Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek om te leren én te spelen

Wat is de Brede School?

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd in de breedste zin. De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen/jongeren van 0–19 jaar staat hierin centraal. De samenhangende activiteiten binnen de brede school hebben tot doel de ontwikkelingskansen van kinderen in het gezin, in hun vrije tijd, op school en in de buitenschoolse opvangsituatie te verbreden.

In Wijchen werken vier kernpartners samen: De gemeente Wijchen Samenwerkingsstichting Kans en Kleur, De Eerste Stap en Meervoormekaar.

De Eerste Stap verzorgt de opvang voor de leerlingen van de Paschalisschool op beide locaties. Sinds augustus 2011 is peuterspeelzaal Hummelhonk op locatie Veenhof gehuisvest. Voor verdere informatie zie BSO en Hummelhonk.

Daarnaast participeren er binnen de Brede School Suikerberg nog andere partners, de bondgenoten; voetbalvereniging SC Woezik, turnvereniging de Leleaart, tafeltennisvereniging ONI, tennisvereniging Haanenbergh, schietvereniging Strijdlust, Leefbaarheidsgroep de Woezik en de Paschalisvereniging.

Dit schooljaar richt de Brede School zich voornamelijk op het verder ontwikkelen van cultuur-, kunst-, bewegen- en techniekaanbod. 

We weten dat cultuur, kunst, bewegen en techniek het leven van kinderen verrijkt en een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling. We willen dat alle leerlingen in aanraking komen met zo veel mogelijk vakdocenten op een van deze gebieden. Het budget is zeer beperkt. We werken samen met gekwalificeerde vakdocenten en werken ‘van binnen naar buiten’. Hiermee bedoelen we; Lessen onder schooltijd, activiteitenaanbod na de les, daarna kunnen kinderen doorstromen naar clubs, verenigingen, lessen. Dit jaar worden er activiteiten rondom bewegen, muziek en drama aangeboden. Dit aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid. De werkgroep brede school heeft de lead bij de uitvoering.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een Paschalisschool webwinkel 'na de les'. Wanneer deze gereed is kunt u uw kind(eren) digitaal opgeven en een eventuele bijdrage direct betalen. 

Muzieksubsidie gemeente Wijchen. 

Wist u dat u bij de gemeente Wijchen subsidie kunt aanvragen wanneer uw kind muzieklessen bij een vakdocent volgt? Hieronder vindt u de regeling. 

Uit: Regeling jeugdsubsidie Gemeente Wijchen 

 Artikel 1 Criteria voor een waarderingssubsidie voor muziekonderwijs  

1. De leerling is jonger dan 18 jaar en is woonachtig in de gemeente Wijchen.  

2. De leerling is lid van een muziekvereniging van de Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen.  

3. De leerling volgt muziekonderwijs dat gericht is op het behalen van een erkend muziekdiploma, niveau A en/of B in het cursusjaar 2017/2018.  

4. Het muziekonderwijs wordt verzorgd door een aantoonbaar bekwame muziekdocent.  

Artikel 2 Subsidiebedrag en aanvragen  

1. De toe te kennen subsidie bedraagt 1/3 van de scholingskosten (met inbegrip van examen-kosten) met een maximumbedrag van € 200,-- per leerling per cursusjaar.  

2. Aan een leerling wordt maximaal 3 cursusjaren subsidie verstrekt.  

3. De (ouders/verzorgers van de) leerling dient per cursusjaar een subsidieaanvraag in via het daarvoor beschikbare subsidieformulier.  

4. De aanvraag om een subsidieverlening wordt ingediend vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar.  

5. Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst behandeld waarbij aanvragen van leerlingen die al 1 of 2 keer een subsidie hebben ontvangen, voorrang krijgen boven eerste aanvragen.  

 

Er zijn verschillende muziekverenigingen waar uw kind lid kan worden. U kunt zelf kiezen bij welke vereniging. 
Harmonie DOV (Door Oefening Volmaakter) Wijchen 
https://dovwijchen.wordpress.com/  

K en V (Kunst en Vriendschap) Balgoy 
https://kenv-balgoy.wix.com/kenv  

Meer informatie over deze regeling en aanvragen kan via de website van het Cultuurknooppunt 
www.cultuurknooppunt.nl Op dit moment is de site van de gemeente rondom de subsidie niet beschikbaar.