Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt
9-11-2017

Verslag Medezeggenschapsraad november 2017

Bevindingen van de eerste weken

Onze nieuwe directeur Lieke van de Ven heeft haar bevindingen van de eerste weken met ons gedeeld. De bevindingen en aandachtspunten zijn door Lieke duidelijk verteld. De MR is tevreden door de positieve en energieke insteek van Lieke. Haar communicatie is duidelijk en concreet. Dat maakt het onderwijsproces en de ontwikkelingen die vanuit de directie worden ingezet transparant.

Eigen Risicodragerschap (ERD)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (overkoepelend orgaan) van Stichting Kans en Kleur heeft ingestemd met het Eigen Risicodragerschap (ERD). Het ERD betreft het actuele vervangingsbeleid van Kans & Kleur. Met dit vervangingsbeleid beoogt Kans & Kleur goed verzuim- en vervangingsbeleid uit te voeren. De GMR heeft haar vertrouwen geuit.

De directie heeft het ERD mondeling aan ons toegelicht en is positief over de wijziging in het vervangingsbeleid.

 

Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In december 2017 wordt een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op alle scholen binnen Stichting Kans en Kleur. Zo ook op de Paschalisschool.

Wat houdt een RI&E in? Iedere werkgever, dus ook het bevoegd gezag van een school, moet risico’s op het brede terrein van arbeidsomstandigheden duidelijk in kaart hebben gebracht. De ernst van deze risico’s moet zijn beoordeeld. Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen (ter verbetering van de arbeidsomstandigheden) worden opgenomen.

De directie heeft deze procedure toegelicht. De MR zal erop toezien dat de voorgestelde maatregelen die in het plan van aanpak benoemd zullen worden, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Privacy beleid

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (overkoepelend orgaan) van Stichting Kans en Kleur heeft ingestemd met het Privacybeleid. De directie heeft de gevolgen van dit privacy beleid voor de Paschalisschool aan de MR toegelicht. De MR zal erop toezien dat de vastgestelde acties worden nageleefd en uitgevoerd.

Opbrengstenkatern CITO E

De opbrengstenkatern van CITO-E is duidelijk en helder samengevat voor de MR door Lucienne van Summeren. De MR is tevreden over de heldere en duidelijke taal waarin dit stuk is geschreven. De opbrengsten zijn besproken en de aandachtspunten zijn door de directie toegelicht. Er zijn duidelijke plannen en acties uitgezet door de directie ter verbetering van de aandachtspunten. De MR heeft hierin haar vertrouwen geuit.

Activiteitenplan MR aangepast

De evaluatie van de jaarplannen van de Paschalisschool vindt plaats in juni in plaats van november. De aangepaste versie is te vinden op onze website.