteraard kunt u altijd binnen lopen voor het maken van een afspraak voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

 

Hoe werken we in de groepen 3 t/m 8

Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in één groep. Ze beginnen met elkaar aan nieuwe onderdelen van de leerstof. Dit betekent niet dat elke leerling hetzelfde werk doet. Wij hanteren hierbij het IGDI model. Dit staat voor: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. Het is een instructiemodel met een zeer groot leerrendement. Leerlingen die minder instructie nodig hebben gaan, na een korte instructie, zelf aan het werk. Zij maken minder stof en krijgen daarnaast ander werk. Leerlingen die juist meer moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie. De instructie is in het kort in drie groepen onderverdeeld; verkorte-, basis- en verlengde instructie. We spreken daarom over onderwijs op maat, de leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van uw kind volgen we o.a. met de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Daarnaast nemen we in januari en in mei – juni CITO – toetsen af. Wanneer de ontwikkelings van uw kind extra aandacht nodig heeft, nodigen we u uit voor een gesprek. Uiteraard kunt u ook altijd zelf een gesprek aanvragen bij de leerkracht wanneer u daar behoefte aan heeft.

Rapport groep 3 t/m 8

Alle groepen krijgen in februari en in juni een rapport. Aan het begin van het schooljaar start u met het omgekeerde oudergesprek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft u in november uit te nodigen voor een voortgangsgesprek. De leerkracht nodigt u dan uit, maar u kunt ook als ouder aangeven een gesprek op prijs te stellen.

Groep 3 en 4

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen geleidelijk les in nieuwe vakken. Er wordt van ze verwacht dat ze steeds meer om kunnen gaan met gerichte taken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan begrijpend luisteren. Dit is de voorloper van begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen worden er verschillende strategieën, een soort regels aangeboden. Dit is bijvoorbeeld de strategie voorspellen. De strategie die in een week centraal staat, worden dan door de hele school gebruikt. In de groepen 3 en 4 doen we dat met voorlezen. In het eerste halfjaar worden de letters aangeleerd en kunnen de kinderen klankzuivere woordjes van drie letters lezen. In het tweede halfjaar worden de tweeteken- en drietekenklanken aangeleerd. Binnen de methode zijn er verschillende aanpakken. Er zijn immers ook al kinderen die al kunnen lezen. Deze kinderen volgen de Zon – aanpak.

Met rekenen worden de getallen van 1 t/m 20 aangeleerd. Er wordt gestart met ‘erbij’ en ‘eraf’ sommen en de kinderen verkennen de getallen tot 100 op de getallenlijn. Elke rekenles starten we met automatiseren.

De methode ‘De Vreedzame School’ maakt deel uit van het aanbod op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkelings van de kinderen. Dit geldt voor alle groepen. Meer informative vind u op de website onder “De Vreedzame School”.

Aan het begin van groep 4 beheersen de meeste kinderen de basisvaardigheden. Zij gaan beginnen met het toepassen van het geleerde. De kinderen die nog niet zo ver zijn krijgen extra aandacht. Naast lezen, rekenen en schrijven horen taal en spelling eveneens tot het basis-aanbod. Met lezen worden er steeds moeilijkere woorden aangeboden, ook het leestempo wordt geoefend. Bij taal speelt de woordenschat een belangrijke rol. Er wordt aandacht besteed aan zowel schriftelijke als mondelinge taalvaardigheden.

Met rekenen worden + en – sommen tot 100 aangeboden en de tafels van 1 t/m 10 worden aangeleerd. Naast het vermenigvuldigen behoren ook de deelsommen tot het basisaanbod.

Net als in groep 1 en 2 komen er in groep 3 en 4 wereld verkennende thema’s aan de orde. In groep 4 worden de muzieklessen door een vakdocent gegeven.

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 blijven we veel aandacht schenken aan rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. De nadruk wordt echter steeds meer gelegd op het toepassen van het geleerde en verdieping van de leerstof. Vanaf groep 5 zijn natuur en techniek, verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis aparte vakken. Voor begrijpend lezen gebruiken we verschillende teksten o.a. van Leeshuis. Elke week staat er een strategie door de hele school centraal. Deze strategie wordt ook bij Argus Clou toegepast. Argus Clou is de methode die wij gebruiken voor wereldoriëntatie. Engels staat vanaf groep 7 structueel op het lesrooster. Net als in de onderbouw vinden we de social emotionele ontwikkelings van kinderen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode ‘De Vreedzame School’. Er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en het zelfstandig werken van de kinderen. De kinderen leren presenteren door het houden van boekbesprekingen, spreekbeurten en het presenteren van zelfgemaakte PowerPoint presentaties. Ook hebben we een kinderraad vanaf groep 5. Een aantal keren per jaar vergaderen zij en praten mee over verschillende zaken die zij zelf inbrengen.

Methodes groep 3

Lezen Lijn 3 

De letter centraal

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.

Ontdek de wereld

Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

Samen leren lezen

Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Rekenen: Pluspunt digitaal

Schrijven: Pennenstreken

Methodes groep 4

Lezen: Estafette
Rekenen: Pluspunt digitaal
Schrijven: Pennenstreken
Spelling: Taal Actief spelling
Taal: Taal Actief 
Verkeer: Wijzer door het verkeer

Methodes groep 5 t/m 8

Lezen: Estafette
Rekenen: Pluspunt digitaal, groep8 Wereld in getallen 4
Schrijven: Pennenstreken (groep 5 t/m 8)
Spelling: Taal Actief spelling
Taal: Taal Actief 
Begrijpend lezen: Teksten van o.a. Leeshuis
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Natuur en techniek: Argus Clou
Geschiedenis: Argus Clou
Aardrijkskunde: Argus Clou
Engels: Groove.me (groep 7 en 8)

Bewaren