Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

Paschalisschool

een plek waar je je thuis voelt

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

26-04-2018

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School.

In de Vreedzame Schoollessen wordt een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Ook leren de leerlingen op een goede manier met elkaar te communiceren en hoe men met gevoelens om kan gaan. Daarnaast leren de kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid op kunnen lossen. Soms komen leerlingen er samen niet uit. Dan kan iemand die niets met de situatie te maken heeft, bemiddelen bij het oplossen van het probleem. Wij noemen dat ‘mediatie’. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn speciaal opgeleid om te bemiddelen als dat nodig is.

Ook gedurende dit schooljaar besteden alle klassen hier aandacht aan. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen wij u per blok op de hoogte stellen waar we op dat moment schoolbreed mee bezig zijn.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Kijkt u dan eens op www.vreedzameschool.nl of neem contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep SEO, Kaily Tiellemans.

Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om via school in te schrijven voor de Avond-4 Daagse 2018. De avond 4-Daagse dit jaar is van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8  Juni. De te lopen afstanden die dit jaar worden uitgezet door wandelvereniging de Posthoorn zijn 5, 7,5  en 12,5 km. Dit zijn dezelfde afstanden als vorig jaar. De startlocatie is ook weer dit jaar: Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen. Onder meer vindt u verdere informatie over het inschrijven. Het inschrijfbriefje kunt u hier  downloaden.

Na meer dan 33 jaar onderwijs te hebben gegeven is het tijd geworden voor andere belangrijke en mooie dingen in het leven. Ik heb altijd met héél veel plezier lesgegeven en de kinderen gestimuleerd bij hun speciale, individuele capaciteiten. Elk kind was bijzonder voor mij. Ik kijk terug op een mooie tijd met veel veranderingen en ontwikkelingen. 

Met ingang van 1 juni aanstaande ga ik met pensioen. Dat betekent dat vrijdag 25 mei mijn laatste werkdag op de Paschalisschool zal zijn. Na schooltijd vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om elkaar via een handdruk gedag te zeggen.

Vanaf donderdag 31 mei zal Pieta van der Wielen, naast haar werkdagen op maandag en dinsdag in groep 4A, mijn werkdagen op donderdag en vrijdag vervangen tot het einde van dit schooljaar.

Dank u wel voor de fijne en goede samenwerking van de afgelopen jaren. Ik wens u en uw kinderen het allerbeste en heel veel moois voor de toekomst. 

Met vriendelijke groet,

 

Philomea Willems

Beste Ouders,

Aan het eind van dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe ouders!

Wat doet de MR De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR van de Paschalisschool bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 keer per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en praat je graag mee over het beleid van de Paschalisschool? Meld je dan aan! Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei 2018 via MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan uiteraard ook! De eerstvolgende vergadering is op maandag 14 mei om 19.30 uur (Aanmelden kan via MR.Paschalis@kansenkleur.nl).

Algemene bespreekpunten met de directie

 • De MR is geïnformeerd over:
 • De status van de verhuizing van de Veenhof naar de Suikerberg
 • Aankomende personele wijzigingen
 • De inzet van het ouderportaal en Parro
 • De besteding van innovatiegelden
 • Tevredenheidsonderzoek onder ouders
 • Status van de vervangingspool

Ook u wordt uiteraard over deze zaken geïnformeerd via de maandagkrant. De MR is te spreken over de openheid en duidelijkheid waarmee de directie haar informeert.

De kinderen van de schakelklas bezoeken 17 mei van 9.00 – 10.30 uur de Wijchense molen. Vooraf wordt er in de klas gewerkt in een werkboek over molens. Tijdens het bezoek vertelt de molenaar over zijn molen en zijn werk.

Veel plezier allemaal!

Op dinsdag 24 april vieren de juffen van groepen 3 en 4 hun verjaardag. Voor deze dag hebben we circus Pompidom uitgenodigd. De artiesten leren de kinderen een aantal optredens te verzorgen. We gaan samen een aantal mooie acts uitwerken zoals: Chinese acrobaten, sterke mannen, clowns en vuurdansers. Dit alles wordt afgesloten met een echte circusvoorstelling op school.

Veel plezier allemaal!

Juffen van groep 3 en groep 4.
 

13-04-2018

Eind november 2017 heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt 33 Euro per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het schoolreisje in juni mogelijk!

 

Donderdag 26 april is de laatste werkdag van Esther op de Paschalisschool. Na de meivakantie gaat ze aan de slag als directeur bij BS De Koningin Julianaschool te Heteren. Met het team en leerlingen nemen we gedurende die dag afscheid van een geweldige leerkracht en een zeer gewaardeerd MT lid. Voor ouders is er gelegenheid om van 14.00 tot 15.00 uur in de koffiekamer Esther gedag te zeggen.

Namens het team,

Lieke van de Ven

Alle scholen van Kans & Kleur meten eenmaal per twee jaar de tevredenheid onder alle ouders. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Via een e-mailbericht krijgt u een uitnodiging met een directe link naar deze vragenlijst. We hebben per gezin één e-mailadres gebruikt. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Mocht u geen e-mailbericht hebben ontvangen dan kunt u terecht bij Lieke van de Ven. Invullen kan t/m vrijdag 20 april. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen van de bovenbouw krijgen overigens ieder jaar een vergelijkbare vragenlijst. De vragenlijst voor leerlingen wordt ook deze maand ingevuld.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

12-04-2018
Schakende kinderen uit de middenbouw kunnen zich nog individueel of per school inschrijven voor het toernooi tot en met aanstaande dinsdag. Als je mee wilt doen stuur je vóór 18 april een email met je naam, groep, school en geboortedatum naar uvsjeugd@gmail.com.
 
De toernooidag (21-4-2018) gaat als volgt:
Aanmelden tussen 12:00 en 12:40
Om 12:45 begint de eerste ronde.
Iedereen speelt 5 ronden van 15 minuten per persoon per partij.
Aansluitend is er om 15:45 de prijsuitreiking.
Deelname is gratis!
Locatie is Basisschool De Geldershof, Laauwikstraat 11 6663 CD Lent
 
vriendelijke groeten,
Jeugdschaak UVS Lent

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Op 23 en 26 april bezoeken de groepen 1-2 de Sfeertuin van Willems.  Dit is een alternatief tuindersbedrijf dat zich richt op onderwijs. 

De kinderen krijgen een rondleiding door de tuin, met uitleg over de tuin, de herkomst, het verantwoord telen van groenten en fruit, de aanwezige kunstwerken en er is ook een heus insectenhotel. Kortom, we gaan allemaal veel dingen bekijken en er van leren.

Veel plezier allemaal!

 

Het duurt nog even, maar dan gaat de avond4daagse van start. Jullie worden via de maandagkrant geinformeerd om hiervoor in te schrijven. Noteer alvast de datum van de 4daagse: dinsdag 5 juni tot vrijdag 8 juni.
 
Groeten van de werkgroep avond4daagse,
 
Karin, Catheleyne en Ingrid.
7-04-2018

Alle ouders die zich opgegeven hebben om te helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 20 april, zijn ingedeeld bij een groepje of hebben een taak.

De ouders die willen begeleiden bij de groepen 3, graag om 9.05 uur op de Suikerberg aanwezig zijn.

Ouders die zich opgegeven hebben om te begeleiden bij de groepen 1-2, graag om 8.50 uur op de Veenhof aanwezig zijn. Zij lopen dan samen met de kinderen naar de Suikerberg om daar om 9.15 uur aan de gezamenlijke start te beginnen.

Alvast hartelijk bedankt! 

Werkgroep Koningsspelen

Op het schoolrapport is de woordenschat een van de onderdelen onder het kopje taal. Als je kind achterblijft op woordenschat, zal het vaak ook achterblijven met het onderdeel begrijpend lezen. Als je onvoldoende begrijpt wat je leest, heeft dat gevolgen voor alle andere schoolvakken. Hieruit blijkt dat woordenschat heel erg belangrijk is!

Het goede nieuws is dat jij als ouder heel veel kunt bijdragen aan het ontwikkelen van een goede woordenschat, misschien zelfs wel meer dan de school!

In dit artikel lees je waarom dat zo is, en hoe je zelf de woordenschat van je kind kunt verbeteren.

Klik hier om naar het artikel op de website te gaan.

De lezing 'Nieuwsgierigerwijs' op dinsdag 3 april gaat NIET door, wegens te weinig aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad

Als werkgroep verkeer zijn we samen met de directie en de gemeente bezig de verkeerssituatie rondom school veiliger te maken.  Nu de verhuizing van de kleuters naar de Suikerberg aanstaande is, zullen er andere aanpassingen gedaan moeten worden. Dit vergt nader overleg en tijd. Tot die tijd willen we de eerder gemaakte regels opnieuw onder de aandacht brengen:

 • Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen drie gebracht en gehaald worden op het pleintje (de driehoek bij de zij-ingang). De ouder/verzorger verlaat samen met het kind het pleintje zodat het kind niet zelf oversteekt. Op deze manier zal de doorstroom op het fietspad beter gaan. 
 • Om opstoppingen te voorkomen aan de kant van de voetbalvelden bij de fietspoort, is het de bedoeling dat de ouder/verzorger doorfietst voorbij het tweede hek. Daar kan afgesproken worden zonder dat er iemand hinder van ondervindt. 

Als we met elkaar proberen de situatie rond de school zo veilig mogelijk te maken door ons te houden aan bovenstaande regels is dit een kleine stap in de goed richting.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Werkgroep verkeer

Het schoolreisje komt al in zicht. De leerlingen van groep 1/2 gaan op donderdag 14 juni naar Hullies in Uden. De andere groepen gaan op woensdag 13 juni.

De groepen 3/4 gaan naar Julianatoren, groep 5/6 naar Toverland  en de groepen 7/8 naar de Efteling. Voor beide dagen zoeken wij begeleiding. (behalve voor groep 7/8, deze groepen hebben voldoende hulp)

U krijgt deze week een mail van de groepsouder met de vraag om zich op te geven wanneer u eventueel mee wilt als begeleiding. U kunt zich tot 26 maart bij hem/haar opgeven. Daarna krijgt u z.s.m. bericht of u mee kan of niet. 

Met vriendelijke groet,

namens de schoolreiswerkgroep,

Dorris Isabelle en Paola van Thiel

 

14-03-2018

Op donderdag 29 maart vieren we met elkaar Pasen op school. We gaan in alle klassen genieten van een Paasontbijt. Iedereen maakt voor elkaar een ontbijtje. Op maandag 19 maart worden de lootjes getrokken en weet iedere leerling voor wie ze het ontbijt gaan verzorgen. Het is de bedoeling dat de witte zak leuk versierd wordt. Het gaat erom dat de kinderen zoveel mogelijk het ontbijtje voor elkaar maken, om een klasgenootje blij te maken. (De papieren zak en brief met lootje worden dinsdag of woensdag 13 en 14 maart uitgedeeld. Uiterlijk 16 maart moet het lootje weer bij de leerkracht ingeleverd zijn.)

De ouders van kinderen met een dieet zullen zelf moeten bepalen of hun kind mee kan eten met dit Paasontbijt. Mocht uw kind een aangepast menu nodig hebben, dan kunt u bij de leerkracht aangeven dat u voor uw eigen kind een ontbijtje maakt en daarom niet mee loot.

In het kort: 

 • Let op de hoeveelheid: een kleuter eet minder dan een kind uit groep 8.
 • Het is zonde om dat wat over is weg te gooien.
 • Cadeautjes, snoep en chocola horen niet thuis in een ontbijt.
 • Wat natuurlijk wel mag, is een croissantje, ontbijtkoek, krentenbol, zoet beleg, een gekookt eitje etc.
 • Drinken en iets lekkers bij het ontbijt wordt door de ouderraad verzorgd.
 • Schrijf duidelijk op de witte zak voor wie het ontbijtje is.
 • De kinderen kunnen in de gekregen witte zak de ontbijtspullen weer mee naar huis nemen.
 • Alle kinderen nemen één dag van te voren (woensdag 28 april), hun eigen bestek, een bord en een beker mee naar school voorzien van hun naam.
 • Denk ook aan een klein lepeltje voor een eventueel eitje of klein toetje.
 • Maak het ontbijtje zo, dat iedereen het zelf ook leuk en lekker zou vinden om te krijgen!  

Met vriendelijke groet,

werkgroep Pasen

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. We hebben instemmings-, advies- en initiatiefrecht. In het belang van de kinderen van de Paschalisschool, wil de MR graag haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen en de begeleiding daarvan. Daarom nodigen wij u graag uit voor een lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier  de uitnodiging. Noteert u de datum vast in uw agenda?

U kunt zich aanmelden via: mr.paschalis@kansenkleur.nl

We hopen u te zien op dinsdag 3 april.

Hartelijke groet,

De Medezeggenschapsraad

8-03-2018

Tijdens de kindergemeenteraadsverkiezingen van 2017 hebben wij, Imke de Grood en Roos Halma, met ons idee gewonnen. Het is voor ons bijna niet voor te stellen hoe het is om geen energie te hebben om naar school te gaan, te sporten, buiten te spelen of kunst te maken.

Kinderen met een energiestofwisselingsziekte hebben die energie niet! “DUS is ons idee dat we allemaal samen, door het maken van kunst, geld ophalen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte”. Vanaf nu gaat ons project van start. Twaalf scholen van de gemeente Wijchen doen mee. Alle kinderen gaan een kunst ontwerp maken van een Engelse bulldog. Bij elke school wordt er één of misschien meerdere winnende ontwerpen gekozen.

Aan elke school is een kunstenaar gekoppeld welke het gekozen ontwerp op een beeld van een Engelse bulldog gaat schilderen. Zo’n bulldog is bijna 1 x 1 meter groot. Als alle honden klaar zijn komt er een expositie in de kasteeltuin van het Kasteel in Wijchen.

Uiteindelijk zullen de honden op 19 juni door een bekende Nederlander geveild worden. Hiervoor zullen we ondernemers van Wijchen uitnodigen. We hopen tijdens deze veiling een mooi bedrag bij elkaar te halen. Deze opbrengst gaat naar het onderzoek van Professor Dr. Jan Smeitink aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, die zich inzet voor de ontwikkeling van het medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

We hopen dat alle kinderen net zo enthousiast zijn als wij en de mooiste ontwerpen maken. Wij zijn benieuwd naar de eindresultaten.

Energieke groetjes, Imke & Roos

8-03-2018

 

Maandag 19 maart starten de groepen 1 t/m 8 met een kunstproject: “De Kunstweken”.

Alle kinderen maken kennis met ‘n beroemde kunstenaar zoals Van Gogh, Picasso, Mondriaan, Kandinsky, Haring, Matisse of Miró. Einddoel van de kunstweken is dat alle kinderen op eigen niveau een kunstwerk maken.

Eerst maken ze kennis met de kunstenaar en wordt er een kunstwerk gemaakt op papier. Daarna wordt door elk kind de papieren versie van hun kunstwerk op een echt schildersdoek gemaakt.

Alle kunstwerken kunt u, samen met uw kind(eren), komen bekijken en bewonderen op vrijdag 30 maart in ons Suikerbergmuseum van 11.15 tot 12.00 uur en in het Veenhofmuseum van 11.30 tot 12.10 uur. (12.00 uur en 12.10 uur is tevens eindtijd van deze lesdag i.v.m. Goede Vrijdag).

De papieren versie wordt opgestuurd naar de organisatie van “de Kunstweken”. Zij plaatsen alle kunstwerken op een persoonlijk online museum. Zie: www.kunstweken.nl

Er is een mogelijkheid om het kunstwerk van uw kind af te laten drukken op een beker, mok, broodtrommel, kaart enz. Hiervoor krijgt u na 30 maart een brief met informatie.

Een deel van de opbrengst van deze museumwinkels gaat naar het jeugdcultuurfonds. Zij zetten zich in om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch de mogelijkheid te geven om lessen te volgen op kunst-cultuurgebied.

We hopen dat “de Kunstweken” van ieder kind een kunstenaar maakt.

We wensen de kunstenaars in spé veel succes!

Veel plezier!

ICC-coördinatoren

1-03-2018

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de Kinderkaravaan. De kinderkaravaan is een interactieve woord en communie viering waarin het verhaal van Joseph de dromer centraal staat. De kinderen komen binnen met de bolderkar en een kind is verkleed als Joseph met de gekleurde jas. De kinderen hebben veel taken in de viering. Ze worden vaak naar voren gevraagd. Al participerend leren ze het verhaal en de moraal erachter kennen. Ook is de liturgie zo gemaakt dat de kinderen al doende leren wat de symbolen betekenen. Er is gebleken dat zowel ouders als kinderen deze viering erg leuk vinden en er veel van leren. De kinderen van de gehele parochie ontmoeten elkaar! 

We zien jullie graag op 11 Maart om 11.00 uur in Heumen. 

Pastor Marieke Drent

 

 

Op dinsdag 13 maart is er een informatieavond over pubers voor alle opvoeders in Wijchen. Op het Maaswaal College aan de Oosterweg zijn ouders welkom vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19:30. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Ouders kunnen tijdens de avond twee informatierondes bijwonen over een van de onderstaande onderwerpen.

 • Wat is puberteit en wat kun je verwachten als je kind gaat puberen.
 • Sociale media en internet. Ze doen er meer dan je denkt.
 • Kun je het gedrag van je kind veranderen.
 • Omgaan met conflicten.
 • Alcohol en drugs, wat gebruiken ze en kun je gebruik voorkomen.
 • Huiswerk: help je wel of niet.
 • Hoe voorkom ik dat mijn kind schulden maakt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar j.warris@meervoormekaar.nl

28-02-2018

In de week van 12-16 maart is er landelijk de week van het geld. Een onderdeel hiervan is Bank voor de klas. 

Bank voor de klas is een samenwerking tussen 16 Nederlandse banken. Doel van deze samenwerking is om kinderen financieel bewust te maken. Want financieel bewustzijn op jonge leeftijd, is de basis van financiële zelfredzaamheid later.

Financiële educatie heeft nu nog geen vaste plek in het onderwijs. Daardoor krijgen leerlingen de stof alleen bij andere vakken, zoals rekenen. Maar hoe ‘kweek’ je financieel bewustzijn? Daarvoor is Bank voor de klas gemaakt: een programma voor financiële educatie, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Met Bank voor de klas geven duizenden enthousiaste bankmedewerkers gastlessen. Op basisscholen in heel Nederland, tijdens de Week van het geld.  

Wij gaan deze gastlessen verzorgen voor de groepen 6, 7 en 8 op de Paschalisschool. Een gastles duurt 90 minuten. We hebben er veel zin in.

Groet,

Frank Nillesen (Achmea Bank) en Ingrid Ermers (Rabobank)

Woensdag 28 februari krijgen alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis om 14.00 uur. De kinderen van groep 1 krijgen nu nog geen rapport. Zij krijgen een rapport bij de overgang naar groep 2. 

Het rapport zit in een 'groeimap'. Dat betekent dat er elk jaar één rapport bij komt. Op die manier hebben we aan het eind van de basisschoolloopbaan van uw zoon/dochter alle rapporten in deze map zitten. Het is prettig wanneer u tijdens het voortgangsgesprek het rapport weer bij de leerkracht inlevert.

In de week van 5 t/m 9 maart, vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 6. Er is tevens een voortgangsgesprek voor de kinderen die vanaf de start van het schooljaar in groep 1 zitten en alle de kinderen die tot en met oktober zijn ingestroomd. Mocht u het niet zeker weten, overlegt u dan met de leerkracht van uw kind. 

De leerlingen van groep 6 mogen bij dit gesprek aanwezig en ontvangen tevens een eerste indicatie betreffende de uitstroom richting voortgezet onderwijs. Het is aan u als ouder om te beslissen wat u wenselijk vindt. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben deze gesprekken al gevoerd, samen met hun ouders en leerkracht. Voor de overige groepen worden alleen de ouders uitgenodigd.

Woensdag 28 februari om 08.30 uur zullen de inschrijflijsten er weer hangen. Voor groep 1-2 is dit op de Veenhof aan de prikborden. De lijsten van groep 3 en 4 hangen naast het halletje van groep 7A en voor de groepen 5 en 6 kunt u terecht naast groep 6A.

Wij vinden het belangrijk met elkaar in gesprek te zijn over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Denkt u eraan zich in te schrijven?

Met vriendelijke groeten,

Team Paschalisschool

Kom jij ook in ons schoolorkest spelen? Probeer nu uit!

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen. Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden. Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie kun je uitproberen of je een muziekinstrument bespelen en samen muziek maken leuk vindt. Voor de kennismaking kun je kiezen uit: saxofoon , trompet, bugel, klarinet en fluit.

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het schoolorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, tot aan de grote vakantie.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is een optreden op zaterdag 23 juni.
 • De bijdrage is € 45,- voor dit schooljaar.

De lessen voor het schoolorkest zijn in Noorderlicht (de Paulusschool) op vrijdag middag vanaf 14.30 uur. De lessen starten op vrijdag 23 maart. Wil je meer weten? Op vrijdag 16 maart 14.30 uur is er een bijeenkomst voor meer informatie, voor ouders en kinderen. Dan zijn er de instrumenten, kun je advies vragen en ook gelijk inschrijven. Deze bijeenkomst is ook op de Paulusschool. Wil je ook een blaasinstrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee! Dit kan op de website van het Cultuurknooppunt; http://cultuurknooppunt.nl/muziek-in-de-brede-school/ Aanmelden kan tot 19 maart.

Kom jij ook meedoen met De Muziekhelden? Heb je nog vragen? Meer informatie: Anne-Marie Dennissen annemarie@cultuurknooppunt.nl / 06-4465 6476

De medezeggenschapsraad hecht veel waarde aan nauw contact met haar achterban. We hebben immers een adviserende rol in het beleid van de school. Op sommige punten kunnen we zelfs instemming verlenen. Dit willen wij graag doen in goed overleg met onze achterban (personeel en ouders). Daarom hebben wij sinds dit jaar een nieuwe functie in de MR in het leven geroepen, te weten 'communicatie achterban'. Deze functie wordt vervuld door Joep Janssen (personeel) en Lisette Arbeider (ouder).

Voor vragen, opmerkingen, verbeterpunten of initiatieven inzake het schoolbeleid staan wij graag open voor een gesprek of mailcontact. Jullie kunnen ons bereiken via ons mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Medezeggenschap doen we samen!


Hartelijke groet van de MR

Voor de nieuw op te zetten werkgroep "versieren" zoeken wij mensen die het leuk vinden om de school voor de verschillende feesten (sinterklaas, kerst, carnaval en wellicht meer) te versieren en vooral ook mee te denken hoe het beter en leuker kan. Deze groep zal ook zorgen voor vervanging van afgeschreven versiering.

Het idee is om een app-groep te maken en per feest op die manier een oproep te doen om te versieren.

Vind je het leuk om hiermee een steentje bij te dragen? Geen je op via or.paschalisschool@kansenkleur.nl

16-02-2018

De vakantie is weer voorbij en het lijkt weer even geleden, maar we willen graag nog even stil staan bij het Carnavalsfeest. Wat was het gezellig, hossen en dansen in de aula met leuke optredens en natuurlijk de Carnavalsoptocht. Wat heeft iedereen zijn best gedaan voor mooie outfits en wat waren er weer veel bijzondere en originele wagens en loopgroepen. Wil je zelf nog even nagenieten, je kunt de foto's nu online bekijken!

 

 

Afgelopen week hebben alle kinderen het Sjors Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen. Dit boekje is een initiatief van de gemeente en Sport Service Wijchen (Samenwerkingsstichting Kans & Kleur) en speciaal bedoeld voor alle schoolkinderen van 4 t/m 13 jaar.
Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van bijna alle sportaanbieders in Wijchen.

 

De groepen  4A en 4B gaan vrijdag 2 maart op bezoek bij de molen. Vooraf wordt er in de klas gewerkt in een werkboek over molens. De molenaar vertelt over de molen en zijn werk.

 • Groep 4A bezoekt de molen van 10.45 - 12.15 uur.
 • Groep 4B bezoekt de molen van 09.00 - 10.30 uur.

Veel plezier!

Vanuit CMK-2 project (Cultuur Met Kwaliteit) worden er 2 muzikale workshops aangeboden voor de groepen 1-2 op maandag 26 februari en maandag 14 mei. In de workshop wordt gebruik gemaakt van klankstaven en handbellen.

Veel plezier!

Houd jij van schaken? Geef je dan nu op voor het schaaktoernooi op zondag 25 februari!

Op zondag 25 februari vindt het 
jaarlijkse Basisschool Schaaktoernooi plaats. Het is een kampioenschap van Wijchen en omstreken. Verschillende scholen uit de regio zullen tegen elkaar strijden in teams van 4 spelers. 
​H​et schaaktoernooi is bedoeld voor kinderen uit de groepen ​5 t/m 8. Natuurlijk wil de Paschalisschool ook meedoen en kans maken op een beker.
 
​Wil jij het Paschalisschool-schaakteam komen versterken? Geef je dan nu op, door een mail te sturen aan: kaily.tiellemans@kansenkleur.nl​
3-02-2018

Het dreigende lerarentekort in het primair onderwijs heeft inmiddels ook onze regio bereikt. De vervangerspool was de afgelopen week in zijn geheel leeg. Concreet betekend dit dat op veel scholen zieke leerkrachten, griepgolfje, niet vervangen konden worden.

Op de Paschalisschool hebben we de afgelopen week met kunst- en vliegwerk kunnen voorkomen dat klassen onbezet waren. Het moment dat ook wij niet in staat zullen zijn adequaat vervangingen in te zetten bij ziekte komt dichterbij. In een volgende MR zal deze ontwikkeling zeker onderwerp van gesprek zijn. Het is wel zo dat wij als school bij een eerste dag ziekmelding de kinderen niet naar huis zullen sturen. Kinderen zullen dan verdeeld worden over andere groepen. 

Onze leerkrachten zien het lerarentekort steeds groter worden en maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs voor uw en onze kinderen. Dat is een van de redenen geweest dat er afgelopen tijd acties zijn gevoerd en stakingen zijn geweest. Het kan zo niet langer. Ook de komende maanden zal het primair onderwijs via het PO-front landelijk aan de bel blijven trekken door middel van estafette stakingen, om aan te geven dat het water ons aan de lippen staat. Wij hopen daarom hierbij op uw steun en begrip.

Het team van de Paschalisschool. 

Misschien hebben jullie de afgelopen weken wel een ‘vreemd’ gezicht zien rondlopen op school en je afgevraagd 'wie is die meneer'?Grote kans dat je mij dan hebt gezien. Mijn naam is Sander van der Rijt en ik werk tot de carnavalsvakantie op de dagen dat juffrouw Lisanne in groep 8 werkte. Daarna zal ik de hele week in de groep zijn. Een paar jaar geleden heb ik al eens een aantal maanden  als invaller hier op school mogen werken, dus helemaal ‘vreemd’ ben ik niet. 

Wellicht is het leuk om even iets meer te vertellen dan alleen mijn naam. Ik ben 43 jaar, woon in Uden en mijn grootste blunder is … Dat is dan de eerste vraag die je krijgt bij een kennismaking met de klas, maar niet de moeite waard om hier te vertellen. 

De komende 3 weekenden ben ik druk bezig met de carnavalsvereniging in Uden, waar ik leider ben van de muziekkapel van de jeugd.  Wanneer de carnaval voorbij is, begint direct de voetbalcompetitie weer. Dan sta ik iedere week langs de lijn als begeleider van de G2 van Udi’19, een team wat bij sportclub Woezik ‘voetbal Plus’ heet. Zelf voetbal ik niet, maar kijk het vooral op TV. 

Het bevalt me deze weken heel goed op de Paschalisschool en in groep 8. Ik heb er heel veel zin in en we gaan er tegenaan de laatste periode van deze kinderen op de basisschool. 

Tot slot wens ik juffrouw Sanne en juffrouw Lisanne bij deze ook nog heel veel succes en plezier op de andere school! 

Tot ziens op school,

Sander van der Rijt

Zoals velen van jullie weten is Evert vorig jaar heel erg ziek geweest. Gelukkig is hij helemaal beter en nog belangrijker: hij is nog steeds schoon.

Evert is jeugdambassadeur van Stichting Kanjer Wens en zijn moeder is vrijwilliger bij deze Stichting.  Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensdagen te vervullen voor ernstig zieke kinderen. En daarvoor is geld nodig !

Om geld in te zamelen wordt er door het hele land heen voor Stichting Kanjer Wens lege toners, lege cartridges en oude mobieltjes ingezameld. Elke lege toner en cartridge is goed en dat geld ook voor de oude mobieltjes, werkend of helemaal beschadigd, we krijgen overal een vergoeding voor.

Inmiddels staan er 2 boxen in de school voor het verzamelen hiervan. Ze staan op de Suikerberg bij de hoofdingang en op de Veenhof in de aula. Dus… lever oude mobieltjes, toners en cartridges in en zorg dat wij nog meer Wensdagen kunnen vervullen. Een glimlach op het gezicht van een ziek kind is onbetaalbaar !

Wilt u ook voor Stichting Kanjer Wens inzamelen, u wordt desgewenst ook als inleverpunt vermeld op deze website. Neem even contact met ons op, anja.huizinga@kanjerwens.nl is ons contactpersoon hiervoor.

Met uw hulp maakt u het mogelijk nog meer Kanjer Wens Dagen te organiseren, dank u wel.

Evert en zijn moeder.

Voor meer informatie over onze stichting, kijk snel op www.kanjerwens.nl

Beste ouders/verzorgers,

De MR is afgelopen donderdag 11 januari weer bij elkaar gekomen. In deze vergadering stonden verschillende onderwerpen op de agenda welke allemaal aan bod zijn gekomen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten.

 • Er is een nieuwe leerkracht aangesteld voor groep 8. Sander van der Rijt zal tot het einde van het schooljaar de groep begeleiden. Ook zal Sander zich spoedig aan u voorstellen via de Maandagkrant.
 • De MR zal korte lijnen met de directie hebben omtrent de verhuizing van de Veenhof naar de Suikerberg. Het gebouw van de Veenhof blijft voor het schooljaar 2018-2019 in stand waardoor buitenschoolse activiteiten kunnen continueren.
 • Er komen gelden vrij vanuit stichting Kans en Kleur om de werkdruk voor het personeel te verlagen. De MR zal meedenken hoe deze gelden besteed kunnen worden.
 • De MR geeft een positief advies om de schoolbegroting van 2018-2019 goed te keuren.
 • Dit schooljaar wordt er een avond door de MR geörganiseerd voor ouders. Er wordt op dit moment gekeken naar een goede invulling van de avond. De MR brengt ouders op de hoogte wanneer hier meer over bekend is.
 • Afgelopen week is de RI&E uitgevoerd op de Suikerberg. De uitslag wordt met de MR besproken.

Met vriendelijke groet,

De MR Paschalisschool

We gaan deze maand van start! We zijn dan ook blij verrast, want de werkgroep is inmiddels samengesteld en zeven ouders hebben zich aangemeld. Ze hebben allemaal veel zin om aan de slag te gaan. Op 23 januari hebben we een eerste bijeenkomst en gaan we met elkaar verkennen welke betekenis we gaan geven aan de werkgroep. We zullen jullie op de hoogte houden. Nieuwsgierig geworden welke ouders er in de werkgroep zitten? Alle ouders stellen zich hier met foto aan jullie voor. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh, teamleider groep 1 t/m 4

11-01-2018

De voorbereidingen voor het schoolreisje zijn al in volle gang. Groep 1-2 gaat op donderdag 14 juni op reis en de groepen 3 t/m 8 op woensdag 13 juni. 

Meer informatie volgt te zijner tijd. Voor wat voorpret hier alvast de bestemmingen.  

 • Groep 1-2 gaat naar Hullies in Uden
 • Groep 3-4 gaat naar Julianatoren
 • Groep 5-6 gaat naar Toverland
 • Groep 7-8 gaat naar de Efteling

Zetten jullie het allemaal alvast in jullie agenda!

Namens de werkgroep schoolreis, 

Juf Dorris, juf Paola, Sandra Herms en Coby Herms.

Het is zo ver. Aan het eind van dit schooljaar gaat de Veenhof verhuizen naar de Suikerberg. Dat betekent dat de locatie Veenhof gaat sluiten. Dit besluit is in goed overleg genomen met het bestuur van Stichting Kans en Kleur en samenwerkingspartner De Eerste Stap. Ook de Medezeggenschapsraad is op de hoogte van de  verhuizing en zal worden meegenomen in het gehele proces.

Er wordt al langere tijd gesproken over de verhuizing en het is fijn om alle leerlingen en leerkrachten op één locatie te hebben. Dit zal de interne communicatie en samenwerking vergemakkelijken. Ook  peuterspeelzaal het Hummelhonk en de groepen van De Eerste Stap worden op de Suikerberg gehuisvest. Dit biedt de kans om de samenwerking en de doorgaande leerlijn tussen onderwijs en opvang te verbreden en verdiepen.  

Een verhuizing gaat niet zo maar. We zullen een aantal aanpassingen aan het gebouw en het schoolplein van de Suikerberg moeten doen om het geschikt te maken voor kleuters. Gelukkig hoeven we dit niet allemaal alleen te doen en krijgen we ondersteuning van het bedrijf Sineth waar we al mee samenwerken. Zij hebben samen met de directeur Lieke van de Ven de regie over de verhuizing. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

18-12-2017

Eind november heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  

De bijdrage bedraagt € 33 per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank.

Maandag 11 december jl. hebben leden van de MR de schoolbegroting 2018-2019 met de directeur Lieke van de Ven doorgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn diverse vragen gesteld en door de directeur beantwoord. De jaarbegroting sluit met een positief resultaat, mede dankzij een lagere afdracht vanuit de school aan Stichting Kans & Kleur. Naar aanleiding van het overleg hebben de aanwezige MR leden een positief advies gegeven richting de MR om de jaarbegroting 2018-2019 goed te keuren. Inmiddels heeft de MR dit advies overgenomen waardoor de jaarbegroting is goedgekeurd.
14-12-2017

Beste Veenstampers op de Paschalisschool      

De Sint is net het land uit en de kerst staat alweer voor de deur… En voor u het weet is de Carnaval alweer inzicht. Carnaval 2018 gaat weer een topfeest worden! Het thema dit jaar is: ‘Wijchens jaar’ Uiteraard hoort daar ook de optocht weer bij.

We willen jullie graag de kans geven om bijtijds na te denken en voor te bereiden om bijvoorbeeld een loopgroep of kar te vormen. Vandaar alvast dit Carnavalsbericht in deze toch al zo drukke tijd. Te zijner tijd volgt er meer informatie over het aanmelden/opgeven.

Oproep - Daarnaast willen we graag een oproep plaatsen om onze werkgroep aan te vullen met enthousiaste nieuwe leden. Dus heb je altijd al een keer wat willen helpen organiseren op school, kom ons dan versterken! Tevens zijn we op zoek naar verkeersregelaars om tijdens de optocht te helpen de optocht veilig te laten verlopen. Iedereen kan dit worden door middel van een stoomcursus waarbij wij je helpen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, de buurvrouw, iedereen die het leuk vindt is van harte welkom.

De optocht is op vrijdag 9 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. Lijkt je dit leuk? Stuur dan een mailtje naar carnaval@paschalisschool.nl We hopen op voldoende aanmeldingen zodat alles door kan gaan. Alvast Fijne Feestdagen voor iedereen.

Werkgroep carnaval: Irna, Johan, Jikke, Simone, Ans van de Pol, Jan Kellendonk en Lucienne Hoogenboom

Maandag 20 november was de ouderavond over ‘Leren zichtbaar maken’. Met een grote opkomst en betrokkenheid waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Daarom kijken wij er als team van de Paschalisschool met een heel goed gevoel op terug.

Al eerder hebben we het gehad over ouders betrekken bij ‘Leren zichtbaar maken’ in de vorm van een werkgroep.  Een werkgroep die echt wat kan betekenen tijdens het hele traject. Daarom zijn we op zoek naar ouders die samen met ons in de leerkuil willen springen. We gaan onze eigen doelen en succescriteria formuleren en samen ontdekken wat wel en niet werkt. Wil jij samen met ons aan de slag? Wil je meewerken en meedenken aan dit prachtige project? Stuur dan je mail naar sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl met je naam en als onderwerp werkgroep LZM. De eerste bijeenkomst plannen we met elkaar en is na de kerstvakantie. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh, teamleider groep 1 t/m 4

 

24-11-2017

Hierbij willen we ons graag even voorstellen: Wij zijn Danielle Hilkcman-Ubeda en Simone Rooyackers-Cremers. Sinds deze week zijn wij de verkeersouders op de Paschalisschool. Onze eigen kinderen zitten in groep 3, 5 en 7.

Als verkeersouders willen wij graag in samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeerssituatie rondom de Suikerberg aanpakken. Mede omdat in de nabije toekomst de Veenhof komt te vervallen en alle kleuters ook gebruik gaan maken van de Suikerberg.

Hiervoor hebben we al een aantal goede ideeën maar we willen jullie als ouders vragen om aan te geven waar jullie vinden dat de knelpunten liggen. Daarbij hebben we het over het loop- en fietsverkeer, het autoverkeer is naar onze mening goed geregeld en goed gescheiden van loop- en fietsverkeer.

Hiervoor gaan wij u en alle leerkrachten benaderen omdat u de situatie per uitgaande klas het beste kent. Onze vraag aan jullie is dan ook: Wat zouden jullie graag anders zien en welke ideeën heb je daarover? Alle ideeën zijn welkom! We stellen het zeer op prijs als jullie met ons meedenken, het gaat tenslotte om de veiligheid van onze kinderen …

Graag antwoord naar: veiligverkeerpaschalisschool@gmail.com

Over een aantal weken gaan wij met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland om de tafel om te kijken op welke manieren wij een en ander aan kunnen passen.

Groetjes Danielle en Simone

 

Mag ik me even voostellen. Ik ben Annelies de Jager, jeugdverpleegkundige op o.a. de Paschalisschool. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben 15 december, 23 februari, 23 maart en 22 juni om 8.30 uur op de locatie Suikerberg aanwezig. 

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. T (088) 144 71 11 - E-mail: adejager@ggdgelderlandzuid.nl www.ggdgelderlandzuid.nl  en via facebook - JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

16 november 2017, van 14:30 tot 17:00 uur / Jeugdafdeling de Bibliotheek Wijchen

Altijd al willen vliegen door de lucht? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze dat toch in die films? Dat gaan we samen ontdekken in deze super toffe workshop door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab. Ervaring met filmen, monteren of acteren is niet nodig, plezier staat centraal!

Bevindingen van de eerste weken

Onze nieuwe directeur Lieke van de Ven heeft haar bevindingen van de eerste weken met ons gedeeld. De bevindingen en aandachtspunten zijn door Lieke duidelijk verteld. De MR is tevreden door de positieve en energieke insteek van Lieke. Haar communicatie is duidelijk en concreet. Dat maakt het onderwijsproces en de ontwikkelingen die vanuit de directie worden ingezet transparant.

Op 1 december 2016 hebben we u laten weten, dat de MR heeft deelgenomen aan het eerste congres ‘Leren zichtbaar maken’. Het programma ‘Leren zichtbaar maken’ geeft leerlingen beter inzicht in het eigen leerproces.

Op maandag 20 november zijn we allen van harte welkom op de ouderavond. De gastspreker van de avond is Joost Maarschalkerweerd en zal ons die avond meer vertellen over de zichtbare leerlingen.

De MR is positief over het inzetten van het traject ‘Leren zichtbaar maken’. Door deze methode toe te passen, wordt er gereflecteerd op het onderwijsproces en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Een hogere kwaliteit geeft de leerlingen én de leerkrachten positieve energie. Positieve energie zorgt voor meer plezier. De leerkrachten en leerlingen zijn meer betrokken in het onderwijsproces. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De expertise van de leerkrachten wordt verder ontwikkeld en de ontwikkeling van de (individuele) leerlingen staat (nog) centraler.

Tot ziens op 20 november!

Hartelijk groet,

De medezeggenschapsraad

Dit schooljaar wordt bij de groepen 5 t/m 8 bij het vakgebied rekenen bekeken of het groepsoverstijgend werken kan bijdragen om nog beter aan te sluiten bij de instructiebehoeften die een leerling nodig heeft. De leerkrachten werken hierbij per jaargroep samen. Het kan zijn dat uw kind bij de leerkracht van de andere groep de instructie volgt. Er wordt gestart met blok 3, waarbij de toets voorafgaand aan het blok wordt afgenomen. Op basis hiervan worden de leerlingen in de diverse instructiegroepen ingedeeld (blauw-groen-geel). Groep 8 past deze werkwijze toe bij de projecttaak. 

Omdat we het belangrijk vinden dat het voor de leerlingen zichtbaar is wat er geleerd gaat worden, is gestart met het gebruiken van rekenposters. Op deze posters staan de doelen die in dat blok centraal staan. Voor iedere leerling is het zichtbaar wat ze al beheersen en wat ze nog moeten oefenen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, kom gerust eens een kijkje nemen in het lokaal van uw kind(eren)! Op de ouderavond `Leren Zichtbaar Maken’ voor de ouders op 20 november, wordt hier ook aandacht aan besteed.  

Voor vragen en/of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

Met vriendelijke groet,

Lucienne van Summeren:intern begeleider groep 3 t/m 8

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

De werkgroep Communicatie heeft als doelstelling om de informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren. Zij zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school: wat hoor je op het schoolplein, in de klas of een andere manier van ouders? Wat lees je in de maandagkrant en op de website? Wat mis je? Door samen in dialoog te gaan en zaken concreet te bespreken, kan er indien nodig actie ondernomen worden. Onze ervaring is dat de onderlinge communicatie tussen ouders en school up-to-date gehouden wordt door de korte lijntjes.  

Daarnaast screent de werkgroep de informatie in de maandagkrant op juistheid en de actualiteit van de website. De werkgroep Communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de directie. Twee à drie per jaar komt de werkgroep bij elkaar en tussendoor is er emailcontact indien nodig. We zijn op zoek naar nieuwe leden, met kinderen uit groep 1 t/m 8. Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan graag aan voor 16 november bij directie-paschalis@kansenkleur.nl!

Hartelijke groet,

werkgroep communicatie

Een verandering is het meest succesvol, wanneer we gezamenlijk optrekken. Daarom organiseren we voor alle ouders van de Paschalisschool een ouderavond over ´Leren zichtbaar maken´ op maandag 20 november. Mocht uw zoon/dochter in de komende maanden gaan instromen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Deze avond neemt Joost Maarschalkerweerd u mee in ´de wereld´ van het zichtbaar maken van de lerende leerling. Hoe kijken we tegen leren aan en wat betekent dit voor u als ouder. Wat zeggen de onderzoeken van John Hattie ons en wat willen we daarmee op de Paschalisschool. We blijven wel dezelfde Paschalisschool, maar met andere accenten. Het mooie is dat we zelf de regie hebben. We gaan dat versterken met wat het meeste effect heeft op het leren van onze kinderen.

U kunt zich opgeven  via het volgende mailadres lzm@paschalisschool.nl o.v.v. het aantal personen, de naam van uw kind(eren) en eventueel de groep. Waar we de avond organiseren hangt af van het aantal inschrijvingen. We starten in ieder geval met een inloop om 19.30 uur. We hopen u die avond te mogen ontmoeten.

Het team van de Paschalisschool

 

Wanneer leerkrachten het leren zien door de ogen van hun leerlingen ...

zien de leerlingen zichzelf als hun eigen leerkracht!

Het gebeurt geregeld dat ouders een gesprek aanvragen voor in de avond. Dit kan een paar keer per jaar, wanneer de avonden ook vast zijn ingeroosterd binnen onze gesprekkencyclus. Voor alle overige gesprekken kunt u  overdag bij de leerkracht terecht, binnen de reguliere werktijden. 

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

31-08-2017

Op school puilen de bakken met gevonden voorwerpen flink uit. De komende twee weken worden alle spullen weer in de gang op de Suikerberg uitgestald. Mocht uw kind iets kwijt zijn, is het de moeite waard om even te komen kijken. Alles wat blijft liggen, gaat op maandag 18 september naar een depot. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel KIKA.  

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

5-07-2017

Na 22 jaren Paschalisschool gaat juf Gerda met pensioen! Juf Gerda heeft menige generatie kinderen geholpen bij het leren en ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat zij met volle teugen van haar vrije tijd gaat genieten en danken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren.  

Juf Judith start aankomend schooljaar op de Trinoom als junior intern begeleider en leerkracht. Juf Rianne gaat werken op de Buizerd en juf Janneke heeft een baan aangenomen bij de invallerspool. Ook hen willen we enorm bedanken en heel veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging.

Juf Lisanne heten we welkom op de Paschalis. Zij komt ons team versterken op de maandag en dinsdag in groep 8.

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

Wij wensen alle kinderen en ouders van de Paschalis alvast een hele fijne zomervakantie toe. We hopen iedereen op maandag 28 augustus weer uitgerust en in goede gezondheid terug te zien! De leerlingen van groep 8 wensen we een flitsende start toe in het voortgezet onderwijs. Voor nu eerst genieten van een bijzondere afscheidsweek.  

 • In geval van nood tijdens de vakantie is Esther Gunsing bereikbaar op esther.gunsing@kansenkleur.nl
 • In de week van 29 juli t/m 6 augustus is Sylvia van der Burgh bereikbaar op sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

 

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator