Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Verzamelde vragen over de groepsindeling.

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GROEPSINDELING

VRAAG 1:

Hoe ziet de indeling van een leerling in de toekomst eruit? 

Antwoord:
We proberen met voorbeelden duidelijk te maken hoe deze indeling er in de toekomst voor uw kind uitziet:

VRAAG 2:

Op basis van welke criteria worden de groepen samengesteld?

Antwoord:
De samenstelling van de groepen wordt gedaan aan de hand van het protocol dat wij hebben opgesteld en dat wij al jaren hanteren (zie voor meer informatie schoolgids, protocol indeling leerlingen).

VRAAG 3:

Had dit niet eerder gecommuniceerd kunnen worden?

Antwoord:
Als je een verandering wil bewerkstelligen wordt dit eerst in het team besproken en vervolgens met de MR en het bestuur. In de communicatie wil je vervolgens zo concreet mogelijk kunnen zijn. De tijden van Corona hebben de besluitvorming en de uitwerking daarvan niet makkelijker gemaakt.
Het besluit hadden we, zoals gemeld in de boodschap, komend schooljaar willen maken maar het huidige leerlingenaantal heeft dit proces versneld.

VRAAG 4:

Hoe gaan andere scholen met de leerlingenkrimp om?

Antwoord:
Scholen die hier in de buurt liggen doen dat op de volgende manier:
• De Buizerd is een Jenaplanschool en werkt met stamgroepen
• Paulusschool gaat komend schooljaar geheel over naar heterogene groepen (zij doen dus ineens wat wij gefaseerd doen)
• De Viersprong is overgegaan tot het werken in combinatie groepen

VRAAG 5:
Kunnen de vragen die de MR heeft gesteld aan de directie en de antwoorden die daarop zijn gegeven, met alle ouders/verzorgers gedeeld worden?

Antwoord:
Hierbij de passage uit de MR vergadering:

Er is ruimte om vragen aan Lieke te stellen vanuit de MR. De vragen staan hieronder weergegeven, met daarbij de antwoorden van Lieke:

5.1 Wat zijn straks de criteria voor het verdelen van leerlingen over groepen?

Antwoord Lieke: Eerder waren er al combinatie groepen. De criteria zijn dus al bekend binnen de Paschalisschool.

5.2 Als er een herverdeling plaatsvindt van leerlingen op basis van de criteria, kan dat tot gevolg hebben dat leerlingen alsnog moeten switchen van groepen?

Antwoord Lieke: Een leerling die begint in groep 3, gaat naar groep 4, dus je blijft een vaste kern. Je hebt in een combinatie-groep een leerkracht twee jaar.

5.3 Wat is het concrete plan, wanneer de MR vandaag tegenstemt?

Antwoord Lieke: Dan moet het team/de directie terug naar de tekentafel.

5.4 Ga je na groep 1-2 nieuwe groepen 3-4 samenstellen en vanaf daar door?

Antwoord Lieke: Dat is inderdaad niet te vermijden, omdat de groepen 1-2 niet parallel lopen. De her-indeling heeft te maken met de verdeling jongens-meisjes, etc. De basisgroep vormen doe je pas in groep 3-4. Daarmee verandert de wijze van indelen niet.

5.5 Hoe wordt er omgegaan met broertjes en zusjes die in leeftijd dicht bij elkaar liggen?

Antwoord Lieke: dit vindt altijd in overleg met ouders plaats.

5.6 Wordt er rekening gehouden met de samenstelling van groepen die extra zorg en instructie behoeven?

Antwoord Lieke: Je kunt dit natuurlijk nooit helemaal voorzien en ondervangen, maar uiteraard wordt dit meegenomen in het plan.

5.7 Zijn er al andere scholen binnen K&K die dit model toepassen?

Antwoord Lieke: Er zijn scholen die hun groepen indelen, zoals wij dat nu gaan doen. Maar die kiezen hier bewust voor. Wij kiezen hiervoor met als doel een evenredige verdeling van leerlingen over de groepen. Dat is niet onze visie. Onze visie is: leren zichtbaar maken en iedere leerlingen op zijn/haar niveau te laten werken. Het is geen ‘bijzonder’ onderwijs, zoals dalton of jenaplan. Daarmee zou je de visie van de school namelijk veranderen. Het is ook geen wens, maar uit noodzaak geboren vanuit de krimp van de leerlingen. Er hoeven geen andere lesmethodes aangeschaft te worden om de combinatie groepen te bedienen. De benodigde differentiatie die deze invoering behoeft, is nu ook al de dagelijkse praktijk voor de groepen. Het zou juist ook veel voordelen kunnen opleveren, door leerlingen op niveau te kunnen bedienen. Ook het feit dat er nu digitale rekenmethodes zijn ingevoerd, zal hierbij voordelen opleveren.